„Еразъм+“ — Транснационално партньорство на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (EС) № 1288/2013 за създаване на „Еразъм+“: програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

„Еразъм+“ има за цел да:

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Допустимост

„Еразъм+“ е отворена за всички държави от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, както и за държави, които са подали заявление за членство в ЕС и за потенциални кандидатки за членство. Държавите партньори, по-специално онези, обхванати от политиката за добросъседство на ЕС, ще имат право да се възползват от възможности за учене и обучение, както и от младежка дейност.

Прилагане и участие

Действията по „Еразъм+“ са разделени на децентрализирани (които се управляват във всяка държава от национални агенции) или централизирани, които се управляват от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) в Брюксел.

Бюджет

Общият размер на бюджета е 14,775 млрд. евро за периода 2014—2020 г.

Той е разпределен, както следва:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 януари 2014 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на „Еразъм +“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50—73)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1288/2013 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) 2018/1475 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 година за установяване на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на Регламент (ЕС) № 1288/2013, Регламент (ЕС) № 1293/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС (OВ L 250, 4.10.2018 г., стр. 1—20)

последно актуализация 25.06.2014