Гарантиране на безопасни лични предпазни средства за потребителите

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) 2016/425 — безопасни лични предпазни средства

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 21 април 2018 г., с изключение на определени членове, които се отнасят основно до органите и процедурите за нотифициране. Те се прилагат от 21 октомври 2016 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

След избухването на епидемията от COVID-19 и въвеждането на мерки за справяне с въздействието на кризата, Европейската комисия прие:

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Лични предпазни средства: оборудване, проектирано и произведено да се носи или да се използва от едно лице с цел да го защитава срещу един или повече рискове за неговото здраве и безопасност.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (ОВ L 81, 31.3.2016 г., стр. 51—98)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 година относно сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на личните предпазни средства (ЛПС) (ОВ L 399, 30.12.1989 г., стр. 18—38)

Последващите изменения на Директива 89/686/ЕИО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 02.06.2020