Гъвкавост на разпоредбите на ПСР: засилване на връзката между инвестиции, структурни реформи и фискална отговорност

 

РЕЗЮМЕ НА:

Съобщение (COM(2015) 12 final) — пълноценно използване на гъвкавостта, заложена в действащите разпоредби на Пакта за стабилност и растеж

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СЪОБЩЕНИЕТО?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Разяснения относно структурните реформи

Разяснения относно инвестициите

Комисията посочва, че:

Разяснения относно условията на икономическия цикъл

За по-добро отчитане на колебанията на икономическия цикъл, ЕК ще използва матрица, която уточнява съответната очаквана фискална корекция от държавите в рамките на превантивните мерки на ПСР. Това означава, че тези държави трябва да положат по-големи фискални усилия, когато времената са по-добри.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка: пълноценно използване на гъвкавостта, заложена в действащите разпоредби на Пакта за стабилност и растеж (COM(2015) 12 final, 13.1.2015 г.)

последно актуализация 30.03.2017