Трафик на екземпляри от дивата флора и фауна — план за действие на ЕС

РЕЗЮМЕ НА:

Съобщение на Европейската комисия (COM(2016) 87 final) — План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА СЪОБЩЕНИЕТО?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Планът за действие включва 32 мерки, които трябва да бъдат изпълнени между 2016 и 2020 г. от ЕС; те ще бъдат изпълнени от всяка от 28-те страни от ЕС. Той се фокусира върху 3 ключови аспекта:

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна е една от най-печелившите престъпни дейности в света. Той оказва сериозно въздействие върху биологичното разнообразие и отрицателно влияние върху върховенството на закона поради тесните си връзки с корупцията. Той играе все по-голяма роля при финансирането на въоръжени и терористични групировки.

ЕС е регион на местоназначение, произход и транзитно преминаване за трафик на екземпляри от дивата флора и фауна. Поради тези причини той има изключително важна роля за унищожаването на тази незаконна търговия.

За повече информация вижте „Подходът на ЕС за борба с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна“ на уебсайта на Европейската комисия.

АКТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна (COM(2016) 87 final, 26.2.2016 г.)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Работен документ на службите на Комисията: Анализ и доказателства в подкрепа на плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, придружаващ документа Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна (COM(2016) 38 final, 26.2.2016 г.)

Засилване на сътрудничеството с отраслите на бизнеса срещу незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна — окончателен доклад. Доклад за ГД „Околна среда“ на ЕК, 13 ноември 2015 г.

последно актуализация 02.05.2016