Пазари за търговия на едро с електроенергия и газ — правила за надзор от страна на ЕС

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

С него се установява рамка за наблюдение на пазарите за търговия на едро с енергия*. Той има за цел да се забранят злоупотреби, като търговия с вътрешна информация* и манипулиране на пазара*.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Регламентът засилва ролята на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER). Задачите на ACER включват:

наблюдение на търговските дейности на пазара за търговия на едро с енергия. Това се извършва чрез създаване на европейски регистър за участниците на пазара въз основа на информацията, предоставяна от националните органи;

изпращане на годишен доклад за дейността до Европейската комисия. Той може да включва:

препоръки за по-добро прилагане на пазарните правила за подобряване на прозрачността и интегритета;

оценка на това дали наличието на минимални изисквания към организираните пазари би могло да повиши прозрачността.

Манипулиране на пазара

Със създаването на ACER регламентът цели да предотврати случаите на манипулиране на пазара, като:

издаване на фиктивни нареждания за търгуване;

разпространяване на невярна информация;

предоставяне на невярна информация на тези, които изготвят оценки на цените или доклади за пазара, като по този начин заблуждават участниците на пазара, които действат въз основа на такава информация;

заявяване на различна наличност на производствен капацитет за електроенергия*, капацитет за пренос* и природен газ от тази, която в действителност съществува. Това може да засегне равнищата на цените за електроенергия и газ.

Участници

Участниците на пазара трябва:

да се регистрират при националния регулаторен орган (НРО);

да предоставят на ACER и на НРО информация, за да могат и двата органа да наблюдават търговските дейности;

да разкрият публично и своевременно вътрешна информация*, включително информация, свързана с капацитета и използването на съоръжения, производството, съхранението, потреблението и преноса на електроенергия, природен газ и втечнен природен газ (ВПГ).

Санкции

Държавите от ЕС трябва да налагат санкции в случай на неспазване на този регламент. Те трябва да бъдат пропорционални и да отразяват:

сериозността на нарушението;

нанесените на потребителите вреди;

потенциалните ползи от търговията, получени в резултат на действия въз основа на вътрешна информация* и манипулиране на пазара.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Пазари за търговия на едро с енергия: това са пазари, при които се извършва търговия с енергия между търговци на дребно с енергия (като електроенергийни дружества), инвестиционни банки и големи потребители на енергия (например стоманодобивни заводи).

* Търговия с вътрешна информация: ситуация, при която дадено лице прави опит да извлече полза от търговия с определен продукт въз основа на информация, която все още не е публично оповестена (вътрешна информация). Без тази информация другите търговци са в неизгодно положение.

* Манипулиране на пазара: умишлена намеса в правилното функциониране на пазара. Това може да включва даване на неверни или подвеждащи сигнали относно предлагането или търсенето на определен продукт и по този начин оказване на влияние върху неговата цена.

* Производствен капацитет за електроенергия: капацитетът за производство на електрическа енергия.

* Капацитет за пренос: капацитетът на неподвижна инфраструктура, като електропроводи, за пренос на електроенергия.

* Вътрешна информация: информация, свързана с продукт, която не е направена публично достояние. Ако тя бъде направена публично достояние, тя би могла да повлияе върху цената на въпросния продукт.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

От 28 декември 2011 г.

АКТ

Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1—16)

последно актуализация 26.10.2015