Обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2014/42/ЕС за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в ЕС

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя има за цел да се улеснят националните органи при конфискуването и възстановяването на облаги* и средства* от престъпна дейност в ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

С нея се определят минимални правила за обезпечаването и последващото конфискуване на облаги и средства от престъпна дейност.

Обхванатите престъпления са тези, попадащи в обхвата на различните закони на ЕС, посочени в член 3 от директивата.

Освен конфискация (след осъдителна присъда) на облагите и средствата на престъплението или конфискация на тяхната стойност, с член 4 от директивата се разрешава конфискацията на облаги от престъпна дейност и средства на престъплението в случай на бягство или заболяване на въпросното лице (когато заподозряното или обвиняемото лице не може да присъства на наказателното производство за по-дълъг период от време, поради което производството не може да продължи при нормални условия и не е възможно да приключи с осъдителна присъда).

С член 5 се определят по-ясни правила относно правомощията за разширена конфискация, с което се улеснява конфискацията, когато съдията е убеден, че въпросното имущество е придобито чрез други престъпни дейности от осъденото лице.

С член 6 от директивата се дава възможност за конфискация, когато имуществото е прехвърлено от заподозряното лице на трето лице или е пряко придобито от трето лице, което е трябвало да знае, че имуществото е резултат от престъпна дейност.

Съгласно член 10 държавите от ЕС трябва адекватно да управляват обезпечените активи (например като създадат служби за управление на активите) така, че те да не загубят икономическата си стойност, преди да бъдат евентуално конфискувани.

Ирландия участва в приемането и прилагането на директивата, а Обединеното кралство (1) и Дания — не.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата влезе в сила на 19 май 2014 г. Държавите от ЕС трябваше да я въведат в националното си законодателство до 4 октомври 2016 г.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Облаги: приходи от престъпни дейности.

* Средства на престъплението: средствата, използвани за извършване на престъпленията (например лодка, използвана за превоз на наркотици).

АКТ

Директива 2014/42/EС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 39—50)

Последващите изменения на Директива 2014/42/EС са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 07.01.2016(1) Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава (държава извън ЕС) от 1 февруари 2020 г.