Предизвикателствата пред младите хора: подобряване на междусекторното сътрудничество в областта на политиката

Министрите на ЕС разглеждат сътрудничеството в различни области на политиката като жизненоважно за преодоляването на социално-икономическите проблеми, пред които са изправени младите хора.

АКТ

Заключения на Съвета относно подобряване на междусекторното сътрудничество в областта на политиката за ефективното преодоляване на социално-икономическите предизвикателства пред младите хора (ОВ C 172, 27.5.2015 г., стр. 3-7)

ОБОБЩЕНИЕ

Министрите на ЕС разглеждат сътрудничеството в различни области на политиката като жизненоважно за преодоляването на социално-икономическите проблеми, пред които са изправени младите хора.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА СЪВЕТА?

В заключенията са разгледани стратегии за засилване на междусекторния подход по отношение на проблемите на младите хора, така че политиците да могат да реагират по-ефективно и своевременно при проблеми, като използват най-добре всички налични средства и програми на ЕС в тази област.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Междусекторна политика

За прилагане на широкообхватна междусекторна политика за младежта държавите от ЕС следва:

Те приканват Европейската комисия:

Държавите от ЕС и Комисията се приканват:

Подходи според конкретните условия

Необходими са специално разработени междусекторни подходи за програмите за преодоляване на социално-икономическите предизвикателства пред младите хора.

Държавите от ЕС се приканват:

Комисията се приканва да улеснява взаимодействието на европейско равнище между лицата, определящи политиката за младежта, и неправителствените организации (НПО), участващи в прилагането на Гаранцията за младежта.

Държавите от ЕС и Комисията се приканват:

Работа с младежта

Съветът на ЕС изисква държавите от ЕС и Комисията да подчертаят значението на работата с младежта за справянето с предизвикателствата пред младите хора като:

За допълнителна информация, вж.:

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 20 май 2014 г. относно европейски работен план за младежта за периода 2014-2015 г. (ОВ C 183, 14.6.2014 г., стр. 5-11)

последно актуализация 24.09.2015