Европейска програма за сателитен мониторинг (Коперник): климатични аспекти

„Коперник“ е гражданска програма, която използва сателитна технология за следене на Земята. Тя предоставя надеждна и актуална информация за състоянието на околната среда като редовно проследява промените в атмосферата, океаните и земните маси. Данните са безценни по отношение на справянето с изменението на климата, както и за редица сектори като здравеопазване и туризъм.

АКТ

Регламент (EС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за създаване на програма „Коперник“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 911/2010.

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

Той осигурява правна рамка за програмата „Коперник“ 2014-2020 г., определя работни правила и установява нейните основни цели. Мониторингът на изменението на климата е една от шестте области, за която услугите на „Коперник“ са специално изготвени. Останалите са: мониторинг на земна повърхност, мониторинг на морската среда, мониторинг на атмосферата, реакция при извънредни ситуации и услуга за сигурност.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

От 1 януари 2014 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Данните, които „Коперник“ предоставя, се използват от политици и обществени органи за разработване на екологично законодателство и политики, и за реагиране на природни бедствия и хуманитарни кризи. Изводите са свободно достъпни и създават бизнес възможности за европейски дружества, по-специално за МСП.

За допълнителна информация, вж.:

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 377/2014

1.1.2014 г.

-

OВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 44-66

последно актуализация 23.04.2015