Нови храни — правила в сила от 2018 година

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) 2015/2283 относно новите храни

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 януари 2018 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Нова храна: храна, която не е били използвана в значителна степен в ЕС за консумация от човека преди 15 май 1997 г. Това обхваща широк кръг от продукти, като например храна с нова или преднамерено модифицирана молекулярна структура, храна, използваща нов процес за производство (хляб, обработен с UV-светлина за увеличаване на съдържанието на витамин D) или произведена от микроорганизми, гъби или водорасли (напр. използването на микроводораслите Schizochytrium sp в храни като зърнени блокчета, готварски мазнини и др. като алтернативен източник на докозахексаеновата киселина).

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 1—22)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2468 на Комисията от 20 декември 2017 година за определяне на административните и научните изисквания по отношение на традиционни храни от трети държави в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (ОВ L 351, 30.12.2017 г., стр. 55—63)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2469 на Комисията от 20 декември 2017 година за определяне на административните и научните изисквания по отношение на заявленията, посочени в член 10 от Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (ОВ L 351, 30.12.2017 г., стр. 64—71)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията от 20 декември 2017 година за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (ОВ L 351, 30.12.2017 г., стр. 72—201)

последно актуализация 04.04.2018