Алтернативно решаване на потребителски спорове

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2013/11/ЕС за алтернативно решаване на потребителски спорове между търовци и потребители

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Прилага се от 8 юли 2013 г. Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 9 юли 2015 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Търговец: всяко физическо лице или предприятие, което продава продукт или услуга.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС на потребителски спорове) (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 63—79)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите) (ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1—11).

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 2006/2004 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите (ОВ L 110, 1.5.2009 г, стр. 30—36.).

Вж. консолидираната версия

Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси (ОВ L 136, 24.5.2008 г., стр. 3—8).

последно актуализация 17.10.2016