Наказателни производства — процесуални гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми за престъпление

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива (ЕС) 2016/800 относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Основните елементи на директивата са, че децата имат право на достъп до адвокат и право на адвокатска защита. Адвокатската защита е задължителна, когато децата са изправени пред съда за вземане на решение относно задържането им в рамките на досъдебното производство и когато са в ареста. Дете, което няма адвокатска защита по време на съдебните заседания не може да бъде осъдено с лишаване от свобода.

Също така държавите от ЕС гарантират, че задържане, по-специално задържане под стража, се налага на деца само като крайна мярка и за най-краткия подходящ срок. Децата, които са задържани, следва да бъдат настанени отделно от пълнолетните лица, освен ако се прецени, че най-добрият интерес на детето изисква това да не се прави.

Също така директивата включва други гаранции, като правото:

Съдиите, прокурорите и другите специалисти, които работят по наказателни производства с участието на деца, следва да притежават специална квалификация в тази област или да имат ефективен достъп до специализирано обучение.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Прилага се от 10 юни 2016 г. Държавите от ЕС трябва да я въведат в националното си законодателство до 11 юни 2019 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Процесуални гаранции: в този случай гаранции, които гарантират, че децата са осигурени с необходимата информация, за да се разберат как работи процедурата и своите законови права.

Деца: лица на възраст под 18 години.

Ефективни правни средства за защита: средствата, с чиято помощ съдът прилага право, налага наказание или постановява друго съдебно решение да изпълни волята му.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 1—20)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство (ОВ L 280, 26.10.2010 г., стр. 1—7)

Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство (ОВ L 142, 1.6.2012 г., стр. 1—10)

Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане (ОВ L 294, 6.11.2013 г., стр. 1—12)

Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство (ОВ L 65, 11.3.2016 г., стр. 1—11)

последно актуализация 28.11.2016