Обща организация на пазарите на селскостопански продукти в ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 1308/2013 — обща организация на пазарите на селскостопански продукти

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Основните характеристики на общата организация на пазарите (ООП) са:

Интервенция на пазара

С регламента се определят правила за:

С регламента се преразглеждат съществуващите системи за публична интервенция и помощ за частно складиране, за да станат по-гъвкави и ефикасни. Това се постига например чрез технически корекции за продукти от телешко месо и млечни продукти и определени сирена със защитено наименование за произход или защитено географско указание.

Извънредни мерки

Мерки за контрол на доставките

Други мерки

Годишният бюджет за схемите за насърчаване на потреблението на плодове и мляко в училищата е увеличен (от 90 млн. евро на 150 млн. евро).

Организации на производителите и междубраншови организации

Регламентът насърчава създаването на организации на производителите с оглед засилване на тяхното влияние във веригата за доставки на храни. Той е изменен и допълнен със:

Търговия с държави извън ЕС

За вноса и износа на определени продукти може да се изисква лиценз.

Вносните мита в Общата митническа тарифа се прилагат за селскостопански продукти, въпреки че за определени продукти (напр. коноп, хмел, вино и захар за рафиниране) се прилагат специфични правила. Освен това Комисията може да определи тарифни квоти за внос, т.е. специфични ограничения на обема на стоките, които могат да се внасят с намалено мито.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 януари 2014 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Регламентът относно общата организация на пазарите на селскостопански продукти е част от пакета с мерки за реформа на ОСП. Пакетът включва също така регламенти относно:

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671—854)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1308/2013 са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2017/2393 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Регламент (ЕС) № 1306/2013 относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика, Регламент (ЕС) № 1307/2013 за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика, Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и Регламент (ЕС) № 652/2014 за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал (ОВ L 350, 29.12.2017 г., стр. 15—49)

Решение на Съда (седми състав) от 14 юни 2017 г. Verband Sozialer Wettbewerb eV срещу TofuTown.com GmbH. Преюдициално запитване, отправено от Landgericht Trier. Преюдициално запитване — Обща организация на пазарите на селскостопански продукти — Регламент (ЕС) № 1308/2013 — Член 78 и част III от приложение VII — Решение 2010/791/ЕС — Определения, наименования и търговски наименования — „Мляко“ и „млечни продукти“ — Наименования, използвани за реклама и пускане на пазара на изцяло растителни храни. Дело C-422/16

Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията от 13 март 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на санкциите, приложими в посочените сектори, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията (ОВ L 138, 25.5.2017, стр. 4—56)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията от 13 март 2017 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ L 138, 25.5.2017 г., стр. 57—91)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 година за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 12—19)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549—607)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 18.09.2018