Борбата със сексуалното насилие над деца

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2011/93/EС — борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя има за цел да защитава децата от сексуално насилие и експлоатация. За да постигне това, тя задължава държавите от ЕС:

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

С цел да улесни наказателното преследване на извършителите на престъпления, директивата:

За да защити децата жертви, директивата въвежда правила за:

За превенция на престъпленията директивата предвижда:

Последващи действия

През 2016 г. Европейската комисия публикува 2 доклада. В първия доклад се разглежда директивата като цяло, докато във втория доклад се разглеждат по-специално мерките, въведени по отношение на уебсайтовете, които съдържат или разпространяват детска порнография (чл. 25).

Глобален алианс срещу сексуалното насилие на деца в интернет

В отделна, но свързана разработка, която е съвместна инициатива на ЕС и Съединените щати, 54 държави от цял свят подписаха през 2012 г. Глобален алианс срещу сексуалното насилие над деца в интернет. Те се ангажираха с основни политически цели, като акцентът е поставен върху:

Глобалният алианс се обедини с инициативата на Обединеното кралство „Ние защитаваме“ (WeProtect), за да се създаде Глобалния алианс „Ние защитаваме“ (WeProtect Global Alliance) за преустановяване на сексуалната експлоатация на деца в интернет, който обединява над 80 правителства, 20 глобални технологични предприятия и 24 водещи международни и неправителствени организации за защита на децата от сексуална експлоатация в интернет.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 17 декември 2011 г. и трябва да стане закон в държавите от ЕС до 18 декември 2013 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета (ОВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1—14)

Поправка

Последващите изменения на Директива 2011/93/EС са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета с оценка на степента, в която държавите членки са взели необходимите мерки, за да се съобразят с Директива 2011/93/ЕС от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография (COM(2016) 871 final, 16.12.2016 г.)

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета за оценка на прилагането на мерките, посочени в член 25 от Директива 2011/93/ЕС от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография (COM(2016) 872 final, 16.12.2016 г.)

последно актуализация 28.03.2018