Преминаване към конкурентна, устойчива и сигурна енергия за Европа

Европейския съюз (ЕС) е поел ангажимент за намаляване на емисиите си на парникови газове до 2050 г. с най-малко 80-95 % в сравнение с 1990 г. Той има ясна програма до 2020 г. Сега той задава нова насока на амбицията си за декарбонизация за следващите три десетилетия, за да предложи сигурност на инвеститорите, правителствата и гражданите.

АКТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. (COM(2011) 885 окончателен, 15.12.2011 г.).

ОБОБЩЕНИЕ

Европейския съюз (ЕС) е поел ангажимент за намаляване на емисиите си на парникови газове до 2050 г. с най-малко 80-95 % в сравнение с 1990 г. Той има ясна програма до 2020 г. Сега той задава нова насока на амбицията си за декарбонизация за следващите три десетилетия, за да предложи сигурност на инвеститорите, правителствата и гражданите.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА СЪОБЩЕНИЕТО?

В Енергийната пътна карта се разглеждат няколко сценария за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност, като в същото време се гарантира сигурност на енергийните доставки. В нея се демонстрира, че който и сценарий да бъде избран, целите за декарбонизацията са осъществими.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Пътната карта определя следните фактори за постигане на новата енергийна система:

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Европейската енергийна система трябва да се промени поради съображения във връзка с климата, сигурността и икономиката. Инвестициите в енергетиката бавно дават резултати. Взетите днес решения вече оформят енергийната система на 2050 година с подмяната на остаряващата инфраструктура и разработването на нови форми на енергия. В този процес на трансформация както публичните, така и частните инвеститори се нуждаят от ясна представа за посоката, която поема ЕС.

За допълнителна информация, вж. уебстраниците на Енергийната стратегия и Пътната карта за периода до 2050 г. на Европейската комисия.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите - Енергетика 2020: Стратегия за конкурентоспособна, устойчива и сигурна енергия (COM(2010) 639 final, 10.11.2010 г.).

последно актуализация 30.07.2015