Правила за директни плащания от ЕС за земеделските стопани

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 1307/2013 — правила за директни плащания за земеделските стопани съгласно общата селскостопанска политика на ЕС

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Той определя правила за директни плащания, направени, за да се подкрепят земеделските стопани съгласно общата селскостопанска политика (ОСП). Тези плащания се извършват при условие, че земеделските стопани отговарят на строги правила за здравето и добруването на хора и животни, за фитосанитарни условия и за околната среда — известни като кръстосано съответствие.

Регламентът отменя Регламент (ЕО) № 73/2009, който съдържа предишните правила, управляващи директните плащания за земеделските стопани и които бяха променени след реформата в ОСП през 2013 г. Той също отменя Регламент (ЕО) № 637/2008, отнасящ се за памучния сектор.

През декември 2017 г. ЕС прие Регламент (ЕС) 2017/2393, който изменя Регламент (ЕС) № 1307/2013, както и другото законодателство, свързано с общата селскостопанска политика (Регламент (ЕС) № 1305/2013, определящ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, (ЕС) № 1306/2013, определящ финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика на ЕС, (ЕС) № 1308/2013 относно обща организация на пазарите на селскостопански продукти в ЕС и (ЕС) № 652/2014 относно управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях).

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директните плащания на земеделските стопани се изплащат чрез схеми за подпомагане във всяка държава от ЕС.

Държавите от ЕС трябва вече да заделят определен дял от финансовите средства, които са им отпуснати по линия на ОСП за задължителни схеми за подпомагане:

Също така има някои незадължителни схеми за подкрепа. Държавите от ЕС могат да избират да:

От 1 януари 2018 г. влизат в сила новите правила, съдържащи се в Регламент (ЕС) 2017/2393 и те включват следното:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Регламент (ЕС) № 1307/2013 се прилага от 1 януари 2015 г. Правилата, въведени от Регламент (ЕС) 2017/2393, се прилагат от 1 януари 2018 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608—670)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1307/2013 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487—548)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549—607)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671—854)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1310/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2014 г. и за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съветаи регламенти (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1308/2013на Европейския парламент и на Съвета във връзка с прилагането им през 2014 г. (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 865—883)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 15.06.2018