Намаляване на замърсяването на въздуха от плавателни съдове за отдих и плавателни съдове за лично ползване

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2013/53/EС относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директивата определя изисквания за производители, вносители и дистрибутори на плавателни съдове и надгражда законодателство, прието през 2003 г., което включваше ограничения за емисиите на отпадни газове от двигателя (CO, HC, NOx и частици) и нива на шум, за да отрази техническия напредък, който доведе до повишена екологична ефективност.

Категории за дизайн

Новата директива определя категории за дизайн (A, Б, В и Г) за лодки на основата на условия за уместност за навигация, като например диапазони на сила на вятъра и значителна височина на вълната.

Маркировка „CE“

Всички плавателни съдове, съответни компоненти и двигатели са обект на маркировка „СЕ“, която указва, че даден продукт съответства на определеното законодателство на ЕС. Маркировката „СЕ“ трябва да се поставя върху табелата на производителя на плавателния съд, която се монтира отделно от идентификационния номер на плавателния съд, когато става въпрос за плавателен съд, и директно върху двигателя, когато става въпрос за двигател.

Останалите основни изисквания включват:

Преходен период

Производителите трябва да спазят изискванията на директивата до 18 януари 2017 г., а малките и средните предприятия, които произвеждат по-малки извънбордови двигатели, задвижвани с искрово запалване, до 18 януари 2020 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 17 януари 2014 г. Държавите от ЕС трябва да я въведат в националното си законодателство до 18 януари 2016 г. Тя отменя Директива 94/25/EО, считано от 18 януари 2016 г.

АКТ

Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване и за отмяна на Директива 94/25/ЕО (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 90—131)

Последващите изменения на Директива 2013/53/ЕС са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 24.02.2016