Насоки за трансевропейската енергийна инфраструктура

Този регламент на ЕС определя насоки за своевременно разработване на приоритетни коридори и области на трансевропейска енергийна инфраструктура.

ОБОБЩЕНИЕ

През април 2013 г. бяха одобрени насоките на ЕС за разработване на енергийна инфраструктура.

Един от приоритетите на стратегията „Европа 2020“ е постигането на устойчив растеж чрез насърчаване на една ефективна по отношение на ресурсите, по-устойчива и по-конкурентна икономика. Тази стратегия поставя енергийната инфраструктурав основата на това усилие , като изтъква необходимостта от спешно актуализиране на европейските мрежи, свързването им на континентално ниво, по-специално за интегриране на възобновяеми източници на енергия.

Основната предистория по отношение на това е, че през 2011 г. държавите членки се споразумяха, че:

Насоките определят 12 регионални групи за трансевропейска енергийна инфраструктура (TEN-E), които избират проекти.

През октомври 2013 г. Комисията прие списък с 248 основни проекта за енергийна инфраструктура („проекти от общ интерес“), които ще се възползват от по-бързи и по-ефективни процедури за издаване на разрешителни и по-добро регулаторно третиране.

Освен това проектите могат да получат достъп до финансова подкрепа от Механизма за свързване на Европа(МСЕ), по линия на който бяха разпределени почти 6 млрд. евро за трансевропейска енергийна инфраструктура до 2020 г.

За да бъде включен даден проект в списъка, той трябва да:

Нов списък на ЕС ще се изготвя на всеки 2 години.

Насоките посочват, че проектите от общ интерес следва да се реализират възможно най-бързо и да се следят и оценяват отблизо, като същевременно административната тежест за организаторите се сведе до минимум.

Те посочват, че Комисията следва да определи европейски координатори за проекти, които изпитват конкретни затруднения.

АКТ

Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавит- членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (EО) № 347/2013

-

-

OВ L 115, 25.4.2013 г.

последно актуализация 04.04.2014