Бордова система eCall — одобряване на типа

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) 2015/758 относно изискванията за одобряване на типа по отношение на въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Регламентът се прилага за:

Задължения на производителите

Всички нови превозни средства от горепосочените типове трябва:

Технически изисквания и процедури за изпитвания

Посредством делегиран акт Европейската комисия прие Делегиран регламент (ЕС) 2017/79. С този регламент се допълва и изменя Регламент (ЕС) 2015/758, като се определят подробни технически изисквания и процедури за изпитване за ЕО одобряването на типа на моторни превозни средства по отношение на техните бордови системи, основаващите се на телефон 112, и отделни технически възли и компоненти за тях.

Поверителност и защита на данните

Всяко обработване на лични данни чрез системата eCall трябва да се извършва в съответствие с правилата на ЕС за защита на данните и неприкосновеност на личния живот (вж. резюмето). Освен това с регламента се определят редица конкретни правила, включващи следното:

От 31 март 2018 г. EO одобряване на типа се предоставя единствено за превозни средства и системи eCall, които съответстват на този регламент.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Член 2, параграф 2, член 5, параграфи 8 и 9, член 6, параграфи 12 и 13 и членове 8, 9, 10, и 12 се прилагат от 8 юни 2015 г., когато Комисията трябваше да приеми законодателство посредством делегиран акт или акт за изпълнение, ако е целесъобразно. Останалите членове се прилагат от 31 март 2018 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Одобряване на типа: обозначава извършването на изпитвания, за да се гарантира, че са спазени съответните регулаторни изисквания, технически изисквания и изисквания за безопасност.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) 2015/758 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година относно изискванията за одобряване на типа по отношение на въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 77—89)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) 2015/758 са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно ефективността на прилагането на единния европейски номер за спешни повиквания „112“ (COM(2020) 808 final, 15.12.2020 г.)

Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1—88)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 28.05.2021