Постигане до 2050 г. на икономика с ниска въглеродна интензивност

 

РЕЗЮМЕ НА:

Съобщение (COM(2011) 112 окончателен) — Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТОВА СЪОБЩЕНИЕ?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Анализът на Комисията показва, че най-ефективният от икономическа гледна точка начин за постигане на общата цел е намаляване на вътрешните емисии с 40 % и 60 % съответно до 2030 г. и 2040 г. спрямо нивата от 1990 г.

Всички отрасли ще трябва да допринесат за прехода към икономика с ниска въглеродна интензивност и пътната карта до 2050 г. определя приноса на различните отрасли:

За постигането на тези цели ще бъдат необходими значителни публични и частни инвестиции през следващите 4 десетилетия. В съобщението е посочено, че те биха могли да представляват една допълнителна инвестиция в целия ЕС на стойност от 270 млрд. евро годишно или 1,5 % от БВП на ЕС.

Потенциалните ползи, в допълнение към борбата с изменението на климата и по-ефективното използване на ресурсите, са огромни. Пакетът от мерки би могъл:

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ЕС се стреми към намаляване на емисиите на парникови газове с 80—95 % до 2050 г. в сравнение с количествата от 1990 г., с цел да се ограничи температурното увеличение до 2 oC, което е договорена на международно равнище цел за предотвратяване на катастрофалните последици от глобалното затопляне.

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност (COM(2011) 112 окончателен, 8.3.2011 г.)

последно актуализация 03.08.2016