Осигуряване на сигурна, достъпна и устойчива енергия - пакет относно енергийния съюз

Глобалните предизвикателства, пред които е изправена енергийната система на Европейския съюз (ЕС), налагат държавите от ЕС да се обединят и да работят заедно, за да гарантират, че енергията за потребителите ще стане сигурна, достъпна и устойчива.

АКТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка: Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата (COM(2015) 80 final, 25.2.2015 г.)

ОБОБЩЕНИЕ

Глобалните предизвикателства, пред които е изправена енергийната система на Европейския съюз (ЕС), налагат държавите от ЕС да се обединят и да работят заедно, за да гарантират, че енергията за потребителите ще стане сигурна, достъпна и устойчива.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА СЪОБЩЕНИЕТО?

То определя стратегията зад предложения от ЕС пакет относно енергийния съюз. Тъй като енергетиката в ЕС се регулира на национално равнище, целта на енергийния съюз е да трансформира енергийната система на ЕС, която в момента се състои от 28 национални рамки, в една обща за ЕС рамка.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

В съобщението се определят пет основни измерения, които стоят в основата на стратегията за енергийния съюз, които ще донесат по-голяма сигурност, устойчивост и конкурентоспособност.

Сигурност на доставките

За да осигури сигурност на енергийните доставки, ЕС трябва:

Намаляване на емисиите

Енергийните цели на ЕС до 2030 г. включват намаление от 40 % на емисиите на парникови газове (ПГ) спрямо нивата от 1990 г. Дейностите за постигане на това включват:

Напълно интегриран вътрешен пазар

Постигането на един напълно интегриран вътрешен енергиен пазар на ЕС ще бъде извършено чрез:

Енергийна ефективност

ЕС вярва, че намаляването на потреблението на енергия ще намали вноса на енергия, ще намали замърсяването и ще увеличи запазването на вътрешните енергийни ресурси. В съобщението се изтъква по-специално необходимостта от повишаване на инвестициите и на информираността за потенциала на пестенето на енергия в строителния и транспортния сектор.

Научни изследвания и иновации

ЕС предвижда постижения в областта на нисковъглеродните технологии. Те следва да бъдат постигнати чрез координиране на изследователска дейност и финансиране на проекти в партньорство с частния сектор.

За допълнителна информация, вж. енергиен съюз - на уебсайта на Европейската комисия.

последно актуализация 26.08.2015