Защита на биологичното разнообразие от инвазивни чужди видове

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 1143/2014 относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Той определя правила за предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (ИЧВ)* в ЕС.

Този закон има за цел да се предотврати, сведе до минимум или смекчи неблагоприятното въздействие на ИЧВ върху биологичното разнообразие и екосистемите в ЕС, както и върху човешкото здраве и икономиката.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза

Разрешителни

Държавите от ЕС могат да издават разрешителни, за позволят изследването, консервация извън мястото и медицинска употреба на видовете, изброени като ИЧВ, които засягат Съюза. За всякакви други употреби, държавите от ЕС, които желаят да издават разрешителни, първо трябва да поискат разрешение от Комисията.

Въпросните ИЧВ трябва да се съхраняват и обработват в контролирана среда и да се транспортират при условия, които изключват бягството им.

Национални планове за действие

В рамките на 3 години от включването на видовете държавите от ЕС трябва да създадат и приложат планове за действие за справяне с приоритетните пътища. Това е с цел предотвратяване на неумишленото внасяне и разпространение на ИЧВ, които засягат Съюза, на тяхна територия.

Инвазивни чужди видове, които засягат даден регион, и местни видове

Инвазивните чужди видове може да произхождат от един регион на ЕС, а да създават проблеми в друг регион на ЕС. Тук ролята на Комисията е да гарантира, че засегнатите държави от ЕС работят заедно за справянето с проблема.

Система за наблюдение

В рамките на 18 месеца от приемането на списъка с ИЧВ, които засягат Съюза, държавите от ЕС трябва да създадат системи за наблюдение, които да събират и записват данни относно появата на ИЧВ в околната среда.

Ранно откриване и бързо ликвидиране на новопоявили се инвазивни чужди видове

Всяко ново наблюдение (първо наблюдение или първо наблюдение след ликвидиране) на посочени ИЧВ в държава от ЕС или в част от нейната територия води до задължение за бързо ликвидиране. Ликвидирането може да бъде постигнато чрез смъртоносни или несмъртоносни мерки.

Управление на широко разпространени ИЧВ

В рамките на 18 месеца от съставяне на списъка с видовете, държавите от ЕС трябва да предприемат мерки за управление на ИЧВ, които вече са широко разпространени на тяхна територия, за да сведат до минимум неприятните въздействия.

Тези мерки могат да бъдат смъртоносни или несмъртоносни и следва да останат пропорционални на тяхното въздействие върху околната среда и да са в съответствие със специфичните обстоятелства в държавата от ЕС.

Възстановяване на увредените екосистеми

Държавите от ЕС следва да предприемат мерки, за да подпомогнат възстановяването на екосистемата, която е влошена, увредена или разрушена от ИЧВ, който засяга Съюза.

Преходни мерки

Хората могат да задържат своите домашни любимци при условие, че:

След първата година на включването му в списъка, даден бизнес или друго търговско предприятие може да продължи да продава вида, докато наличността му се изчерпи. Въпреки това, през втората година след включването му в списъка, даден вид може да бъде продаден или прехвърлен в предприятие, притежаващо разрешение, или да бъде унищожен хуманно. Тези трансакции са позволени само при условие, че всички необходими стъпки са предприети, за да се гарантира, че видовете няма да избягат или да се възпроизведат.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 януари 2015 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Инвазивни чужди видове (ИЧВ): растения или животни, които са били транспортирани извън естествената им екологична среда от хората (независимо дали умишлено или неволно) в нова екологична среда. Въпреки че много от тези видове не оцеляват, някои оцеляват и поради своята инвазивност причиняват значителни екологични и икономически щети.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 35—55)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1263 на Комисията от 12 юли 2017 година за актуализиране на списъка на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, създаден с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 182, 13.7.2017 г., стр. 37—39)

Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/EИО, 93/85/EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета (ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4—104)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 на Комисията от 13 юли 2016 година за приемане на списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 189, 14.7.2016 г., стр. 4—8)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 2016/1141 са инкорпорирани в оригиналния документ. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/145 на Комисията от 4 февруари 2016 г. за приемане на формата на документа, който служи като доказателство за наличието на разрешително, издадено от компетентните органи на държавите членки, с което се позволява на учрежденията да извършват определени дейности по отношение на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 30, 5.2.2016 г., стр. 1—6)

последно актуализация 11.10.2017