Условия на живот за лицата, търсещи убежище — правила на ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2013/33/ЕС за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТАЗИ ДИРЕКТИВА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Кой е засегнат?

Директивата се прилага за кандидати за международна закрила и техните семейства, включително:

Стандартни общоевропейски условия на приемане

С директивата се цели да се хармонизират условията на приемане в целия ЕС. Тези условия включват:

Други гаранции

Освен основните условия на приемане, държавите от ЕС трябва да гарантират, че кандидатите имат достъп до:

Уязвими лица

Задържане на лица, търсещи убежище

Кандидатите не трябва да бъдат задържани единствено поради това, че търсят международна закрила. Задържането следва да бъде последна мярка и решението за това се взема индивидуално според случая.

Приет е изчерпателен списък на основанията за задържане с цел да се избегне произволно задържане.

Освен това с директивата:

С Директива 2013/33/ЕС се отменя Директива 2003/9/EО, считано от 21 юли 2015 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 19 юли 2013 г. Държавите от ЕС трябваше да я въведат в националното си законодателство до 21 юли 2015 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ЕС работи за създаването на обща европейска система за убежище (CEAS). От 2013 г. насам са приети различни нови правни текстове за подобряване на функционирането на CEAS.

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Международна закрила: статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила.

Статут на субсидиарна закрила: може да се предостави на граждани на държави извън ЕС или на лица без гражданство, които не отговарят на условията за получаване на статут на бежанец, но които биха били изложени на риск от тежки посегателства, ако се върнат в своята държава на произход.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 96—116)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 2003/9/EО на Съвета от 27 януари 2003 година за определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище (ОВ L 31, 6.2.2003 г., стр. 18—25)

последно актуализация 31.10.2016