Наказателни санкции за подправяне на парични знаци

Според Европейската централна банка от въвеждането на еврото през 2002 г. подправянето му доведе до финансови щети от най-малко 500 млн. евро за икономиката на Европейския съюз. За защита на еврото и другите парични знаци срещу подправяне бе приет нов закон.

АКТ

Директива 2014/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета.

ОБОБЩЕНИЕ

С настоящата нова директива на Европейския съюз (ЕС) се установяват минималните правила във връзка с определянето на престъпленията и наказанията в областта на подправянето на парични знаци. С нея също така се въвеждат общи разпоредби за засилване на борбата с тези престъпления, за подобряване на разследването, както и за гарантиране на по-добро сътрудничество между държавите от ЕС за борба с подправянето.

Престъпления

Държавите от ЕС трябва да въведат мерки, за да гарантират, че всяко изработване, приемане, придобиване или притежаване на инструменти, предмети, компютърни програми, както и защитни елементи (като холограми и водни знаци), което е умишлено и с цел измама е наказуемо.

Умишленото поведение във връзка с банкноти и монети, които все още не са емитирани, но са предназначени за пускане в обращение като законно платежно средство, следва също да е наказуемо, каквото поведение е подбудителството, помагачеството и опита за извършване на престъпление.

Наказания за физически лица

Въведените наказания трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи и да включват лишаване от свобода. Максималният срок на лишаването от свобода (5 или 8 години в зависимост от случая) трябва да се налага за най-сериозните форми на престъпления за подправяне.

Въпреки, че умишленото предаване на подправенипарични знаци, които са били получени добросъвестно може да е обект на наказания като глоби, следва да се предвиди лишаване от свобода като максимално наказание в националните законодателства на държавите от ЕС.

Отговорност и санкции за юридическите лица

Държавитечленки трябва да гарантират, че юридическите лица (напр. компании и сдружения) могат да бъдат подведени под отговорност като алтернатива на физическите лица и да се наложат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции на юридическите лица. Обхватът на санкциите следва да се определи, така че да включва лишаване от правото да се ползва от публични облаги или помощи, временно или постоянно лишаване от правото да извършва търговска дейност и поставяне под съдебен надзор.

Анализ и откриване на подправени евробанкноти и монети

Държавите от ЕС трябва да гарантират, че техните национални центрове за анализ и националните центрове за анализ на монети имат възможност да проверяват подправени парични знаци евро и да са на разположение по време на наказателни производства с цел откриване на други подправени парични знаци.

Приложение

Ирландия е решила да участва в тази директива. Дания и Обединеното кралство (1) не са обвързани от нея.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/62/EС

22.5.2014 г.

23.5.2016 г.

OВ L 151, 21.5.2014 г.

последно актуализация 10.08.2014(1) Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава (държава извън ЕС) от 1 февруари 2020 г.