Предприемачество 2020 г.: тристъпков план за отключване на предприемаческия потенциал на Европа

Планът за действие Предприемачество 2020 г. представлява план за възраждане на европейската култура на предприемачество. Той е насочен към образованието и обучението, създаването на подходяща среда, както и на ролеви модели и достигането до специфични групи.

АКТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: План за действие Предприемачество 2020 г. Възраждане на предприемаческия дух в Европа (COM(2012)795 final - непубликувано в Официален вестник)

ОБОБЩЕНИЕ

Планът за действие Предприемачество 2020 г.: Възраждане на предприемаческия дух в Европа има за цел да подкрепя предприемачи, които имат важна роля за даването на тласък на заетостта, растежа и за една по-силна икономика. Само новите европейски дружества, по-специално малките предприятия, генерират над четири милиона нови работни места всяка година.

Планът за действие се опитва да промени културата и отношението на европейските граждани във връзка с предприемачеството, за да започнат те да гледат на него като на привлекателна и реалистична кариера. Той приканва държавите членки да направят обучението по предприемачество задължителна част от училищното образование и се стреми да промени общественото възприятие за предприемачите, за да получат признанието и подкрепата, които заслужават. Освен това планът за действие разглежда многобройните бариери, пред които са изправени бъдещите предприемачи, като например липсата на подходящо образование и обучение, затрудненията при оценяването на кредити и пазари, проблемите с прехвърлянето на бизнеси, страха и позора от неуспех, и твърде голямата бюрокрация.

Предложенията на плана за действие, които ще бъдат приложени на практика от администрациите на всички съответни нива (европейско, национално, регионално и местно) и само част от които е посочена тук, са групирани в три заглавия:

Образование и обучение по предприемачество

Създаване на среда, в която предприемачите да процъфтяват и да имат възход

Ролеви модели и достигане до специфични групи

Работата по предложенията за Плана за действие Предприемачество 2020 г. започна през 2013 г., като органите на ЕС и правителствата в ЕС споделиха своето ноу-хау, познания и добри практики.

Планът за действие се основава на сътрудничеството съгласно Акта за малките предприятия с оглед намаляване на бюрокрацията по отношение на предприятията. Пратеник на МСП отговаря за реализирането на предложенията от плана във всяка държава.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

План за действие Предприемачество 2020 г. Резюме за граждани

Последна актуализация: 10.03.2014