Въжени линии за превоз на пътници

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (EС) № 2016/424 — въжени линии

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 21 април 2018 г., с изключение на определени членове, които се отнасят предимно до нотифицирани органи и процедури за нотифициране. Те се прилагат от 21 октомври 2016 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Въжена линия: цялостна система, монтирана на място и състояща се от инфраструктура и подсистеми, използвана за превоз на хора с помощта на въжета.

Подсистема: система или комбинация от системи, предназначена да бъде вграждана във въжена линия, като например устройства за опъване, носачи и електротехнически устройства.

Предпазно устройство: част от съоръжението или всяко устройство, предназначено за вграждане в подсистема или въжена линия за осигуряване на безопасното ѝ функциониране.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (EС) 2016/424 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно въжените линии и за отмяна на Директива 2000/9/ЕО (OВ L 81, 31.3.2016 г., стр. 1—50)

Последващите изменения на Регламент (EС) 2016/424 са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 13.12.2016