Насърчаване на видеоконферентните връзки между държавите от ЕС в областта на правосъдието

РЕЗЮМЕ НА:

Препоръки на Съвета — най-добрите практики относно трансграничните видеоконферентни връзки в областта на правосъдието

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕПОРЪКИТЕ?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Ползите от видеоконферентните връзки са:

Потенциални подобрявания

Въпреки това, в препоръките се вземат под внимание няколко области, в които видеоконферентните връзки между отделните органи в различните държави от ЕС биха могли да бъдат подобрени, включително:

Препоръки

Държавите от ЕС се приканват да предприемат редица мерки, в това число:

Работната група по електронно право (електронно правосъдие) се приканва:

Комисията следва:

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Портал за електронно правосъдие

АКТ

Препоръки на Съвета — „Насърчаване на използването и споделянето на най-добрите практики относно трансграничните видеоконферентни връзки в областта на правосъдието в държавите членки и на равнище ЕС“ (ОВ C 250, 31.7.2015 г., стр. 1—5)

последно актуализация 20.01.2016