Селското стопанство в ЕС — правила относно финансирането, управлението и мониторинга

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 1306/2013 относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Един от основните актове на общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, настоящият регламент определя правила за финансирането, управлението и мониторинга съгласно 2-та основни фонда на ОСП.

Регламентът беше изменян няколко пъти, най-скоро с Регламент (ЕС) 2017/2393.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Настоящият регламент определя правила обхващащи:

Фондове за финансиране на ОСП

Управленска структура

Финансово управление

Регламентът определя правилата за финансово управление за двата фонда, включително:

Уравняване на сметки

Контрол

Санкции

Регламентът предвижда, че в допълнение към неплащането или оттеглянето на плащането, държавите от ЕС трябва да наложат административни санкции на бенефициерите, които не отговарят на изискванията за допустимост, задълженията или ангажиментите.

Кръстосано съответствие

Система за съвети в селското стопанство

За да съветват бенефициерите по въпросите на управлението на земята и на стопанствата държавите от ЕС трябва да установят система за съвети в селското стопанство.

Системите обхващат редица елементи, включително:

Общи правила

Регламентът също определя редица общи правила, обхващащи въпроси като:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Прилага се от 1 януари 2014 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549—607)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1306/2013 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487—548)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608—670)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671—854)

Вж. консолидираната версия

Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 181, 20.6.2014 г., стр. 48—73)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 69—124)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разходи за публична интервенция (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 1—17)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 18—58)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 59—124)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 16.04.2019