Митнически кодекс на Съюза

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 952/2013 — създаване на Митнически кодекс на Съюза

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

С регламента се създава Митническия кодекс на Съюза (МКС) за определяне на общите правила и процедури, приложими за стоки, внесени или изнесени от митническата територия на Европейския съюз, адаптирани към съвременните търговски модели и средства за комуникация.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Митническият кодекс на Съюза (МКС) и свързаните с него делегирани актове и актове за изпълнение (приети от Европейската комисия съгласно регламента) имат за цел:

Изменения

Регламентът е изменен в редица случаи. Те включват:

Делегираните актове и актовете за изпълнение също са изменени в няколко случаи (вж. консолидираната версия в раздел „Свързани документи“ по-долу).

Обмен и съхраняване на информация

В Регламент за изпълнение 2019/1026 се определят техническите правила за 5 от 17-те електронни системи на Митническия кодекс на Съюза на работната програма на Кодекса (МКС):

Съобщение от 2016 г.

За да се гарантира, че митническите правила на Съюза се прилагат по един и същ начин в целия ЕС, Комисията публикува съобщение, призоваващо националните митнически органи да работят в посока на действие като едно цяло. В него се определят редица приоритети, включително:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага изцяло от 1 май 2016 г. Регламент (ЕС) № 952/2013 преразглежда и заменя Регламент (ЕС) № 450/2008 и последващите му изменения.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (OВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1—101)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 952/2013 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1026 на Комисията от 21 юни 2019 година относно техническите разпоредби за разработването, поддържането и използването на електронните системи за обмен и съхранение на информация съгласно Митническия кодекс на Съюза (OВ L 167, 24.6.2019 г., стр. 3—17)

Доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно прилагането на Митническия кодекс на Съюза и упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове съгласно член 284 от него (COM(2018) 39 final, 22.1.2018 г.)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет — Развитие на митническия съюз в ЕС и на неговото управление (COM(2016) 813 final, 21.12.2016 г.)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (OВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558—893)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (OВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1—557)

Вж. консолидираната версия.

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151 на Комисията от 13 декември 2019 година за създаване на работна програма относно разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени в Митническия кодекс на Съюза (OВ L 325, 16.12.2019 г., стр. 168—182)

последно актуализация 23.01.2020