Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 1305/2013 — подпомагане на развитието на селските райони

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Регламентът:

Изменен е с Регламент (ЕС) 2017/2393, с който се въвежда поредица технически изменения в петте регламента, свързани с Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС:

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Цели

ЕЗФРСР има за цел:

Приоритети

ЕС подкрепя действия за постигането на шест приоритетни цели:

Държавите и регионите от ЕС могат да се насочат и към въпроси от особена важност за тяхната област, като:

Бюджет

Изменение на регламента от 2017 г.

С Регламент (ЕС) 2017/2393, който се прилага от 1 януари 2018 г., се цели опростяване и подобряване на достъпа на земеделските стопани до финансиране по линия на ОСП. Наред с другото с него се въвежда:

Изпълнение

Регламентът изисква политиката за развитие на селските райони да бъде съвместима с останалите политики в тази област. Правилата и споразуменията на равнище ЕС съществуват, за да се гарантира ефективното използване на финансирането от ЕС и да се сведат до минимум припокриванията и несъответствията.

Пандемията от COVID-19

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/872 се предоставя изключителна временна помощ за спешни случаи на земеделски производители и МСП, които осъществяват дейност в областта на преработката, търговията или разработването на селскостопански продукти и памук съгласно ЕЗФРСР.

Държавите от ЕС трябва да насочат подкрепата към бенефициерите, които са най-засегнати от кризата с COVID-19, въз основа на наличните доказателства и обективни и недискриминационни критерии за подбор.

Подпомагането трябва да бъде под формата на еднократно плащане, което трябва да бъде извършено до 30 юни 2021 г. въз основа на заявления за подкрепа, одобрени от националния компетентен орган до 31 декември 2020 г.

Максималният размер на подпомагането не трябва да надвишава 7000 евро на фермер и 50 000 евро на МСП.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Прилагат се от 1 януари 2014 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗФРСР е един от двата фонда на ЕС, предоставящи средства за изпълнение на ОСП (другият е Европейският фонд за гарантиране на земеделието). Той подкрепя целите на стратегията „Европа 2020“, като насърчава развитието на селските райони в целия ЕС съвместно с други инициативи в тази област с цел да се гарантира ефективното изразходване на средства от ЕС.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487—548)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1305/2013 са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2020/872 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 във връзка със специална мярка за предоставяне на извънредно временно подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в отговор на избухването на COVID-19 (OВ L 204, 26.6.2020 г., стр. 1—3)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1009 на Комисията от 10 юли 2020 година за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) № 808/2014 и (ЕС) № 809/2014 във връзка с някои мерки за справяне с кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 (OВ L 224, 13.7.2020 г., стр. 1—6)

Регламент (ЕС) 2019/288 на Европейския парламент и на Съвета от 13 февруари 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 и Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на някои правила за директните плащания и подпомагането на развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г. (OВ L 53, 22.2.2019 г., стр. 14—16)

Регламент (ЕС) 2017/2393 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Регламент (ЕС) № 1306/2013 относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика, Регламент (ЕС) № 1307/2013 за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика, Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и Регламент (ЕС) № 652/2014 за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал (ОВ L 350, 29.12.2017 г., стр. 15—49)

Делегиран регламент (EС) № 807/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за въвеждане на преходни разпоредби (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 1—17)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (EС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 18—68)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 69—124)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета (OВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 1—32)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320—469)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549—607)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608—670)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671—854)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 20.08.2020