Замърсяване на въздуха от средни горивни инсталации

РЕЗЮМЕ НА:

Директива (ЕС) 2015/2193 за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

С нея се определят правила за контрол на емисиите на серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx) и прах (частици), изпускани във въздуха от средни горивни инсталации*, както и правила за мониторинг на емисиите на въглероден оксид (СО) от тези инсталации.

Целта е да се намалят възможните вреди за човешкото здраве и околната среда.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 18 декември 2015 г. Страните от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 19 декември 2017 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Този законодателен акт запълва регулаторните пропуски между големите горивни инсталации (над 50 мегавата), обхванати от Директивата за емисиите от промишлеността, и по-малките съоръжения, като нагреватели и котли, попадащи в обхвата на Директивата относно екодизайна.

Средните горивни инсталации се използват за широк набор от приложения (производство на електроенергия, битово/жилищно отопление и охлаждане, производство на топлина/пара за промишлени процеси и др.).

ОСНОВНО ПОНЯТИЕ

* Средна горивна инсталация: инсталация, която изгаря гориво и използва отделената топлина, и чиято номинална входяща топлинна мощност е равна на или по-голяма от 1 MW и по-малка от 50 MW, независимо от използвания вид гориво.

АКТ

Директива (ЕС) 2015/2193 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации (ОВ L 313, 28.11.2015 г., стр. 1—19)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 2010/75/EС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17—119)

Последващите изменения на Директива 2010/75/EС са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 14.03.2016