Чиста енергия за транспорта: Европейска стратегия за алтернативните горива

Европа е силно зависима от вноса на петрол за гориво за транспортната си система. Това води до големи разходи за европейската икономика, поражда опасения относно сигурността на доставките и в дългосрочен план е екологично неустойчиво решение. Тази зависимост трябва да се заменени с алтернативни горива с необходимата инфраструктура.

АКТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Чиста енергия за транспорта: Европейска стратегия за алтернативните горива (COM(2013) 17 final, 24.1.2013 г.).

ОБОБЩЕНИЕ

Европа е силно зависима от вноса на петрол за гориво за транспортната си система. Това води до големи разходи за европейската икономика, поражда опасения относно сигурността на доставките и в дългосрочен план е екологично неустойчиво решение. Тази зависимост трябва да се заменени с алтернативни горива с необходимата инфраструктура.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ТОВА СЪОБЩЕНИЕ?

Съобщението представя цялостна стратегия за алтернативните горива и обяснява как те могат да се прилагат за всички видове транспорт. Стратегията обхваща технологични разработки, инвестиции в използването на новите горива и начините за разясняване на ползите за обществеността.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

През 2012 г. петролът е 94 % от енергията, използвана в транспорта, и възлиза на дефицит от около 2,5 % от БВП в търговския баланс на ЕС. Използването на алтернативни горива може да намали с 4,2 млрд. евро годишно сметката на ЕС за внос на петрол до 2020 г., достигайки до 9,3 млрд. евро през 2030 г.

За повече информация, вж. уебсайта на Европейската комисия Чиста енергия за транспорта.

последно актуализация 30.04.2015(1) Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава (държава извън ЕС) от 1 февруари 2020 г.