Селското стопанство в ЕС — правила относно финансирането, управлението и мониторинга

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 1306/2013 относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Един от основните актове на общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, настоящият регламент определя правила за финансирането, управлението и мониторинга съгласно 2-та основни фонда на ОСП.

Регламентът беше изменян няколко пъти, най-скоро с Регламент (ЕС) 2017/2393.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Настоящият регламент определя правила обхващащи:

Фондове за финансиране на ОСП

Управленска структура

Финансово управление

Регламентът определя правилата за финансово управление за двата фонда, включително:

Уравняване на сметки

Контрол

Санкции

Регламентът предвижда, че в допълнение към неплащането или оттеглянето на плащането, държавите от ЕС трябва да наложат административни санкции на бенефициерите, които не отговарят на изискванията за допустимост, задълженията или ангажиментите.

Кръстосано съответствие

Всички директни плащания, определени плащания за развитие на селските райони и определени плащания за лозарите са свързани със съответствието с редица минимални правни изисквания, свързани с:

Система за съвети в селското стопанство

За да съветват бенефициерите по въпросите на управлението на земята и на стопанствата държавите от ЕС трябва да установят система за съвети в селското стопанство.

Системите обхващат редица елементи, включително:

Общи правила

Регламентът също определя редица общи правила, обхващащи въпроси като:

Пандемията от COVID-19

След избухването на пандемията COVID-19 Регламент (ЕС) 2020/531 дава възможност на държавите от ЕС да плащат по-високо ниво на изплащаните на бенефициерите аванси за 2020 г. Целта е да се компенсират потенциални закъснения при изплащанията на помощта поради произтичащите от това изключителни административни затруднения, които забавят извършването на проверките.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 януари 2014 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549—607)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1306/2013 са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Делегиран регламент (ЕС) 2020/760 на Комисията от 17 декември 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за управление на обвързаните с лицензии тарифни квоти за внос и за износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на внасянето на обезпечения при управлението на тарифните квоти (OВ L 185, 12.6.2020 г., стр. 1—23)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761 на Комисията от 17 декември 2019 година за определяне на правила за прилагането на регламенти (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системата за управление на тарифните квоти с лицензии (OВ L 185, 12.6.2020 г., стр. 24—252)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/531 на Комисията от 16 април 2020 година за предоставяне на дерогация за 2020 година от член 75, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на размера на авансовите плащания при директни плащания и при мерки за развитие на селските райони, свързани с площи и животни, и от член 75, параграф 2, първа алинея от същия регламент по отношение на директните плащания (OВ L 119, 17.4.2020 г., стр. 1—2)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 59—124)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 69—124)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 181, 20.6.2014 г., стр. 48—73)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разходи за публична интервенция (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 1—17)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 18—58)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487—548)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608—670)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671—854)

Вж. консолидираната версия

Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разходи за публична интервенция (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 1—17)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32014R0906

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 18—58)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 14.08.2020