Предоставяне на безопасни взривни вещества за граждански цели

Политиката на Европейския съюз (ЕС) в областта на взривните вещества за граждански цели има три основни насоки. Това са: i) да се създаде единен пазар на ЕС за търговия с взривни вещества с гражданско предназначение; ii) да се хармонизират изискванията за тяхната безопасност на високо ниво на защита; iii) да се създаде административна система за надзор на превоза на взривни вещества и боеприпаси.

АКТ

Директива 2014/28/EС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели (преработен текст)

ОБОБЩЕНИЕ

Политиката на Европейския съюз (ЕС) в областта на взривните вещества за граждански цели има три основни насоки. Това са: i) да се създаде единен пазар на ЕС за търговия с взривни вещества с гражданско предназначение; ii) да се хармонизират изискванията за тяхната безопасност на високо ниво на защита; iii) да се създаде административна система за надзор на превоза на взривни вещества и боеприпаси.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ТАЗИ ДИРЕКТИВА?

Директивата определя правила за пускането на пазара и надзора на взривни вещества за граждански цели в ЕС. Тя не се прилага за:

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директивата определя отговорностите на производителите, вносителите и дистрибуторите по отношение на търговията с търговски взривни вещества:

С директивата също така се:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата ще се прилага от 20 април 2016 г. Тя заменя Директива 93/15/ЕИО считано от 20.4.2016 г.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/28/ЕС

18.4.2014 г.

19.4.2016 г.

ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 1-44

последно актуализация 12.02.2015