Публично-частно партньорство за иновативни лекарства

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 557/2014 за създаване на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Той определя втория етап от съвместното предприятие на инициативата за иновативни лекарства („съвместното предприятие ИИЛ“) за периода от 2014 г. до 2020 г.

Вторият етап от съвместното предприятие ИИЛ (ИИЛ 2) има за цел разработването на нови ваксини, лекарства и лечения. Това е постигнато чрез съвместни изследователски проекти, за да се справи Европа със здравните предизвикателства и да се гарантира, че фармацевтичната промишленост остава конкурентоспособна.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Цели

Стратегическа програма за научни изследвания

Фокусът на ИИЛ 2 е насочен към 4 области на изследвания:

Здравните приоритети, които ИИЛ ще разгледа, включват:

Управление

Бюджет

Приносът на ЕС към ИИЛ 2 възлиза на 1638 млрд. евро за периода до 2024 г. Той ще бъде допълнен от 1425 млрд. евро, дадени от фармацевтичната промишленост (нефинансови вноски). Допълнително финансиране идва от други промишлености, свързани с природните науки или с организации, които решават да допринесат към ИИЛ 2 като членове или присъединени партньори в индивидуални проекти. Съвместното предприятие се стреми да развие единодействието с Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 27 юни 2014 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Биомаркери: биологични показатели, използвани за идентифициране на лица с предразположение към определени заболявания.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 557/2014 на Съвета от 6 май 2014 година за създаване на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 54—76)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Делегиран регламент (ЕС) № 622/2014 на Комисията от 14 февруари 2014 година за предоставяне на дерогация от Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020 — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ във връзка със Съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (ОВ L 174, 13.6.2014 г., стр. 7—11)

Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020 — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 81—103)

Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/EO (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104—173)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1291/2013 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 21.08.2018