Повишаване на устойчивостта на Европа към изменението на климата чрез адаптация

Това съобщение представя стратегия на ЕС, с която да се повиши устойчивостта на Европа спрямо изменението на климата по един гъвкав начин и чрез приоритетно прилагане на нискобюджетни решения. В него са изложени редица действия за адаптация с цел подобряване на реакцията на ЕС към въздействията от изменението на климата на всички равнища.

АКТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата. COM(2013) 216 final от 16.4.2013 г.

ОБОБЩЕНИЕ

Тъй като глобалното затопляне вече оказва въздействие в световен мащаб, усилията за ограничаване на повишаването на средната глобална температура трябва да продължат чрез изпълнениe на действие за ограничаване на изменението на климата. За ЕС това означава намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. с 20 % под нивата от 1990 г. като първа стъпка към постигането на договореното целево намаляване с 80-95 % за 2050 г.

Стратегията на ЕС за адаптация към изменението на климата е допълваща за намаляването на емисиите на парникови газове. Това предполага няколко решения за въздействията за изменението на климата.

Стратегията подчертава, че адаптацията в момента предлага много ползи. Например, смята се, че едно евро, похарчено за защита от наводнения днес, трябва да предотврати разход от шест евро за щети в бъдеще.

Стратегията се допълва и от Европейската платформа за адаптация към климата (Climate-ADAPT) стартирана през март 2012 г., която обединява най-новите данни от дейността за адаптация в ЕС заедно с инструментите за подкрепа на политиката.

Осем действия

Стратегията определя действия за насърчаване на адаптацията в рамките на ЕС, за подобряване на вземането на решения, като се насочва към ключови уязвими сектори:

Управление и финансиране

Стратегията за адаптация призовава за координиране на политиката и за сътрудничество между държавите от ЕС чрез Европейския комитет по изменение на климата, който обединява представители от всички страни на ЕС. Също така, той препоръчва да се харчи повече за изграждането на устойчивостта на Европа срещу изменението на климата, включително чрез фондове и програми на ЕС.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Бяла книга - Адаптиране спрямо изменението на климата: Към европейска рамка за действие (2009 г.).

последно актуализация 08.06.2014