Процедурен правилник на Европейския надзорен орган по защита на данните

От 2004 година Европейският надзорен орган по защита на данните прерасна от малка организация, включваща двама членове и Секретариат, в голяма организация, в която са заети над 50 членове. Реорганизиран през 2010 г., през 2012 г. той приема Процедурен правилник, който бележи приближаването до зрелостта на институцията.

АКТ

Решение на Европейския надзорен орган по защита на данните № 2013/504/ЕС от 17 декември 2012 година за приемане на процедурен правилник.

ОБОБЩЕНИЕ

Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) е независим орган за надзор, който гарантира, че личните данни и поверителността се зачитат от институциите и органите на Европейския съюз (ЕС). Неговите правомощия са посочени в Регламент (ЕО) № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни. Неговата роля е разгледана в три раздела:

През 2012 година ЕНОЗД прие Процедурен правилник . Докато повтаря много от принципите, установени в Регламент (ЕО) № 45/2001, той също предвижда подробни правила относно вътрешните процеси за вземане на решения, ролята на надзорните органи и на Управителния съвет, организацията и работата на Секретариата, планирането, вътрешната администрация, както и откритостта и прозрачността на институцията.

История

От създаването на ЕНОЗД през 2004 г. са настъпили съществени промени в правен, икономически и технологичен контекст. Договорът от Лисабон потвърди защитата на личните данни като общ принцип на правото на ЕС, както и редица решения на Европейския съд подчертаха важността на защитата на данните и личния живот като неразделна част от вземането на решения от ЕС.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Решение 2013/504/ЕС

18.12.2012 г.

-

OВ L 273, 15.10.2013 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 годинаотносно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г.).

Последна актуализация: 27.06.2014