Контрол на външните морски граници на ЕС и спасяване на живота на имигранти по време на операции по море

Настоящият регламент определя правилата за наблюдение на морските граници на Европейския съюз, залавянето на кораби, заподозрени в превоза на незаконни имигранти и спасяването на тези в опасност в морето по време на операции за наблюдение на границите, координирани от Frontex.

АКТ

Регламент (ЕС) № 656/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за установяване на правила за наблюдението на външните морски граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите - членки на Европейския съюз

ОБОБЩЕНИЕ

Целта на политиката на Европейския съюз относно външните морски граници е да се осигури ефективно наблюдение при преминаването на външните граници, така че да се противодейства на незаконната имиграция и трансграничната престъпност, като същевременно се защитава и спасява човешки живот по море.

За тази цел морските операции под ръководството на Frontex (Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз) са предвидени за:

ЗАЛАВЯНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ

Определени са специални правила в случай на откриване на плавателни съдове с нелегални имигранти на борда в зависимост от това къде са заловени съдовете (в териториалното море, прилежащи зони или в открито море). Държавите от ЕС имат право да задържат плавателния съд, да заловят лицата на борда и да насочат плавателния съд към крайбрежна държава, приемаща държава от ЕС или страна извън ЕС, при условие че това няма да ги изправи пред опасност.

Други правила са определени за управление на ситуации за издирване и спасяване, за да се предложи помощ на лица, изпаднали в беда в морето, и да се свалят на брега спасените хора.

По време на операция в морето помощта трябва да се предоставя независимо от националността или статута на лицата, на които трябва да се окаже помощ, и в съответствие с приложимото международно право.

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА FRONTEX

Операциите по наблюдение на границите се изпълняват от страните от ЕС с оперативната подкрепа на Frontex. Агенцията е отговорна за:

За тази цел се изготвя оперативен план, съдържащ подробна информация за обстоятелствата по планираната операция по море. По-точно, оперативните планове трябва да гарантират, че на децата и уязвимите лица ще се предостави нужната помощ.

Механизми за солидарност

Държави от ЕС, изложени на силен миграционен натиск, може да отправят искане за специална помощ и подкрепа от Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и разполагане на европейски екипи за гранична охрана, в случай на извънредна ситуация.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 656/2014

17.7.2014 г.

-

OВ L 189, 27.6.2014 г.

последно актуализация 28.09.2014