Договор за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз (известен още като „фискален пакт“)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Договор за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДОГОВОРА?

Целта на настоящия междуправителствен договор е да се засили бюджетната дисциплина на правителствата от еврозоната след кризата с държавния дълг, която започна през 2010 г.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Настоящият „фискален пакт“ налага изисквания за страните от еврозоната по отношение на техните бюджетни политики. Може да участват и други държави от ЕС, ако желаят. От 28-те държави членки само Чешката република, Хърватия и Обединеното кралство не са подписали договора. Той служи за опора на реформирания Пакт за стабилност и растеж, съгласно който:

Междуправителственият договор има 3 основни цели.

 

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДОГОВОРЪТ?

Договорът влезе в сила на 1 януари 2013 г.

Обща информация

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Договор за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз от 2 март 2012 година — непубликувано в Официален вестник.

последно актуализация 10.03.2014