Консулска закрила от ЕС: по-добра закрила на гражданите на ЕС в чужбина

ОБОБЩЕНИЕ

Почти 7 милиона граждани на Европейския съюз (ЕС) пътуват или живеят извън ЕС, на места, където тяхната собствена държава няма посолство или консулство.

По време на своя престой те могат да се нуждаят от помощ от консулските власти, например ако паспортът им е изгубен или откраднат, ако са жертви на злополука или ако се озоват в центъра на политическа криза, което налага евакуирането им.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

С нея се определя кога и как гражданите на ЕС, които са в бедствено положение в държава извън ЕС, имат правото да се ползват от закрилата на посолствата или консулствата на други държави от ЕС, ако тяхната собствена държава не е представена.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Недискриминационна консулска закрила

Другите държави от ЕС трябва да предоставят на непредставените граждани на ЕС всяка помощ, която те биха предоставили на своите собствени граждани, като:

помощ в случай на смърт;

помощ в случай на тежка злополука или тежко заболяване;

помощ в случай на арестуване или задържане;

помощ на жертви на престъпление;

помощ и репатриране при извънредна ситуация.

С директивата се пояснява до каква степен членовете на семействата на граждани на държави извън ЕС могат да получат помощ.

Мерки за координация и сътрудничество

С новата директива се поясняват също така правилата за координиране на помощта между държавите от ЕС и ролята на делегациите на ЕС.

Държавата, от която съответният гражданин на държава от ЕС, иска помощ, винаги ще се консултира с неговата собствена държава, като собствената държава може по всяко време да реши да се погрижи за своите граждани дори когато тя няма посолство или консулство във въпросната държава (например чрез предоставяне на информация по телефона, чрез установяване на връзка със семейството или приятели или чрез онлайн консулски услуги).

Съответният гражданин може да бъде пренасочен от едно посолство към друго, тъй като държавите от ЕС, представени във въпросната държава, могат да се договорят на местно равнище за това кой ще оказва помощ на кого с цел гарантиране на ефективна закрила на гражданите на ЕС. Тези договорености ще трябва да бъдат публикувани.

Гражданите могат да получат информация за наличната помощ и сключените споразумения между консулствата, като се свържат с делегацията на ЕС във въпросната държава.

Кризисни ситуации

С директивата се определят правила, с които се гарантира, че непредставените граждани ще получат нужното внимание и пълна помощ при кризисни ситуации. При такива случаи е необходимо ясно разпределение на отговорностите и координация, за да се избегне пренебрегване на гражданите на ЕС.

Финансови процедури

Ако предоставената помощ включва разходи или такси, непредставените граждани на ЕС следва да не плащат повече от гражданите на държавата от ЕС, която им оказва помощ.

От гражданите, които не са в състояние да заплатят на място тези разходи, ще бъде изискано да подпишат формуляр, с който те поемат задължение да възстановят тези разходи на властите на своята собствена държава.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

От 1 май 2018 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Договорите на ЕС гарантират на всички граждани на ЕС правото на равно третиране по отношение на закрилата от дипломатическите и консулските власти на всяка държава от ЕС, когато те пътуват или живеят извън ЕС и тяхната собствена държава не е представена (вж. член 20, параграф 2, буква в) и член 23 от Договора за функционирането на Европейския съюз; член 46 от Хартата на основните права на ЕС).

Съгласно предишния правен режим държавите от ЕС бяха длъжни да договорят помежду си необходимите правила. Този правен режим бе установен с решение на Съвета (Решение 95/553/EО на Съвета относно консулската закрила за непредставени граждани на ЕС).

С новата директива ще се отмени Решение 95/553/ЕО, считано от 1 май 2018 г. Целта е по-нататъшно улесняване на сътрудничеството и координацията между консулските власти и засилване на правото на гражданите на ЕС на консулска закрила.

За допълнителна информация вж.:

АКТ

Директива (ЕС) 2015/637 на Съвета от 20 април 2015 година относно мерките за координация и сътрудничество за улесняване на консулската закрила на непредставени граждани на Съюза в трети държави и за отмяна на Решение 95/553/ЕО

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива (EС) 2015/637 на Съвета

14.5.2015 г.

1.5.2018 г.

OВ L 106, 24.4.2015 г., стр. 1-13

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

95/553/ЕО: Решение на представителствата на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 19 декември 1995 година относно закрилата на гражданите на Европейския съюз, осигурявана от дипломатическите и консулските представителства (OВ L 314, 28.12.1995 г., стр. 73-76)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета - Консулска закрила за гражданите на ЕС в трети държави: актуално състояние и перспективи (COM(2011) 149 окончателен от 23.3.2011 г.)

последно актуализация 19.08.2015