Пакет за енергетиката и климата до 2020 г.

Пакетът за енергетиката и климата включва допълнително законодателство, което има за цел да гарантира, че ЕС ще изпълни своите амбициозни цели за климата и енергетиката за 2020 г. В пакета се определят 3 ключови цели:

АКТ

Директива 2009/28/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ПАКЕТА?

Тези цели „20-20-20“ са насочени към справянето с изменението на климата, увеличаване на енергийната сигурност в ЕС и повишаване на неговата конкурентоспособност. Освен това те са водещи цели на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Реформираната схема на ЕС за търговия с емисии

В сърцето на пакета стои преработването на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС), която обхваща около 45 % от всички емисии на парникови газове в ЕС. Схемата включва всички държави от ЕС, плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Тя се опитва да намали емисиите на парникови газове от енергийния сектор и от основната индустрия по разходоефективен начин чрез определяне на пазарна цена за емисиите посредством прилагането на принципа на ограничаване и търговия*. СТЕ на ЕС се прилага за близо 11 000 електроцентрали и други големи по мащаб индустриални съоръжения. През 2012 г. СТЕ на ЕС беше разширена с включването на авиационния сектор.

СТЕ на ЕС се базира на Директивата за търговията с емисии, която беше значително преработена и усъвършенствана. Преработената версия влезе в сила през 2013 г., началото на третия търговски период на СТЕ на ЕС и въвежда в схемата:

Национални цели за емисии на СТЕ извън ЕС

Втората част от законодателството в пакета е Решението за поделяне на усилията. То определя задължителни годишни цели за всяка държава от ЕС, за намаляване на нейните емисии на парникови газове от секторите, които не са обхванати от СТЕ на ЕС, като например жилищно настаняване, селско стопанство, отпадъци и транспорт (без авиация).

Националните цели, обхванати в периода 2013-2020 г., се диференцират според относителното благосъстояние на държавите от ЕС. Те варират от 20 % намаляване на емисиите (спрямо нивата от 2005 г.) за най-богатите държави от ЕС, до 20 % увеличение за най-бедните. Въпреки това всички държави трябва да се стремят към ограничаване на своите емисии. Освен това те трябва да докладват за своите емисии всяка година съгласно механизма на ЕС за мониторинг.

Национални цели за възобновяема енергия

Съгласно Директивата за възобновяемата енергия - третата част от законодателството в пакета, за държавите от ЕС се определят задължителни цели за повишаване на дела на възобновяемата енергия при тяхното енергийно потребление до 2020 г. Тези цели зависят от потреблението на възобновяема енергия на всяка държава и от потенциала за увеличаване на тяхното производство, вариращи от 10 % в Малта до 49 % в Швеция.

Националните цели ще позволят на ЕС като цяло да постигне своята цел за възобновяема енергия от 20 % за 2020 г. - над два пъти повече в сравнение с нивото за 2010 г. от 9,8 % - и 10 % дял на възобновяемата енергия в транспортния сектор. Целите ще помогнат също така за намаляване на емисиите на парникови газове и за намаляване на зависимостта на ЕС от вноса на енергия. Най-малко 10 % от транспортното гориво във всяка държава трябва да е възобновяемо (например биогорива, водород, „зелено“ електричество). Биогоривата трябва да отговарят на договорени критерии за устойчивост.

Улавяне и съхранение на въглерод

Четвъртата част от пакета за енергетиката и климата е директива, която създава правна рамка за безопасно за околната среда използване на технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (УСВ). УСВ включва улавяне на въглеродния диоксид, отделян при индустриални процеси, и съхраняването му в подземни геоложки формации, където той не допринася за глобалното затопляне.

Директивата обхваща цялото подземно съхранение на CO2 в ЕС и определя изисквания, които се прилагат за целия жизнен цикъл на местата за съхранение.

Енергийна ефективност

Целта за енергийна ефективност се реализира чрез Плана за енергийна ефективност от 2011 г. и чрез Директивата относно енергийната ефективност.

За повече информация, вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Принцип на ограничаване и търговия: СТЕ на ЕС работи на принципа на ограничаване и търговия. На общото количество определени парникови газове, които могат да бъдат отделени от фабрики, електроцентрали и други инсталации в рамките на схемата, се налага ограничение или т.нар. пределна граница. Пределната граница се намалява с времето така, че да спаднат общите емисии. Схемата дава възможност за търговия с квоти за емисии, за да може общите емисии на операторите на инсталации и въздухоплавателни средства да останат в тази пределна граница и да се предприемат най-разходоефективните мерки за намаляване на емисиите.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2009/28/EО

25.6.2009 г.

5.12.2010 г.

OВ L 140,5.6.2009 г., стр. 16-62

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 2009/29/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността (OВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 63-87)

Решение № 406/2009/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно усилията на държавите-членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (OВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 136-148)

Директива 2009/31/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации и за изменение на Директива 85/337/ЕИО на Съвета, директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО, 2006/12/ЕО и 2008/1/ЕО, и Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 114-135)

последно актуализация 10.09.2015