Ограничение за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2011/65/ЕС — ограничение за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя подобрява съществуващите правила относно употребата на опасни вещества, като например олово, живак и кадмий, в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО), за да се защити човешкото здраве и околната среда, по-специално като дава възможност за екологосъобразно оползотворяване и обезвреждане на отпадъчното ЕЕО.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Преработеното законодателство актуализира Директива 2002/95/EО, която ограничава използването на EEО чрез увеличаване на ограниченията в употребата на опасни вещества с по-широк набор от ЕЕО.

Обхват

Изключения

Ограниченията не се прилагат за набор от изделия, сред които оръжия, космическо оборудване, едромащабни стационарни индустриални инструменти (например печатни преси, мелачни и пробивни машини) и фиксирани инсталации (например електрогенератори). Освободени са също така фотоволтаичните панели.

Директива (EС) 2017/2102 изменя Директива 2011/65/EС, за да се разгледат редица въпроси с цел избягване на нежелани последици от законодателството поради отворения обхват, въведен през 2011 г.

Тя изключва тръбните органи и някои мобилни устройства, непредназначени за движение по пътища от обхвата си.

Освен това тя се опитва да даде тласък на кръговата икономика чрез премахване на забраната за операциите на вторичния пазар (което включва поправка, подмяна на резервни части, обновяване и повторна употреба, и модернизиране) за ЕЕО, които попадат извън обхвата на предишната Директива 2002/95/EО, но които няма да съответстват на Директива 2011/65/EС.

Повторно употребените резервни части, възстановени от ЕЕО, могат да бъдат освободени, при условие че повторната употреба се извършва в подлежащи на одит затворени свързани стопански системи за връщане и тази повторна употреба на части е съобщена на потребителя.

Освобождавания

Задължения

Адаптиране и преглед

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 21 юли 2011 г. Директива 2011/65/EС преработи и замени Директива 2002/95/EО (и нейните последващи изменения), която трябваше да се въведе в законодателството на държавите от ЕС до 2004 г. Новите правила в Директива 2011/65/ЕС трябваше да станат закон в държавите от ЕС до 2013 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2011/65/EС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (преработена версия) (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88—110).

Последващите изменения на Директива 2011/65/ЕС са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 18.10.2018