Търговията с квоти за емисии на парникови газове и въздухоплаването

Предвид мащаба и световния характер на отрасъла на въздухоплаването и неговото въздействие върху околната среда, ЕС предприема действия за намаляване на емисиите на парникови газове (GHG) от въздухоплаването в Европа, като същевременно работи с международната общност чрез Международната организация по гражданско въздухоплаване (ИКАО) за установяване на мерки със световен обхват.

АКТ

Директива 2008/101/EО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Тази директива изменя Директива 2003/87/ЕО, с която се създаде Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС) така, че да бъдат обхванати емисиите на въглероден диоксид от авиационната дейност. В резултат на това всички полети до, от и в рамките на всички държави от ЕС и Норвегия, Исландия и Лихтенщайн се включват в СТЕ на ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Въздухоплаването е един от най-бързо разрастващите се източници на емисии на парникови газове в световен мащаб (и в ЕС), като на него се падат приблизително 3 % от общите емисии. Очаква се, че до 2020 г. количеството на парниковите газове, отделени от въздухоплаването, ще бъдат със 70 % по-високи от тези през 2005 г., дори и след отчитане на по-висока ефективност при използването на гориво.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС) е крайъгълният камък на политиката на ЕС за борба с изменението на климата и е основният ѝ инструмент за разходоефективно намаляване на емисиите на парникови газове от промишлеността. СТЕ на ЕС - първата и най-голямата досега международна схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове - обхваща повече от 11 000 електроцентрали и промишлени инсталации в 28-те държави от ЕС (1), Исландия, Норвегия и Лихтенщайн, както и емисиите от въздухоплаването.

СТЕ на ЕС работи на принципа на ограничаване и търговия. На общото количество определени парникови газове, които могат да бъдат отделени от фабрики, електроцентрали и други инсталации в рамките на схемата, се налага ограничение или т.нар. пределна граница. Пределната граница се намалява с времето така, че да спаднат общите емисии. Схемата дава възможност за търговия с квоти за емисии, за да може общите емисии на операторите на инсталации и въздухоплавателни средства да останат в тази пределна граница и да се предприемат най-разходоефективните мерки за намаляване на емисиите.

За повече информация, вж. страницата„Намаляване на емисиите от въздухоплаването“на уебсайта на Европейската комисия.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2008/101/EО

2.2.2009 г.

-

OВ L 8, 13.1.2009 г., стр. 3-21

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Решение № 377/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2013 г. за временна дерогация от Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ L 113, 25.4.2013 г., стр. 1-4).

Регламент (ЕС) № 421/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността, с оглед на изпълнението до 2020 година на международно споразумение за прилагане на единна, основана на пазара глобална мярка за емисиите от международната авиация (ОВ L 129, 30.4.2014 г., стр. 1-4).

последно актуализация 23.07.2015



(1) Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава (държава извън ЕС) от 1 февруари 2020 г.