Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

15.   Околна среда, потребители и здравеопазване

TOM 004

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1997

L 107

1

 

 

31997D0266

 

 

 

Решение на Комисията от 18 декември 1996 година относно формуляра за предоставяне на информация за предложените в рамките на Натура 2000 обекти

3

1997

L 113

11

 

 

31997D0283

 

 

 

Решение на Комисията от 21 април 1997 година за хармонизирани методи за измерване с цел определяне на концентрацията на масата на диоксини и фурани в атмосферните емисии в съответствие с член 7, параграф 2 от Директива 94/67/ЕО относно изгарянето на опасни отпадъци

159

1997

L 144

19

 

 

31997L0007

 

 

 

Директива 97/7/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние

160

1997

L 164

38

 

 

31997D0392

 

 

 

Решение на Комисията от 6 юни 1997 година относно пускането на пазара на генетично модифицирана рапица (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF1), съгласно Директива 90/220/ЕИО на Съвета (1)

169

1997

L 164

40

 

 

31997D0393

 

 

 

Решение на Комисията от 6 юни 1997 година относно пускането на пазара на генетично модифицирана рапица (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF2) в съответствие с Директива 90/220/ЕИО на Съвета (1)

171

1997

L 180

22

 

 

31997L0043

 

 

 

Директива 97/43/Евратом на Съвета от 30 юни 1997 година относно здравната защита на лицата срещу опасностите от йонизиращото лъчение при медицинско облъчване и за отмяна на Директива 84/466/Евратом

173

1997

L 202

12

 

 

31997R1488

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1488/97 на Комисията от 29 юли 1997 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделски продукти и храни

179

1997

L 225

34

 

 

31997D0549

 

 

 

Решение на Комисията от 14 юли 1997 година относно пускането на пазара на тест Т102 (Streptococcus thermophilus T102) в съответствие с Директива 90/220/ЕИО на Съвета (1)

185

1997

L 242

64

 

 

31997D0602

 

 

 

Решение на Съвета от 22 юли 1997 година относно списъка, посочен в член 3, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕИО) № 3254/91 и в член 1, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 35/97 на Комисията

186

1997

L 256

13

 

 

31997D0622

 

 

 

Решение на Комисията от 27 май 1997 година относно въпросниците за докладите на държавите-членки за прилагането на някои директиви в областта на отпадъците (прилагане на Директива 91/692/ЕИО на Съвета)

189

1997

L 290

18

 

 

31997L0055

 

 

 

Директива 97/55/EО на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 1997 година за изменение на Директива 84/450/EИО относно заблуждаващата реклама с цел да се обхване сравнителната реклама

196

1998

L 067

29

 

 

31998L0015

 

 

 

Директива 98/15/ЕО на Комисията от 27 февруари 1998 година за изменение на Директива 91/271/EИО на Съвета относно някои изисквания, установени в приложение I към нея (1)

201

1998

L 067

48

 

 

31998D0184

 

 

 

Решение на Комисията от 25 февруари 1998 година относно въпросник за докладите на държавите-членки по прилагането на Директива 94/67/EО на Съвета относно изгарянето на опасни отпадъци (прилагане на Директива 91/692/EИО на Съвета) (1)

203

1998

L 080

27

 

 

31998L0006

 

 

 

Директива 98/6/EО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година относно защитата на потребителите при обозначаването на цените на стоките, предлагани на потребителите

206

1998

L 101

17

 

 

31998L0007

 

 

 

Директива 98/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година за изменение на Директива 87/102/ЕИО относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно потребителския кредит

210

1998

L 166

51

 

 

31998L0027

 

 

 

Директива 98/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 година относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите

217

1998

L 185

11

 

 

31998R1367

 

 

 

Регламент (EО) № 1367/98 на Комисията от 29 юни 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 94/92 за определяне на подробни правила за прилагане на режима за внос от трети страни, предвидени в Регламент (EИО) № 2092/91 на Съвета (1)

222

1998

L 247

6

 

 

31998R1900

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1900/98 на Комисията от 4 септември 1998 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и означаването му върху земеделски продукти и храни

224

1998

L 268

1

 

 

31998D2119

 

 

 

Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 1998 година за създаване на мрежа за епидемиологично наблюдение и контрол на заразните болести в Общността

227

1998

L 286

56

 

 

31998D0596

 

 

 

Решение на Комисията от 14 октомври 1998 година отосно изменение на Решение 97/602/EO на Съвета относно списъка, посочен в член 3, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕИО) № 3254/91 и в член 1, параграф 1, буква a) от Регламент (EО) № 35/97 на Комисията (нотифицирано под номер C(1998) 3064)

233

1998

L 330

13

 

 

31998L0081

 

 

 

Директива 98/81/ЕО на Съвета от 26 октомври 1998 година за изменение на Директива 90/219/ЕИО относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия

236

1998

L 330

32

 

 

31998L0083

 

 

 

Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека

255

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.


15/ 004

BG

Официален вестник на Европейския съюз

1
/

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Увод

В съответствие с член 58 от Акта за присъединяване на Република България и Румъния и промените в учредителните договори на Европейския съюз (ОВ L 157, 21.6.2005 г., стр. 203) текстове на актовете на институциите и на Европейската централна банка, приети преди присъединяването, изготвени от Съвета, от Комисията или от Европейската централна банка, на български и румънски език са автентични, считано от датата на присъединяване, при същите условия, както текстовете, съставени на другите официални езици на Общностите. В този член се предвижда също, че текстовете се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз, ако текстовете на настоящите езици са публикувани в него.

В съответствие с въпросния член настоящото специално издание на Официален вестник на Европейския съюз се публикува на български език и съдържа текстовете на обвързващите актове с общо приложение. То обхваща актове, приети от 1952 г. до 31 декември 2006 г.

Текстовете, които се публикуват, са разпределени в 20 глави според класификацията, която се прилага в Указателя на действащото законодателство на Общността, както следва:

01.

Общи, финансови и институционални въпроси

02.

Митнически съюз и свободно движение на стоки

03.

Земеделие

04.

Рибарство

05.

Свободно движение на работници и социална политика

06.

Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

07.

Транспортна политика

08.

Политика на конкуренция

09.

Данъчна политика

10.

Икономическа и парична политика и свободно движение на капитали

11.

Външни отношения

12.

Енергетика

13.

Индустриална политика и вътрешен пазар

14.

Регионална политика и координация на структурните инструменти

15.

Околна среда, потребители и здравеопазване

16.

Наука, информация и култура

17.

Право относно предприятията

18.

Обща външна политика и политика на сигурност

19.

Пространство на свобода, сигурност и правосъдие

20.

Европа на гражданите

Указателят, който се публикува два пъти годишно на официалните езици на Европейския съюз, ще бъде публикуван по-късно и на български език и ще съдържа позовавания на настоящото специално издание. По този начин указателят може да бъде използван и като индекс за настоящото специално издание.

Актовете, публикувани в настоящото специално издание, се публикуват, с малки изключения, във формата, в която са били публикувани на досегашните езици в Официален вестник. Следователно при използването на настоящото специално издание трябва да се вземат предвид последващите изменения, промени или дерогации, приети от институциите или Европейската централна банка или предвидени в Акта за присъединяване.

По изключение, в определени случаи, когато обемни технически приложения на актове се заменят по-късно от други приложения, се прави позоваване само на последния заменящ акт. Такъв е случаят основно в определени актове, които съдържат списъци на митнически кодове (глава 02), актове относно превоза на опасни вещества и опаковането и етикетирането на тези вещества (глави 07 и 13) и определени протоколи и приложения към Споразумението за ЕИП.

Също така „Правилникът за длъжностните лица“ по изключение се публикува като консолидиран текст, който съдържа всички изменения до края на 2005 г. Измененията, направени след това, се публикуват в първоначалния им вид.

В специалните издания са използвани две системи на номериране:

i)

първоначалните номера на страниците заедно с датата на публикуване на Официален вестник в изданието му на италиански, немски, нидерландски и френски език, както в изданията му на английски и датски език след 1 януари 1973 г., както в изданието на гръцки език след 1 януари 1981 г., както в изданията на испански и португалски език след 1 януари 1986 г., както в изданията на фински и шведски език след 1 януари 1995 г. и в изданията на естонски, латвийски, литовски, малтийски, полски, словашки, словенски, унгарски и чешки език след 1 май 2004 г.

Непоследователността при номерирането на страниците се дължи на факта, че не всички актове, публикувани тогава, са включени в настоящото специално издание. Първоначалните номера на страниците се използват при посочването на актовете, когато се прави позоваване на Официален вестник;

ii)

номерата на страниците в специалните издания, които са последователни и не следва да се използват при цитиране на актове.

До месец юни 1967 г. номерирането на страниците в Официален вестник всяка година започва отначало. От тази дата всеки брой започва със страница първа.

От 1 януари 1968 г. Официален вестник се разделя на две части:

законодателство (L),

съобщения и информации (С).

На 1 февруари 2003 г. предишното официално наименование Официален вестник на Европейските общности бе променено вследствие на Договора от Ница и сега е Официален вестник на Европейския съюз.


15/ 04

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


31997D0266


L 107/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 1996 година

относно формуляра за предоставяне на информация за предложените в рамките на Натура 2000 обекти

(97/266/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1996 г. относно опазването на естествените местообитания и дивата флора и фауна (1), изменена с Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция, и по-специално член 4, параграф 1, втора алинея от нея,

като има предвид, че член 4, параграф 1, втора алинея от Директива 92/43/ЕИО постановява държавите-членки да предадат на Комисията списъка с предложените обекти за Натура 2000, посочени в член 4, параграф 1, първа алинея заедно с информация за всеки обект във формуляр, установен от Комисията в съответствие с процедурата по член 21;

като има предвид, че за всеки предложен обект за Натура 2000 формулярът трябва да осигури картата на обекта, наименованието, местоположението, размера и данните, произтичащи от прилагането на критериите, използвани при подбора на обекта;

като има предвид, че предвидените мерки в настоящото решение са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 20 от Директива 92/43/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Формулярът на предаване на информацията съгласно член 4, параграф 1, втора алинея от Директива 92/43/ЕИО, представен в приложението към настоящото решение, се приема.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 1996 година.

За Комисията

Ritt BJERREGAARD

Член на Комисията


(1)  ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Image

Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици

и

Директива 92/43/ЕИО на Съвета относно опазването на естествените местообитания и за дивата фауна и флора

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ДАННИ

Версия ЕВР 15

Последна версия от 27 май 1994 г., актуализирана, за да включи измененията в Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция (ОВ L 1, 1.1.1995 г., стр. 135—137)

и

версията от март 1995 г. на Евростат за регионите по NUTS

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ДАННИ

За специалните защитени зони (СЗЗ), за обекти, допустими за идентификация като обекти от значение за Общността (ОЗО) и за специални зони за съхранение (СЗС)

1.   ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТА

Image

2.   МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА

Image

3.   ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

4.   ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

Image

Image

5.   ЗАЩИТЕН СТАТУС НА ОБЕКТА И ВРЪЗКА С КОРИНЕ БИОТОПИ

Image

6.   ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ДЕЙНОСТИ ВЪВ И ОКОЛО ОБЕКТА

Image

7.   КАРТА НА ОБЕКТА

Image

8.   ДИАПОЗИТИВИ

Image


НАТУРА 2000

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ДАННИ

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод

1.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТА

1.1.

Тип обект (задължително)

1.2.

Код на обекта (задължително)

1.3.

Дата на съставяне на формуляра (задължително)

1.4.

Актуализиране (задължително)

1.5.

Връзка с други описани обекти (задължително, ако съществува връзка)

1.6.

Респондент (задължително)

1.7.

Име на обекта (задължително)

1.8.

Индикация на обектите и дати на обозначаване (задължително)

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА

2.1.

Местоположение на центъра на обекта (задължително)

2.2.

Повърхностна площ на обекта (задължително)

2.3.

Дължина на обекта

2.4.

Надморска височина (да се приложи, когато е уместно)

2.5.

Код, име на административния район и процент покритие във всеки район (задължително)

2.6.

Биогеографски район

3.

ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

3.1.

Типове местообитания, представени в обекта и оценка на обекта за тях

3.2.

Видове, посочени в член 4 от Директива 79/409/ ЕИО на Съвета и видове, изброени в приложение II към Директива 92/43/ЕИО на Съвета и оценка на обекта за тях

3.3.

Други важни видове от флората и фауната

4.

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

4.1.

Общ характер на обекта (задължително)

4.2.

Качество и значение (задължително)

4.3.

Уязвимост (задължително)

4.4.

Обозначение на обекта (да се приложи, когато е уместно)

4.5.

Собственост (да се приложи, когато е уместно)

4.6.

Документация

4.7.

Историческа справка (да не се попълва)

5.

ЗАЩИТА НА ОБЕКТА И ВРЪЗКА С ОБЕКТИ БИОТОПИ КОРИНЕ

5.1.

Защитен статус на национално и регионално ниво (допълнение Г) (задължително)

5.2.

Обекти, с които този обект е свързан (съседни обекти и обекти, принадлежащи към различни обозначителни типове) (да се приложи, когато е уместно)

5.3.

Връзка на описания обект с обекти биотопи Корине

6.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА И ДЕЙНОСТИТЕ ВЪВ И ОКОЛО ОБЕКТА

6.1.

Общи въздействия и пропорция от засегната повърхностната площ на обекта (допълнение Д) (да се приложи когато е уместно)

6.2.

Управление на обекта

7.

КАРТА НА ОБЕКТА (задължително)

8.

ДИАПОЗИТИВИ И ДРУГ ФОТОГРАФСКИ МАТЕРИАЛ (да се приложи, когато е уместно)

Увод

В основата на успеха на Натура 2000 е равнището на информация по местообитания и видове от интерес за Общността, което ще бъде събрано през идните години. Опитът от събирането на данни в Европа е натрупан чрез проектите по биотопи Корине, който понастоящем описва над 6 000 обекта в Европейския съюз. Основните области от данни включват този опит, изменен и разширен в рамката на съответните директиви.

Тъй като обектите, класифицирани според директивите за „птиците“ и „местообитанията“ заедно ще формират Натура 2000, общата основа и за двата типа ще бъде от основно значение, за да се постигне целта за създаване на съгласувана мрежа. Формата за въвеждане на данни отчита всички аспекти на двете директиви и има нужда само от един формуляр. Всички полета с данни от съществуващата брошура за директивата за „птиците“ са напълно съвместими с новата форма за вписване на данни. Така че, когато съществуват данни от 1 100-те специални защитени зони (СЗЗ), те могат да бъдат прехвърлени автоматично.

По този начин настоящият формуляр ще бъде използван за всички обекти, обозначени като СЗЗ съгласно директивата за „птиците“. Що се отнася до директивата за „местообитанията“, тя първоначално ще бъде използвана, за да представя необходимата информация за обектите, подходящи за определяне като Обекти от значение за Общността (ОЗО) при прилагането на член 4, параграф 1 от директивата (Етап 1) да бъде завършен до юни 1995 г.

Правната основа за предоставяне на данните за изпълнение на тази фаза от Натура 2000 е очертана в член 4 от Директивата за местообитанията, която дефинира, че „информацията ще включва карта на обекта, неговото име, местоположение, обхват и данните, произтичащи от прилагането на критериите, определени в приложение III (Етап 1), предоставени във формата, създадена от Комисията в съответствие с процедурата, определена в член 21“. Според член 4, параграф 3 от Директивата за „птиците“ държавите-членки вече са помолени „да изпратят на Комисията цялата съответна информация, така че тя да може да предприеме подходящи инициативи с оглед на координацията, необходима, за да осигури зоните, предвидени в параграфи 1 и 2 (на член 4), да образуват съгласувано цяло, което отговаря на изискванията за защита на тези видове в географските морски и сухоземни площи, където се прилага директивата“.

Главните цели на базата данни са:

1.

Да осигури необходимата информация, която да даде възможност на Комисията, в партньорство с държавите-членки, да координира мерките по създаването на съгласувана мрежа на Натура 2000 и да прецени нейната ефективност за запазване на местообитанията от приложение I и на местообитанията на видовете, изброени в приложение II към Директива 92/43/ЕИО на Съвета, така както и местообитанията на видовете птици от приложение I и други мигриращи птици, обхванати от Директива 79/409/ЕИО на Съвета.

2.

Да осигури информация, която ще подпомогне Комисията при други възможности за взимане на решения да осигури, че мрежата на Натура 2000 е напълно взета предвид в други области на политиката и сектори от дейности на Комисията, в частност регионална, селскостопанска, енергийна, транспортна политика и политика в областта на туризма.

3.

Да подпомогне Комисията и съответните комитети в избирането на действия за финансиране съгласно Life и други финансови инструменти, когато съответните данни за запазване на обекти , като собственост и управленска практика, е вероятно да улеснят процеса на вземане на решение.

4.

Да осигурят полезен форум за размяната и споделянето на информация за местообитания и видове от Общностен интерес в полза на всички държави-членки.

Настоящият документ илюстрира всички елементи, които са част от формуляра. В допълнение, някои елементи ще бъдат предмет на „ръководство за потребителя“, особено що се отнася до тълкуването на приоритетни типове местообитания.

Формулярът се разработва с оглед на архиви на хартия и компютъризирано вписване и трансфер на данни.

Онези полета от данни, които трябва да бъдат попълнени на етапа на определяне на обектите, които могат да бъдат определени като ОЗО са показани в чер и в курсив във формата за архив и са означени като „задължителни“ в съответните раздели на обяснителните бележки. Тези полета са също задължителни за СЗЗ. По отношение на изискванията за екологична информация, това е по-подробно изяснено в раздел 3 на обяснителните бележки.

Другите полета следва да бъдат попълнени на етапа на класифициране като СЗЗ или обозначаване като СЗС, когато информацията е свързана със съхраняването и управлението на обекта. Тези полета са обозначени в обяснителните бележки като „да се приложи, когато е уместно“.

Очаква се, че цялата информация, приложима за целите на обозначаване и класификация на обекта ще бъде обозначена. Това включва, по-специално, информацията, свързана с обосноваването за определянето на разглеждания обект и да обезпечи преценката на нейното съответствие на ефективността и съгласуваността на мрежата на Натура 2000. Допълнителна съответна информация би трябвало да се осигури колкото е възможно по-бързо. Независимо от това, за обектите, включени окончателно в мрежата на Натура 2000, е желателно да се попълнят всички полета, тъй като полетата с информация, включени във формуляра, са били ограничени до онези, оценени като такива от голямо значение за защитата и мониторинга на обекта както на национално, така и на общностно равнище.

В консултации със съответните власти се очаква да се развива системата от база данни на Натура 2000 в такъв формат, който да бъде съпоставим с информацията, събрана според международните спогодби и конвенции, като тази за биогенетичния фонд и Европейската диплома на Съвета на Европа.

Необходимо е да се отбележи, че в допълнение към записването на местообитанията във всяко място, държавите-членки ще трябва да предоставят, в съответствие с приложение III към директивата за „местообитанията“, общата площ, обхваната от всеки тип местообитания в тяхната страна, и това, че в допълнение към данните за популациите на всеки обект се изисква обща оценка за популационните числа във всяка национална територия за нуждите на анализа от приложение III. Тази информация, също както и информацията за птичите популации, ще бъде предмет на отделни файлове. Базата данни в момента се създава под покровителството на Комитета Орнис, за да се съберат данни за птичите популации във всеки регион на Общността.

Фигура 1

Възможна връзка между обектите

СЗЗ

Места, подходящи за ОЗО

Тип код

Насоки за попълване на формуляра на Натура 2000

Image

 

А

Обозначени СЗЗ, несвързани с друг обект по Натура 2000.

Да се попълни един формуляр за обект.

 

Image

Б

Допустимите за ОЗО, несвързани с друг обект по Натура 2000.

Да се попълни един формуляр за обект.

Image

В

Площта от допустимата ОЗО е същата като обозначената СЗЗ.

Да се попълни един формуляр за обект.

Image

Г

СЗЗ допира (но не препокрива) друг обект по Натура 2000, което може да бъде подходящо за ОЗО или СЗЗ в различен административен регион.

Д

Допустима ОЗО, допираща друг обект по Натура 2000, който е ОЗО или подходяща СЗЗ в друг административен регион.

Да се третират като два отделни обекта; да се попълнят два формуляра, да се изброят кодовете на обектите на свързани с тях обекти по Натура 2000 на всеки формуляр.

Image

Е

СЗЗ, съдържаща допустима ОЗО.

Ж

Допустима ОЗО изцяло в обозначена СЗЗ.

Да се третират като два отделни обекта, като се използва един формуляр за всеки обект, да се изброят кодовете на свързани с тях обекти по Натура 2000 на всеки формуляр.

Image

З

Обозначена СЗЗ изцяло в допустима ОЗО.

И

Допустима ОЗО, съдържаща обозначена СЗЗ.

Да се третират като два отделни обекта, като се използва един формуляр за всеки обект, да се изброят кодовете на свързани с тях обекти по Натура 2000 на всеки формуляр.

Image

Й

СЗЗ частично припокрива допустима ОЗО.

К

Допустима ОЗО частично припокриваща обозначена СЗЗ.

Да се тълкуват като два отделни обекта, като се използва един формуляр за всеки обект, да се изброят кодовете на свързани с тях обекти по Натура 2000 на всяка форма.

Форма за вписване на данни и база данни по Натура 2000

Ще се използва един стандартен формуляр за всички места, включени на този етап на развитие на Натура 2000 за да покрие класираните Специални защитени зони (СЗЗ) и онези обекти, които са допустими за Обекти от значение за Общността (ОЗО). Може да има случаи, когато съществува връзка между два или повече обекта по Натура 2000. Фигура 1 очертава различните възможни връзки, които могат да съществуват между два обекта по Натура 2000. В случаите, когато съществува припокриване между два обекта или когато единият от тях се намира в другия, ще бъде нужно да се попълнят два отделни формуляра. Това се дължи на различните юридически последици, произтичащи от различните типове обозначения.

1.   ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТА

1.1.   Тип обект (задължително)

Този еднозначен код отчита възможната връзка между предложените допустими Обекти от значение за Общността (ОЗО) и класираните Специални защитени зони (СЗЗ). Всеки от тези кодове (от А до К) съответства на определена връзка, както е очертано във фигура 1. Когато съществува връзка с повече от един различен обект, се използва кодът, който определя преобладаващата връзка. Кодът също автоматично позволява идентификацията на типа обект (дали е СЗЗ, допустима ОЗО или и двете).

1.2.   Код на обекта (задължително)

В съответната база данни всеки обект се разпознава чрез уникален код, който образува ключовата точка в базата данни. Уникалният код на обекта съдържа девет знака и се състои от два компонента:

1.

първите два кода са кодовете за страната

AT

Австрия

IE

Ирландия

BE

Белгия

IT

Италия

DE

Германия

LU

Люксембург

DK

Дания

NL

Нидерландия

ES

Испания

PT

Португалия

FI

Финландия

SE

Швеция

FR

Франция

UK

Обединено кралство

GR

Гърция

 

 

2.

останалите седем знака, които служат, за да се създаде уникален азбучно-цифров код за всяко място, трябва да бъдат дадени, следвайки една логична и съгласувана система, дефинирана от отговорните национални власти.

Необходимо е да се отбележи, че също може да има връзка между описания обект и онези, определени като обекти биотопи Корине. Тази информация ще бъде посочена в раздел 5 на формата, която разглежда връзките с други обозначени зони (незадължителен).

1.3.   Дата на съставяне на формуляра (задължително)

Въвежда се датата, която искате да видите като „дата на съставяне“ за записаната информация. Полето с данни е под формата за годината (четири единици), последвана от месеца в цифрова форма (две единици).

Например: 199 305 — данни, съставени за пръв път през май 1993 г.

1.4.   Актуализиране (задължително )

Въвежда се датата, когато информацията, съобщена за обекта е била последно променена, като се използва същия формат като за „Дата“. В случай на запис на нов обект, полето „актуализиране“ се актуализира като шест интервала. Когато информацията е била актуализирана няколко пъти, това поле съдържа датата, на която информацията е била последно променяна. Междинните актуализирания се съхраняват в полето „история“, заедно с естеството на промяната (виж 3.7).

1.5.   Връзка с други описани обекти ( задължително ако съществува връзка)

Това поле осъществява кръстосана препратка към всички свързани описани обекти, за които се използва формуляра на Натура 2000: предложени допустими Обекти от значение за Общността (ОЗО) и класираните Специални защитени зони (СЗЗ) (и в бъдеще ще бъде използвано за места, обозначени като специални зони за съхранение ). Дава се кодът на обекта на всеки съответен обект.

1.6.   Респондент (задължително)

Тук се вписват името и адресвт на лицето или организацията, предоставяща информацията, съдържаща се в архива. Ако големи части от информацията са доставени от повече от едно лице или организация, ще се въведе всяка една информация, заедно с техните собствени имена и адреси.

1.7.   Име на обекта (задължително)

Имената на обектите се въвеждат на техния местен език. По този начин се избягват трудните преводи и се интегрират директно съществуващите данни на национално и местно ниво. В случай на различни букви (напр. гръцки) имената се транслитерират.

1.8.   Индикация на обекта и дати на обозначение (задължително)

Четири дати могат да бъдат включени, датата, на която обектът е предложен като допустим за идентификация като Обект от значение за Общността (ОЗО), датата, на която обектът е приет за ОЗО, и двете дати на обозначение (СЗС и СЗЗ); нужно е да се съхраняват датите за всяко едно от тях. Четири подполета ще показват годината и месеца, когато обектът е бил предложен като допустим за идентификация като Обект от значение за Общността (ОЗО), датата, на която обектът е потвърден като ОЗО, датата, на която обектът е бил официално включен в списъка от държавите-членки като специална защитена зона, и/или последно датата, когато е било обозначен като специална зона за съхранение. Когато обект е бил обозначен и впоследствие разширен, се представя годината на първоначалното изброяване и се дава най-скорошната обща площ.

2.   МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА

2.1.   Местоположение на центъра на обекта (задължително)

Географските координати (дължина и ширина) на центъра на обекта трябва да бъдат въведени в градуси, минути и секунди. Градусите, минутите и секундите географска дължина на запад от Гринуичкия меридиан са условно дадени с отрицателна стойност, а градусите на изток с положителна стойност, която може да бъде потвърдена със знак + или да се подразбира ако знакът е заменен от шпация. Това предотвратява координатни проблеми, ако данните впоследствие се прехвърлят в географска информационна система (ГИС).

За места, съставени от няколко отделни зони, се въвеждат координатите на най-важната подзона.

Почти всички страни използват различни скали, типове проекции и параметри за изработването на топографски карти. Тъй като са най-важният източник за координатна идентификация, такива алтернативни координатни системи (UTM, Lambert Conformal или Azimuthal, Gauss-Kruger и т.н.) са приемливи за записване на местоположението на обекта при условие, че типът проекция и параметрите са посочени в раздел 7 (карта на обекта). Тези бележки за координатите ще бъдат превърнати в ГИС в градуси дължина и ширина за съхранение в крайната база данни.

Въпреки че координатите на центъра на обекта липсват в почти всички документни източници, моля направете допълнителни усилия да попълните това поле акуратно. То е ключът за картографирането и процедурите по покриване с други пластове от тематични данни (такива като покривка на земята, тип почва, използване на земята, качество на въздуха, …). Всеки, който предава данни към централната база данни и който желае да използва алтернативна координатна система ще трябва да разговаря с компетентната служба на Комисията. След като координатите са акуратно записани, информацията по другите полета от данни може да бъде попълвана по автоматичен начин, без излишно дълги процедури.

Ако границите на обекта се прехвърлят по дигитален начин, това поле може да бъде автоматично изчислено като централната точка на многоъгълниците.

2.2.   Площ на обекта (задължително)

Площта на обекта се въвежда в хектари. Въпреки че това е задължително поле, стойността от – 99 се дава за обекти, за които площта е още неизвестна. Стойност 0 може да бъде правилна, ако обектът е пещера или скала. В този случай полето 2.3 е задължително.

Когато площта на обекта се е променила с времето, се въвежда най-скорошната обща площ.

2.3.   Дължина на обекта (задължително ако 2.2 ⇒ 0)

Това поле е задължително, само когато не са приложими измервания на зоната (напр. пещери, скали). Дължината на обекта се въвежда в километри.

Когато дължината на обекта се е променила с времето, се въвежда най-скорошната обща дължина.

2.4.   Надморска височина (да се приложи, когато е уместно)

Въвежда се надморската височина равнище в три подполета, които записват минималната, максималната и средна височина в границите на обекта. Важно е също да се записват отрицателните (под морското равнище) стойности, когато такива съществуват. Средните стойности следва да бъдат изчислени като средно претеглената величина от класовете надморска височина в обекта. За да се изчислят данните за надморска височина по автоматичен начин, като се използва съществуващият цифров височинен модел (ДВМ) в една ГИС система, е изключително важно да се отдели повече време, за да се регистрират внимателно координатите и границите на обекта. Такъв модел ще бъде на разположение за употреба в Комисията чрез проекта Gisco на Евростат.

2.5.   Код на административния регион, име и процентно покритие във всеки регион (задължително)

Евростат е разработила стандартна йерархична кодираща система за регионите на Европейската общност за референтните статистически данни. Тази кодираща система трябва да бъде приложена към всички регионални кодиращи приложения в Комисията. Пълно описание може да бъде намерено в публикацията на Евростат и допълнение А.

Кодовете NUTS се въвеждат за всяко място, заедно с процентното отношение на обекта във всеки регион. Един код е задължителен. Там, където обектът се разделя върху различни региони, колкото региона са включени, толкова кодове се въвеждат в базата данни на най-детайлното ниво (5 знака). Името на региона се изисква за кръстосана проверка.

Когато информацията за границите съществува в цифрова форма, процентното покритие на обекта в различни NUTS региони може да бъде изчислено в цифрова форма.

Когато обектите включват морски компонент, който не е обхванат от NUTS системата, процентната площ на обекта в рамките на този компонент също трябва да бъде отбелязана.

2.6.   Биогеографски район/и (задължително)

С препратка към картата на биогеографските региони (фигура 2: Док. Hab 95/10) указва се в кой/кои регион/и се намират обектите чрез отбелязване на подходящите кутийки.

Фигура 2

Карта на биогеографските райони (Док. Hab 95/10)

Image

3.   ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

За съставянето на списъка от обекти от значение за Общността (ОЗО) според Директива 92/43/ЕИО

Държавите-членки трябва да предоставят съответната информация за типовете местообитания от приложение I (раздел 3.1) и за видовете от флората и фауната от приложение II (раздели 3.2.в—3.2.ж).

В крайната фаза на обозначаване или класификация на обекта, включено по която и да е директива, трябва да бъде предоставена цялата екологична информация, необходима за извършване на оценката на приноса на обекта към цялостната ефективност и съгласуваност на мрежата по Натура 2000.

За класифицирани обекти или такива, които ще бъдат класифицирани като Специални защитени зони (СЗЗ)

цялата съответна информация по видовете от приложение I (раздел 3.2.а) и мигриращите видове, невключени в приложение I (раздел 3.2.б), е задължителна,

информацията, отнасяща се до местообитанията от приложение I (раздел 3.1) и видовете от флората и фауната от приложение II (раздели 3.2.в до 3.2.ж) също трябва да бъде осигурена за цялата или тази част от обекта, ако то също е признато, че е от значение за Общността съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета или едновременно обозначен като Специална зона за съхраняване (СЗС),

всякаква друга приложима информация по видовете от флората и фауната (раздел 3.3) е желателна,

в случаите, когато един обект е класифициран като СЗЗ, и не е признат като цяло или частично, че е значение за Общността според Директива 92/43/ЕИО на Съвета, но за което все още определена информация за природните местообитания или за видовете от флората и фауната, е приложима за съхраняването на видовете птици, поради които СЗЗ е била класифицирана, тази информация е желателна.

За места, които ще бъдат обозначени като специални зони за съхраняване (СЗС)

цялата съответна информация, отнасяща се до типовете местообитания от приложение I (раздел 3.1) и видовете от флората и фауната от приложение II (раздели 3.2.в—3.2.ж) е задължителна,

цялата съответна информация, засягаща видовете птици от приложение I и мигриращите видове съгласно Директива 79/409/ЕИО на Съвета (раздели 3.2.а и 3.2.б) трябва да бъде предоставена за цялата или тази част на обекта, която е едновременно класифицирана или ще бъде класифицирана като СЗС,

цялата друга съответна информация за видовете от флората и фауната (раздел 3.3) е желателна.

3.1.   Типове местообитания, представени в обекта и оценка на обекта за тях

i)   Кодове и % покритие на местообитанията

типове местообитания от приложение I: кодове и и техния % покритие в обекта (допълнение Б)

Тук се въвежда кода на типовете местообитания от приложение I към Директива 92/43/ЕИО, както е указано в приложение Б. Този четиризначен код следва йерархичното представяне на типовете местообитания в приложение I към директивата. Всички местообитания от приложение I, присъстващи в определеното място, трябва да бъдат въведени с % покритие (свързано с критериите А(б) от приложение III към директивата).

Например: 4110/005: 5 % от обекта е покрит от тип местообитание № 4110

ii)   Критерии за оценка на обекта за даден естествен тип местообитание в приложение I (в съответствие с раздел А от приложение III)

ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ: = А, (а) от приложение III: степен на представителност на типа местообитание в обекта.

Критерий А, (а) от приложение III следва да бъде свързан с ръководството за jc.uwldke на типовете местообитания на приложение I, тъй като това ръководство предвижда определение, списък от типични видове и други съответни елементи. Степента на представителност дава мерна единица за това „колко типичен“ е даден тип местообитание. Ако е необходимо, тази оценка следва също така да вземе предвид представителността на въпросния тип местообитание в разглеждания обект, или за група от типове местообитания или за особено съчетание от различни типове местообитания.

Ако данните от това поле, а именно количествените данни, за сравнение не съществуват или измерването на критерия не е изпълнимо, за да се класира типа местообитание може да се използва методът на „експертна оценка“.

Би трябвало да се използва следната система за класиране:

А:

отлична представителност,

Б:

добра представителност,

В:

значителна представителност.

Нещо повече, всички случаи, в които типът местообитание е представен в разглеждания обект по незначителен начин, трябва да бъдат показани в четвърта категория:

Г:

незначително присъствие

В случаите, в които представителността на обекта за съответния тип местообитание е класирана като „Г: незначителна“, не се изисква друго означение за другите критерии за оценка, засягащи този тип местообитание в разглеждания обект. В тези случаи критериите „Относителна повърхност“, „Състояние на съхранение“ и „Обща оценка“ не следва да се отбелязват .

ОТНОСИТЕЛНА ПОВЪРХНОСТ: = А, (б) от приложение III: Площта на обекта, обхваната от естествения тип местообитание в съотношение към общата площ, обхваната от този естествен тип местообитание в рамките на съответната национална територия.

Теоретично, за да се оцени критерий А, (б) някой трябва да измери повърхността, покрита от типа местообитание в обекта, и общата повърхност от националната територия, която е покрита от същия тип местообитание. Въпреки че това е очевидно, може да бъде изключително трудно да се направят тези измервания, особено онези, отнасящи се до съответната национална повърхност.

Този критерий би трябвало да бъде изразен като процентно съотношение „p“. Независимо дали двете измервания съществуват или могат да бъдат получени (и следователно процентното съотношение може да бъде изчислено по този начин) или пък резултатът произтича от приблизителна оценка според най-добрата оценка (което е по-вероятната ситуация), оценката на „p“ на класове интервали, би трябвало да се направи, използвайки следния прогресивен модел:

А:

100 ≥ p > 15 %

В:

15 ≥ p > 2 %

С:

2 ≥ p > 0 %

СЪСТОЯНИЕ НА СЪХРАНЕНИЕ: = А, (в) от приложение III: Степен на съхранение на структурата и функциите на естествения тип местообитание, за които се отнасят и възможностите за възстановяване.

Този критерий съдържа три подкритерия:

i)

степен на съхранение на структурата,

ii)

степен на съхранение на функциите,

iii)

възможност за възстановяване.

Въпреки че горните подкритерии могат да бъдат оценявани поотделно, преди всичко те би трябвало да бъдат комбинирани за изискванията за подбор на предложени обекти в националния списък, тъй като те имат комплексно и взаимозависимо влияние върху процеса.

i)   Степен на съхранение на структурата

Този подкритерий следва да бъде свързан с ръководството за тълкуване на местообитанията от приложение I, тъй като това ръководство осигурява определение, списък от характерни видове и други съответни елементи.

Като се сравнява структурата на даден тип местообитание, представен в обекта с данните от ръководството за тълкуване (и друга съответна научна информация), и дори със същия тип местообитание в други f/eujr, би трябвало да е възможно да се създаде система за класиране както следва, като се използва „най-добрата експертна оценка“:

I:

отлична структура,

II:

добре запазена структура,

III:

средно или частично деградирана структура.

В случаите, когато е даден подкласа „отлична структура“, критерият А, (в) като цяло трябва да бъде класиран като „А: отлично съхранение“, независимо от степенуването на другите два подкритерия.

В случаите, когато въпросният тип местообитание на разглеждания обект не притежава отлична структура, все пак е необходимо да се оценят другите два подкритерия.

ii)   Степен на съхранение на функциите

Може да е трудно да се определят и измерят функциите на определен тип местообитание на определения обект и тяхното съхранение, а и да се направи това независимо от другите типове местообитания. Поради тази причина е полезно да се перифразира „запазването на функциите“ чрез перспективите (капацитет и вероятност) на въпросния тип местообитание на разглеждания обект да поддържа структурата си в бъдеще, като се имат предвид, от една страна възможните неблагоприятни влияния и от друга, всички възможни усилия за разумно съхранение.

I:

отлични перспективи

II:

добри перспективи

III:

средни или неблагоприятни перспективи

В случаите, когато подклас „I: отлични перспективи“ или „II: добри перспективи“ са комбинирани със степен „II: добре запазена структура“ на първия подкритерий, критерият А, буква (в) като цяло трябва да бъде степенуван „А: отлично съхранение“ или съответно „Б: добро съхранение“, независимо от степента на третия подкритерий, който не би трябвало да бъде разглеждан по-нататък.

В случаите, когато подкласът „III: средни или неблагоприятни перспективи“ е съчетан със степен „III: средно или частично деградирана структура“ на първия подкритерий, критерият А, буква (в) като цяло би трябвало да бъде класиран като „В: средно или намалено съхранение“, независимо от степента на третия подкритерий, който не би трябвало да бъде разглеждан по-нататък.

iii)   Възможности за възстановяване

Този подкритерий се използва, за да оцени до каква степен е възможно възстановяването на един засегнат тип местообитание на разглеждания обект.

Първото нещо, което ще се оцени, е изпълнимостта от научна гледна точка: дали сегашното състояние на знанието предлага отговор на въпросите „какво да се направи“ и „как да се направи“. Това налага пълни знания за структурата и функциите на типа местообитание и на конкретните планове и предписания за управление, необходими за да се възстанови, това е така да се каже, да се стабилизира или увеличи процентното съотношение на площта, покрита от типа местообитание, да се създадат наново специфичната структура и функции, които са необходими за неговото дългосрочно поддържане, и да се поддържа или възстанови благоприятно състояние на съхранението за неговите типични видове.

Вторият въпрос, който може да бъде зададен, е дали е рентабилно от гледна точка на съхраняване на природата. Тази преценка трябва да вземе предвид степента на заплаха или рядкост на типа местообитание.

Системата за класация, като се използва „най-добрата експертна оценка“, би трябвало да бъде следната:

I:

лесно възстановяване,

II:

възможно възстановяване със средни усилия,

III:

трудно или невъзможно възстановяване.

Синтез: да се прилага към цялостното степенуване на трите подкритерия

А:

отлично съхранение

=

отлична структура, независимо от степента на другите два подкритерия,

=

добре запазена структура и отлични перспективи, независимо от степента на третия критерий.

Б:

добро съхранение

=

добре запазена структура и добри перспективи, независимо от степента на третия подкритерий,

=

добре запазена структура и средни/може би неблагоприятни перспективи и лесно или възможно със средни усилия възстановяване,

=

средно или частично деградирана структура, отлични перспективи и лесно или възможно със средни усилия възстановяване,

=

средно или частично нарушена структура, добри перспективи и лесно възстановяване.

В:

средно или намалено съхранение

=

всички други съчетания.

ОБЩА ОЦЕНКА = А, буква (г) от приложение III: Обща оценка на стойност на обекта за съхранението на разглеждания тип естествен местообитание.

Този критерий следва да се използва, за да се оценят предходните критерии по интегриран начин и като се вземат предвид различните тежести, които те могат да имат за разглеждания тип местообитание. Другите аспекти могат да бъдат разглеждани с оглед на оценката на най-тясно свързаните елементи, за да се оцени общо тяхното положително или отрицателно влияние върху съхранението на типа местообитание. „Най-тясно свързаните“ елементи могат да варират от един тип местообитание до друг; те могат да включват човешки дейности и в обекта или в съседни площи, които могат да повлияят върху състоянието на съхранение на типа местообитание, собствеността върху земята, съществуващият правен статус на обекта, екологичните връзки между различните типове местообитание и видове и т.н.

„Най-добрата експертна оценка“ може да бъде използвана, за да се оцени тази стойност, а системата за класация, използвана за да я изрази, би трябвало да е както следва:

А:

отлична стойност,

Б:

добра стойност,

В:

значима стойност.

3.2.   Видове, посочени в член 4 от Директива 79/409/ЕИО и видове, изброени в приложение II към Директива 92/43/ЕИО и оценка на обекта за тях

i)   Код, наименование и данни за популацията за видовете

За обектите, както е уместно, се въвежда научното наименование на всички съответни видове птици, релевантни за член 4, параграфи 1 и 2 от Директива 79/409/ЕИО на Съвета и на всички видове от флората и фауната, изброени по приложение II към Директива 92/43/ЕИО на Съвета, които се срещат в обекта, с индикация за тяхната популация в обекта (виж по-долу). Всеки съответен вид трябва също да бъде означен от четиризначен последователен код, взет от допълнение В, като се включват всички мигриращи видове птици, свързани с член 4, параграф 2 от Директива 79/409/ЕИО на Съвета.

Тъй като голям брой видове от фауната, в частност много видове птици, са мигриращи, обектът може да е важен за различни аспекти от жизнения цикъл на видовете. Те са категоризирани по-долу:

:

Непрелетни

:

намират се в обекта през цялата година,

:

Гнездящи

:

използват обекта да гнездят и отглеждат малките си,

:

Лагеруващи

:

обектът се използва при миграция или за смяна на перата извън размножителните територии,

:

Зимуващи

:

използват обекта през зимата.

Когато една непрелетна популация може да се намери в обекта през повече от един сезон, вписванията трябва да бъдат направени в подходящите полета.

Що се отнася до действителния брой, винаги се въвеждат точните данни за популацията, когато са известни. Когато точният брой не е известен, се дава обхватът на популацията, в която тя попада (1—5, 6—10, 11—50, 51—100, 101—250, 251—500, 501—1 000, 1 001—10 000, > 10 000). Когато обхватът на популацията не е известен, но съществува информация за минимума или максимума на размера на популацията, действителното число се означава с < (по-малко от) или > (повече от). Със суфикс се означава дали популационната стойност е на двойки (д) или индивиди (и). За някои видове със специализирани системи за развъждане, бройките могат да са отделно от мъжки и от женски: тези могат да бъдат обозначени (м) или съответно (ж). По-специално, за бозайници, земноводни/влечуги и риби може изобщо да не е налична цифрова информация. В този случай се отбелязва размера/плътността чрез индикация дали видът е обичаен (О), рядък (Р) или много рядък (М). При липса на каквито и да е данни за популацията тя се означава като присъстваща (П).

За безгръбначните и растенията в малкото особени случаи, когато действителното число на видовете е известно за обекта, се дава приблизителна оценка на популацията или обхват на популацията както е дадено по-горе. В противен случай се означава дали видът е обичаен (О), рядък (Р), или много рядък (М). При липса на каквито и да е данни за популацията, тя се означава като присъстваща (П).

Ако при липсата на каквито и да е данни за популацията, обектът все още е познат като обект от значение за Общността за даден вид, се описва характерът на популацията в полето с текста за описание на обекта „Качество“, като се очертава природата на популацията (напр. плътна, разпръсната или изолирана).

Следните групи видове се записват отделно: птици, бозайници, земноводни и влечуги, риби, безгръбначни и растения.

(ii)   Критерии за оценка на обекта за даден вид в приложение II (в съответствие с раздел Б от приложение III)

ПОПУЛАЦИЯ: = Б, (а) от приложение III: Размер и плътност на популацията от видове, присъстващи в обекта във връзка с популациите, представени в рамките на националната територия.

Този критерий съществува, за да оцени относителния размер или плътност на популацията в обекта към този на националната популация.

Този последен аспект като цяло е доста труден за оценяване. Оптималната мерна единица би била процент, произтичащ от съотношението на популацията в обекта към популацията в националната територия. Както е предложено за критерий А, (б) приблизителната оценка или класиране по интервали би трябвало да бъдат използвани според следния прогресивен модел:

А:

100 % ≥ p > 15 %,

Б:

15 % ≥ p > 2 %,

В:

2 % ≥ p > 0 %.

Нещо повече, всички случаи, когато засегнатата популация от видове е представена върху разглеждания обект по незначителен начин, трябва да се представят в четвърта категория.

Г:

незначителна популация.

В случаите, когато представителността на разглеждания обект е в категория „Г: незначителна“ не се изисква друго означение за другите критерии за оценка, отнасящи се до този тип местообитание в разглеждания обект. В тези случаи критериите „Съхранение“, „Изолация“ и „Обща оценка“ не следва да се отбелязват .

СЪХРАНЕНИЕ: = Б, (б) от приложение III: Степен на съхранение на характерните особености на местообитанието, които са важни за разглежданите видове и възможности за възстановяване

Този критерий съдържа два подкритерия:

i)

степен на съхранение на важните за видовете характеристики на местообитанието;

ii)

възможности за възстановяване.

i)   Степен на съхранение на важните за видовете характеристики на местообитанието

Критерий i) изисква обща оценка на характеристиките на местообитанието по отношение на биологическите потребности на даден вид. Характеристиките, отнасящи се до популационната динамика, са сред най-уместните и за животинските, и за растителните видове. Структурата на местообитанието и някои абиотични особености следва да бъдат оценени.

„Методът на най-добрата експертна оценка“ би трябвало да бъде използван, за да се класифицира този критерий:

I.

елементи в отлично състояние,

II.

добре запазени елементи,

III.

елементи в средно или частично деградирано състояние.

В случаите, когато на подкласа „I: елементи в отлично състояние“ или „II: добре запазени елементи“ е определен критерий Б, буква (б) трябва като цяло да бъдат класирани като „А: отлично съхранение“ или съответно „Б: добро съхранение“, независимо от степента на другия подкритерий.

ii)   Възможности за възстановяване

За този подкритерий, който трябва да се има предвид само когато елементите са в средно или частично деградирано състояние, трябва да се използва подход, аналогичен на този от критерий А, (в), iii), като се прибавя оценката на жизнеспособността на разглежданата популация. Това би трябвало да даде следната система за оценяване:

I:

лесно възстановяване,

II:

възстановяване, възможно със средни усилия,

III:

трудно или невъзможно възстановяване.

Синтез, приложим към класификацията на двата подкритерия

А.

отлично съхранение

=

елементи в отлично състояние, независимо от степента на възможност за възстановяване,

Б.

добро съхранение

=

добре запазени елементи, независимо от степента на възможност за възстановяване,

=

елементи в средно или частично деградирано състояние и лесни за възстановяване,

В.

средно или намалено съхранение

=

всички други съчетания.

ИЗОЛАЦИЯ: = Б, (в) от приложение III: Степен на изолация на популацията, присъстваща в обекта по отношение на естествения обхват на видовете.

Този критерий може да бъде тълкуван като приблизителна мярка на приноса на дадена популация към генетичното разнообразие на видовете от една страна и на стабилността на тази специфична популация от друга. Като използва опростен подход човек може да каже, че колкото е по-изолирана една популация (спрямо нейния естествен обхват), толкова по-голям е нейният дял към генетичното разнообразие на видовете. Следователно терминът „изолация“ трябва да бъде разглеждан в по-широк контекст, като се прилага равнопоставено за стриктните ендемити, за подвидове/родове/раси, така както и за подпопулациите на една метапопулация. В този контекст би трябвало да бъде използвано следното степенуване:

А:

(почти) изолирана популация,

Б:

неизолирана популация, но на границите на зоната на разпространение,

В:

неизолирана популация в рамките на разширена зона на разпространение.

ОБЩО = Б, (г) от приложение III: Обща оценка за значението на обекта за съхранението на съответните видове.

Този критерий се отнася за общата оценка за значението на обекта за съхранение на разглежданите видове. Той може да бъде използван, за да сумира предишните критерии, а също и да оцени други характерни особености на обекта, считани за релевантни за даден вид. Тези характеристики могат да варират от едни видове до други и могат да включват човешки дейности в обекта или близки площи, които могат да повлияят върху състоянието на съхранение на видовете, управлението на територията, нормативно уредената защита на обекта, екологичните взаимоотношения между различните типове местообитания и видове, и пр.

„Методът на най-добрата експертна оценка“ може да бъде използван за тази обща оценка, като се използва следната система за класификация:

А:

отлична стойност,

Б:

добра стойност,

В:

значима стойност.

3.3.   Други видове (да се приложи, когато е уместно)

Всички други важни видове от флората и фауната могат да бъдат вписани впоследствие, когато те имат отношение към съхранението и управлението на обекта, в съответствие със следната процедура:

отбелязва се полето на съответната група видове,

дава се научното наименование на видовете,

дават се редовни данни за максималната популация за видовете, когато е възможно. Когато количествени данни не съществуват, действителните данни се указват полуколичествено или качествено, като се използва отбелязването, очертано в раздел 3.2.i.

Моля, означете мотивацията за включването на всеки вид, като се използват следните категории:

А. Списъка от националната Червена книга,

Б. Ендемити,

В. Международни конвенции (включително Бернска, Бонска и Конвенция за биологичното разнообразие),

Г. Други причини.

Последващи подробности за мотивацията за изброяване на отделни видове, особено що се отнася до Г, могат да бъдат посочени в раздел 4.2, който е полето за свободен текст, описващ качеството и важността на обекта.

Кодовете от приложение III не са използвани тук, нито пък има оценка на обекта за видовете.

4.   ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

Този раздел по принцип е за описание в свободен текст на ключови характеристики на обекта, който има две цели:

да позволи ключова информация да бъде архивирана, когато е неподходящо представена в списъка с кодове,

да предостави кратко и структурно описание на обекта, когато са показани подробностите.

4.1.   Общ характер на обекта (задължително)

Това поле следва да осигури цялостна „картина“ за обекта. Обобщават се общите характеристики на обекта, като се започва с обозначение на делението на обекта на обширни класове от местообитания, чрез използване на метода на най-добрата експертна оценка, за да се прецени техния процент покритие (тези класове местообитания са предварително формулирани в съответното поле). Общото покритие от класове местообитания следва да е 100 % и да отговаря на общата повърхност на обекта.

Тук следва да бъдат описани главните геологични, геоморфологични и ландшафтни характерни особености, които са от значение. Когато е уместно, се обозначават преобладаващите типове растителност. Също така се споменават други местообитания, които не са от приложение I, важни за съхранението на обекта. Когато по-нататъшна детайлна разбивка на информацията за класовете местообитания е важна за съхранението на обекта (напр. дали са трайни насаждения или лозя), това трябва да бъде дадено в раздела със свободен текст, наречен други характеристики на обекта. Информация за малки линеарни и мозаични типове залесени площи (живи плетове, бокажи, дървесни алеи) също би трябвало да бъде дадена под този общ текст.

4.2.   Качество и значение (задължително)

Въвежда се общото означение за качество и значение на обекта, с оглед на целите за съхранение на директивите.

За влажни обекти от международно значение, които обичайно наброяват 20 000 водолюбиви птици този факт би трябвало да бъде въведен тук.

Когато един вид е включен в раздел 3.3 с мотивация Г, се очертава основата за неговото включване.

4.3.   Уязвимост (задължително)

Означават се природата и степента на натиск върху обекта от човешки и други влияния и устойчивостта на местообитанията и екосистемите, открити там. Това поле следва да включва описание на важните елементи, неподходящо обхванати от кодираните данни, съдържащи се в раздел 6.1.

4.4.   Обозначение на обекта (да се приложи, когато е уместно)

Въвежда се като свободен текст всеки аспект от обозначението на обекта, който не е подходящо обхванат от кодовете, използвани в полетата за обозначаване на обекта (виж раздел 5).

4.5.   Собственост (да се приложи, когато е уместно)

Въвежда се общото описание на собствеността на обекта (напр. „частна“, „държавна“, „НПО за съхранение“). Ако е възможно, се включва приблизителна оценка на съотношението на площта на обекта във всеки клас собственост.

4.6.   Документация (да се приложи, когато е уместно)

Ако има информация в наличност, за всеки обект се прави справка за съответните публикации и/или научни факти, отнасящи се до обекта. Въвеждането на информация следва да се прави според стандартно установената практика за научни справки. Непубликуваните справки или съобщенията, отнасящи се до информацията, дадена във формуляра за архив, следва да бъдат включени, когато е от полза.

4.7.   История (да не се попълва)

Това поле ще бъде използвано от компетентната служба на Комисията, за да поддържа данни за етапите, чрез които е разработен текущият архив на обекта. Примерите за информация, която да бъде архивирана включват:

начално известяване,

корекция на грешки,

промени, произтичащи от действителни физични промени в обекта.

Във всеки отделен случай, полето за история съдържа три подполета, които са:

датата на промяната,

името на полето, което се променя,

описание, очертаващо промените, които са били направени.

5.   ЗАЩИТА НА ОБЕКТА И ВРЪЗКА С ОБЕКТИ БИОТОПИ КОРИНЕ

С оглед на регистрираните връзки, показани в 5.1 и 5.2 по-долу, трябва да бъде предоставена карта, ясно показваща границите на тези свързани обекти (виж раздел 7 от обяснителните бележки за по-нататъшно изясняване по този въпрос).

5.1.   Статус на защита на национално и регионално ниво (допълнение Г) (задължително)

За всяка държава-членка допълнение Г съдържа последователен списък от съответните типове обозначения на съхранение на природата, които имат нормативно установена защита с тяхната дефиниция от национално/регионално ниво. Три списъка на типове защита обхващат следните три категории:

А.

Типове обозначения, използвани с намерение да се защитава фауната, флората, местообитанията и ландшафтите (последните що се отнася до съответните за фауната, флората и за защитата на местообитанията);

Б.

Статус според секторни, в частност горско стопанство, законодателни и административни актове, осигуряващи адекватна защита съответно за опазване на фауната, флората и местообитанията;

В.

Частен статус, осигуряващ трайна защита за фауната, флората и местообитанията.

Типовете защита се категоризират според строгостта на защита, като се започва от най-стриктните статуси.

Когато няма защитен статус за обекта, важно е това да се означи чрез използване на националния код, отговарящ на „Статус без защита“.

За всеки обект кодовете на подходящите типове обозначения трябва да бъдат въведени заедно с % покритие в рамките на обекта за всеки тип обозначение. Информацията, която се съхранява в това поле, е на нивото на различните типове обозначения. Ако няколко природни резервата от един и същи тип са включени в записаното място, трябва да се въведе процентът на общата площ, покрита от тези резервати.

Връзката на отделните обозначени зони с обекта се записва отделно (виж 5.2).

5.2.   Обекти, с които това обект има връзка (съседни обекти и обекти, принадлежащи към различни типове обозначения) (да се приложи, когато е уместно)

Тази част от формуляра за архив позволява да бъдат означени съседните обекти или обектите, принадлежащи към различни типове обозначения, които застъпват или граничат едни с други. Взаимната връзка между различните типове се установява също и с кръстосана препратка към тях. Всички типове отношения са кодирани, като се използва един от следните начини:

типовете са съвпадащи (използва се код =),

описаният обект включва напълно друг обект (използва се код +),

друг обект включва напълно описания обект (използва се код –),

двата обекта частично се припокриват (използва се код *).

Като добавка към въвеждането на тези кодове, следва да се въведе и процентът на описания обект, който се припокрива с другия обект.

Съседните обекти се означават с „/“.

В допълнение формулярът предвижда за възможните типове обозначения на международно ниво (напр. Рамсарска конвенция, Конвенция за биогенетичното разнообразие, Европейска диплома, Барселонска конвенция, Биосфера, Световно наследство) и първо някои открити текстови полета, в които националните обозначения с името на обекта могат да бъдат споменати заедно с типа връзка с % припокриване с отношение към описаното място. Това позволява кръстосана препратка с базата данни от обозначени зони.

5.3   Връзка с обекти биотопи КОРИНЕ (да се приложи, когато е уместно)

За всички описани места, които се припокриват с биотопи Корине, се записва кодът на обекта биотоп Корине, типа застъпване (като се използва отбелязване като в 5.2) и процента от описаното място, който се припокрива с обекта Корине.

6.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА И ДЕЙНОСТИТЕ ВЪВ И ОКОЛО ОБЕКТА

6.1.   Общи въздействия и съотношение на засегнатата повърхност на обекта (допълнение Д) (да се приложи, когато е уместно)

Въздействията са свързани с всички човешки дейности и естествени процеси, които могат да имат влияние, положително или отрицателно върху съхраняването и управлението на обекта (изброени в допълнение Д). Като се вземат предвид въздействията и дейностите в обекта:

въведете подходящите кодове от допълнение Д,

обозначава се интензивността на тяхното влияние върху обекта, като се използват следните категории:

А: силно влияние

Б: средно влияние

В: слабо влияние,

дава се процентът засегната от тях повърхност на обекта,

означава се дали тяхното влияние е положително (+), неутрално (0) или отрицателно (–).

Освен това се описват въздействията и дейностите в околността на обекта. Околност е зоната, където външни въздействия и дейности могат да окажат влияние на целостта на обекта. Това, наред с другото, ще зависи от местната топография, естеството на обекта и от типа човешки дейности.

Ако има съответни въздействия или дейности, които не са включени в този списък, те се означават в свободен текст в полето „уязвимост“ в раздел 4.3.

6.2.   Управление на обекта

Орган, отговорен за управлението на обекта (да се предостави, когато е уместно)

Въвежда се пълната справка, включително име, адрес и телефон/факс на органа и/или лицето, отговорно за управлението на обекта.

Информация за плана и практиката за управление на обекта, включително традиционни човешки дейности (да се предостави, когато е уместно)

Кратък преглед на плановете за управление, които са предприети или са в подготовка с реда от действия. Те следва да отчетат заплахите за обекта, описани чрез човешките дейности във връзка с полето за уязвимост (4.3).

Както вече е указано в увода, информацията от този тип в много случаи може да бъде от важно значение, когато се преценява степента на успех, като се оценяват мерките за съхранение, предложени съгласно LIFE или други финансови инструменти. Моля, цитирайте всички публикувани планове.

7.   КАРТА НА ОБЕКТА (задължително)

Чрез картографиране на границите на обекта, информацията за обекта може да бъде използвана по-точно за пространствени справки. Когато цифровизираните данни могат да бъдат изследвани в контекста на по-широката околна среда, чрез средствата на цифровото наслояване с други пластове от данни (напр. от проект за земната кора, почви, качество на водата или данни за физическото планиране). Това дава възможност данните да бъдат използвани в разнообразни приложения, които изискват точна информация за пространствените връзки. Например, данните стават много по-полезни като помощ при оценката на въздействието върху околната среда.

Всички обекти трябва да бъдат нанесени на карти от същия вид и качество като официално публикуваните топографски карти, като отговарят на всички стандарти на компетентния топографски институт с мащаб от 1:100 000 или възможно най-близкия мащаб с дебелина на линиите по-малка от 0,4 мм. Като се използва този мащаб, когато има няколко близки места, една и съща карта следва да бъде използвана за всички места.

Ако границите на обекта са също достъпни от географска информационна система с препратка към серия карти, използвани за цифровизация, мащаб, проекция на картата и параметри, тези цифрови данни следва да бъдат достъпни и информацията, свързана с това, да бъде включена във формуляра.

Площите, които отговарят на главните категории на обозначение, имащи най-висока степен на съхранение, трябва да бъдат нанесени на втора карта с точно същите характеристики като тези в първата карта.

В допълнение, ако са налични, въздушни снимки на обекта са считани за много полезни за „разбиране“ природата на обекта.

8.   ДИАПОЗИТИВИ И ДРУГ ФОТОГРАФСКИ МАТЕРИАЛ (да се приложи, когато е уместно)

Списък от диапозитиви и друг фотографски материал, изпратен заедно с формуляра с бележка за обекта, обекта и датата на снимане. Макар това да не е задължително, е много полезно да има фотографски материал за „разбирането“ на общата форма на съответното място, особено когато за даден обект възникнат проблеми или оплаквания. В допълнение, тези диапозитиви могат да бъдат използвани от Комисията за информация или образователни цели, касаещи мрежата на Натура 2000.

Номерът на диапозитива, посочен във формуляра, трябва също да бъде даден на копие на диапозитива. Относно всички диапозитиви и снимки би трябвало също да бъдат посочени автор и авторско право.


МРЕЖА НА НАТУРА 2000

ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ФОРМАТА ЗА АРХИВ

Допълнение А:

Списък на всички региони на Европейския съюз, определени от Евростат в NUTS кодираща система

Image

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод

Съответствие между NUTS нивата

Площ на регионите

Население на регионите

Списък с имена и кодове

Карти

EUR15 NUTS level 0

-

50

EUR15 NUTS level 1

-

51

Belgique/België

52

53

Danmark

55

56

Deutschland

57

67

Ellada

72

74

España

76

78

France

80

83

Ireland

85

86

Italia

87

90

Luxembourg

92

92

Nederland

93

94

Österreich

96

97

Portugal

99

100

Suomi/Finland

102

103

Sverige

105

106

United Kingdom

108

110

Приложение

112

 

 

УВОД

Номенклатурата на териториалните единици за статистически цели (NUTS) е създадена от Евростат, за да осигури една-единствена еднородна разбивка на териториални единици за изработването на регионалната статистика на Европейския съюз.

Въпреки, че сама по себе си NUTS няма правна стойност, тя е била използвана от 1988 г. в законодателството на Общността (Регламент (ЕИО) № 2052/88 на Съвета относно задачите на структурните фондове: ОВ L 185, 15 юли 1988 г.).

В допълнение към приемането на три нови държави-членки на Съюза (Австрия, Финландия, Швеция), тази версия включва административните промени, които са настъпили от последната публикация на NUTS през март 1992 г.:

пълна промяна на ниво 3 в случая на „провинциите“ от бившата Източна Германия,

създаването на десета „провинция“ в Белгия. Brabant е била разделена на Brabant Wallon и Vlaams Brabant и Брюксел е бил разделен от „провинция“ Brabant. Това в крайна сметка прави възможно да се получи напълно йерархична структура на Белгийската номенклатура,

Ирландия се променя от девет „планови региона“ на осем „региона на местната власт“. Трите „планови региона“ Североизток, Донегал и Северозапад са обединени в един регион: Граничен. „Плановият регион“ Изток е разделен на Дъблин и Средноизточен,

в Италия шест „провинции“ са били разделени на две: Vercelli, Novarra, Como, Milano, Forli и Firenze. „Провинция“ Catanzaro е била разделена на три.

Освен това са били направени определен брой модификации на кода. Неговата структура остава непроменена, но първите два знака, преди R1, R2,… са били заменени от кода ISO Alpha 2. Кодиращата система също е била реорганизирана по такъв начин, че да обезпечи, че когато кодовете са избрани във възходящ ред на числата, различните елементи на номенклатурата са представени в реда, изискван от държавите-членки.

Картите в този документ са предназначени просто да улеснят читателя да намери регионите; регионалните граници са също чисто индикативни. Използваният мащаб може да варира в зависимост от страната.

Тъй като няколко региона имат еднакви имена, разграничаването се прави чрез добавяне на всеки от тях на абревиатура за страната.

Някои NUTS региони се появяват на няколко нива (например: Люксембург се появява като страна и на нива 1, 2 и 3). В този случай се присъжда само един код. За по-лесен подбор на регионите на едно определено ниво, техните имена са повторени в колонките, съответстващи на нивото, към което те принадлежат. Приложение I съдържа списък от тези региони.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

NUTS номенклатурата е създадена и развита според следните принципи:

а.

NUTS благоприятства институционалните разбивки.

Различни критерии могат да бъдат използвани за подразделянето на националната територия на региони. Те са обикновено разделени между нормативни и аналитични критерии:

нормативните региони са изражение на политическа воля; техните граници са фиксирани според задачите, разпределени на териториалните общности, според мащабите на населението, необходимо да изпълни тези задачи ефективно и икономично, според исторически, културни и други фактори;

аналитичните (или функционални) региони са определени според аналитичните изисквания; те групират заедно териториите, като се използват географски критерии (напр. надморска височина или тип почви) или като се използват социално-икономически критерии (напр. еднородност, допълняемост или полярност на регионалните икономики).

Поради практически причини, свързани с достъпността на данните и внедряването на регионалните политики, NUTS номенклатурата е базирана основно върху действащите институционално деления в държавите-членки (нормативни критерии).

б.

NUTS благоприятства регионалните единици от общ характер.

Териториални единици, специфични за определени области от дейности (миннодобивни региони, региони с железопътно движение, фермерски региони, региони на пазара на труда и т.н.) могат понякога да бъдат използвани в определени държави-членки.

NUTS изключва специфични териториални единици и местни единици в услуга на регионални единици от общо естество.

в.

NUTS е йерархична класификация на пет нива ( три регионални и две местни нива).

Тъй като е йерархична класификация, NUTS подразделя всяка държава-членка на цяло число от NUTS 1 региони, всеки от които на свой ред е подразделен на цяло число от NUTS 2 региони и т.н.

На регионално ниво (без да се имат предвид общините) административната структура на държавите-членки по принцип съдържа две главни регионални нива ( провинции и околии в Германия, регионите и департаментите във Франция, автономни общности и провинции в Испания, стандартни региони и графства в Обединеното кралство, региони и провинции в Италия и т.н.).

Съвместното групиране на сравними единици на всяко NUTS ниво включва установяване, за всяка държава-членка, на допълнително регионално ниво към двете главни нива, посочени по-горе. Това допълнително ниво по този начин съответства на по-малко важна или дори несъществуваща административна структура, и неговото класификационно ниво варира в рамките на първите 3 нива на NUTS, изцяло зависещо от държавата-членка: NUTS 1 за Франция, Италия, Гърция и Испания, NUTS 2 за Германия и Обединеното кралство, NUTS 3 за Белгия и т.н.

ПРИЛАГАНЕ

Номенклатурата NUTS служи за справка:

а)

за събиране, развитие и хармонизация на регионалната статистика на Общността:

през 1970-те години NUTS постепенно е заменила специфичните деления, използвани в различните статистически области (селскостопански райони, транспортни региони и т.н.) и на базата на NUTS са разработени регионалните икономически отчети, и са определени регионалните секции за проучванията на Общността;

б)

за социално-икономически анализи на регионите:

заедно с установяването на взаимна връзка между регионите по отношение на размери, NUTS осигурява също и няколко аналитични нива. Брюкселската конференция от 1961 г. за регионалните икономики, организирана от Комисията установи, че NUTS 2 (Основни региони) е била рамката, главно използвана от държавите-членки за прилагането на техните регионални политики и по този начин е била подходящото ниво за анализиране на регионално-националните проблеми, докато NUTS 1 (главни социално-икономически региони, групиращи основните региони заедно) следва да бъдат използвани за анализиране на регионалните проблеми на Общността, като например „ефектът на митническия съюз и икономическата интеграция върху областите на следващото ниво надолу от националните области“. NUTS 3, която в общи линии съдържа региони, които са твърде малки за сложни икономически анализи, може да бъде използвана, за да се създадат специфични диагнози или да се определи точно къде има нужда да се вземат регионални мерки;

в)

за оформянето на регионалната политика на Общността:

за целите на оценка допустимостта за помощ от структурните фондове, регионите, чието развитие изостава (региони, засегнати от цел 1) и северните региони, чиято плътност на населението е изключително ниска (региони, засегнати от цел 6) са били класифицирани в ниво NUTS 2.

Областите, допустими според други приоритетни цели, са били основно класифицирани в ниво NUTS 3.

Периодичният доклад за социалното и икономическо положение и развитие на регионите на Общността, който се изисква да бъде подготвян от Комисията на всеки три години съгласно член 8 от Регламент (ЕИО) № 4254/88 на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие, досега е бил подготвян на ниво NUTS 2.

ГЛАВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настоящата номенклатура NUTS подразделя икономическата територия на Европейския съюз (1) на 77 региона на ниво NUTS 1, 206 региона на ниво NUTS 2 и 1 031 региона на ниво NUTS 3. На местно ниво NUTS 4 нивото се определя само за следните страни: Финландия, Гърция, Ирландия, Люксембург, Португалия и Обединено кралство. Ниво NUTS 5 се състои от 98 433 общини или техния еквивалент.

Въпреки целта да се гарантира, че всички региони със съпоставими размери присъстват на едно и също ниво NUTS, всяко ниво все още съдържа региони, които съществено се различават по отношение на площ, население, икономическа тежест или административни правомощия. Тази разнородност на ниво Общност често е само отражение на ситуацията, съществуваща на ниво държава-членка.

По отношение площ, най-големите региони се намират в Швеция и Финландия:

Manner-Suomi (Континентална Финландия) (2) на ниво NUTS 1 с 336 600 км2;

Övre Norrland (Швеция): 154 310 км2, Pohjois -Suomi (Финландия): 136 070 км2 на ниво NUTS 2;

Lappi (Финландия): 98 940 км2, Norrbottens län (Швеция): 98 910 км2, Västerbottens län (Швеция): 55 400 км2 на ниво NUTS 3.

По отношение население има също забележими различия между регионите:

на ниво NUTS 1 Югоизточна Англия и Nordrhein-Westfalen имат най-много жители (17 000 000 всеки), от друга страна Äland (25 000 жители) е най-рядко населеният сред NUTS 1 регионите;

на ниво NUTS 2 Île de France и Ломбардия имат съответно 10 и 9 милиона жители, докато има 16 региона (повечето региони от периферията или острови) с по-малко от 300 000 жители: Äland, Burgenland, Flevoland, Guyane, Ceuta y Mellila, Valle d'Aosta, Белгийска провинция Люксембург, La Rioja, Азорските острови, Мадейра, Highlands и Islands и четири гръцки о-ва;

на ниво NUTS 3 По-голям Лондон, Берлин, испанските провинции на Мадрид и Барселона, италианските провинции на Милано, Рим и Неапол и гръцките номоси Атики имат всички по над 3 милиона жители, докато няколко NUTS региона в Германия, Белгия, Австрия, Финландия и Гърция имат население под 50 000.

Следващата таблица показва най-големите, най-малките и средните площи и население на първите три NUTS нива, за всяка държава-членка и за Европейския съюз като цяло.

ПРЕДСТАВЯНЕ

Тази публикация съдържа само първите три нива на NUTS. Пълната номенклатура е на дискета. Тя съдържа кодовете на Общността, националните кодове и етикетите на петте нива, определени в настоящия документ.

Информационната служба на Евростат ще се радва да Ви изпрати дискета при поискване:

Image

Таблица 1   Съответствие между нивата NUTS и националните административни единици

 

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

NUTS 4

NUTS 5

BE

Régions

3

Provinces

11

Arrondissements

43

-

 

Communes

589

DK

-

1

-

1

Amter

15

-

 

Kommuner

276

DE

Länder

16

Regierungsbezirke

38

Kreise

445

-

 

Gemeinden

16176

GR

Groups of development regions

4

Development regions

13

Nomoi

51

Eparchies

150

Demoi/Koinotides

5921

ES

Agrupación de comunitades autónomas

7

Comunitades autónomas

+ Ceuta y Mellila

17

1

Provincias

+ Ceuta y Mellila

50

2

-

 

Municipios

8077

FR

Z.E.A.T

+ DOM

8

1

Régions

+ DOM

22

4

Départements

+ DOM

96

4

-

 

Communes

36664

IE

-

1

-

1

Regional Authority Regions

8

Counties/County boroughs

34

DEDs/Wards

3445

IT

Gruppi di regioni

11

regioni

20

Provincie

103

-

 

Comuni

8100

LU

-

1

-

1

-

1

Cantons

12

Communes

118

NL

Landsdelen

4

Provincies

12

COROP regio's

40

-

 

Gemeenten

672

AT

Gruppen von Bundesländern

3

Bundesländern

9

Gruppen von Politischen Bezirken

35

-

 

Gemeinden

2351

PT

Continente

+ Regioes autonomas

1

2

Comissaoes de coordenacão regional

+ Regioes autonomas

5

2

Grupos de Concelhos

30

Concelhos – municipios

305

Freguesias

4208

FI

Manner-Suomi/ Ahvenanmaa

2

Suuralueet

6

Maakunnat

19

Seutukunnat

88

Kunnat

455

SE

-

1

Riksområden

8

Län

24

-

 

Kommuner

286

UK

Standard regions

11

Groups of counties

35

Counties/Local authority regions

65

Districts

485

Wards/Communities/ Localities

11095

EUR 15

 

77

 

206

 

1031

 

1074

 

98433

Националните сборове на едно ниво отчитат горните нива, принадлежащи на това ниво (напр. Белгия: 10 провинции и 1 единица считани за NUTS 2:

Rég. Bruxelles-Cap/Brussels Hfdst.gewest).

Таблица 2.   Площ на регионите (в хиляди км2)

 

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

Средна стойност

Минимална стойност

Максимална стойност

Средна стойност

Минимална стойност

Максимална стойност

Средна стойност

Минимална стойност

Максимална стойност

B

10,2

0,2

16,8

3,4

2,40

4,4

0,7

0,10

2

DK

43,1

43,1

43,1

43,1

43,10

43,1

2,9

0,10

6,2

D

22,3

0,4

70,6

8,9

0,40

29,5

0,7

0,03

2,9

GR

33

3,8

56,8

10,2

2,31

19,1

2,6

0,33

5,4

E

72,1

7,2

215

28

0,03

94,2

9,7

0,01

21,7

F

70,36

12

145,6

24,4

1,10

83,9

6,3

0,11

83,9

IRL

68,9

68,9

68,9

68,9

68,90

68,9

7,7

3,32

12,2

I

27,4

13,6

44,4

15,1

3,30

25,7

3,2

0,21

7,5

L

2,6

2,6

2,6

2,6

2,60

2,6

2,6

2,60

2,6

NL

10,3

7,3

11,9

3,4

1,40

5,7

1

0,13

3,4

A

28

23,6

34,4

9,3

0,41

19,2

2,4

0,41

4,6

P

30,7

0,8

88,9

13,1

0,80

27

3,1

0,80

8,6

FIN

169,1

1,6

336,6

56,4

1,55

136,1

17,8

1,55

98,9

S

410,9

410,9

410,9

51,4

6,50

154,3

17,1

2,90

98,9

UK

22

7,3

77,1

6,9

0,70

30,6

3,7

0,38

25,3

EUR15

68,1

0,2

410,9

23,0

0,03

154,3

5,4

0,01

98,9


Таблица 3.   Популация на регионите към 1.1.1992 г. (в хиляди)

 

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

Средна стойност

Минимална стойност

Максимална стойност

Средна стойност

Минимална стойност

Максимална стойност

Средна стойност

Минимална стойност

Максимална стойност

B

3348

951

5810

1116

236

2258

234

38

951

DK

5171

5171

5171

5171

5171

5171

335

45

608

D

5039

684

17595

2015

492

5273

148

17

3456

GR

2578

1004

3540

793

195

3540

202

21

3540

E

5584

1502

10502

2171

127

6984

752

56

4910

F

6546

1539

10862

2266

134

10862

589

73

2540

IRL

3549

3549

3549

3549

3549

3549

444

195

1371

I

5169

1584

8868

2843

117

8868

599

92

3923

L

393

393

393

393

393

393

393

393

393

NL

3796

1605

7117

1265

238

3284

380

55

1292

A

2638

1750

3336

879

273

1570

226

21

1570

P

3286

238

9366

1408

238

3479

329

50

1832

FIN

2527

25

5030

842

25

1787

266

25

1278

S

8668

8668

8668

1084

397

1728

361

57

1662

UK

5273

2089

17703

1657

278

6905

892

72

6905

EUR15

4238

25

17703

1830

25

10862

410

17

6905

Image

Image

CODE

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

BE

 

 

BELGIQUE-BELGIË

BE1

RÉG. BRUXELLES-CAP.-BRUSSELS HFDST. GEWEST

Rég. Bruxelles-Cap

Brussels Hfdst. gewest

Rég. Bruxelles-Cap

Brussels Hfdst. gewest

BE2

VLAAMS GEWEST

 

 

BE21

 

Antwerpen

 

BE211

 

 

Antwerpen (Arrondissement)

BE212

 

 

Mechelen

BE213

 

 

Turnhout

BE22

 

Limburg (b)

 

BE221

 

 

Hasselt

BE222

 

 

Maaseik

BE223

 

 

Tongeren

BE23

 

Oost-Vlaanderen

 

BE231

 

 

Aalst

BE232

 

 

Dendermonde

BE233

 

 

Eeklo

BE234

 

 

Gent (Arrondissement)

BE235

 

 

Oudenaarde

BE236

 

 

Sint-Niklaas

BE24

 

Vlaams Brabant

 

BE241

 

 

Halle-Vilvoorde

BE242

 

 

Leuven

BE25

 

West-Vlaanderen

 

BE251

 

 

Brugge

BE252

 

 

Diksmuide

BE253

 

 

Ieper

BE254

 

 

Kortrijk

BE255

 

 

Oostende

BE256

 

 

Roeselare

BE257

 

 

Tielt

BE258

 

 

Veurne

BE3

RÉGION WALLONNE

 

 

BE31

 

Brabant Wallon

Brabant Wallon

BE32

 

Hainaut

 

BE321

 

 

Ath

BE322

 

 

Charleroi

BE323

 

 

Mons

BE324

 

 

Mouscron

BE325

 

 

Soignies

BE326

 

 

Thuin

BE327

 

 

Tournai

BE33

 

Liège

 

BE331

 

 

Huy

BE332

 

 

Liège (Arrondissement)

BE333

 

 

Verviers

BE334

 

 

Waremme

BE34

 

Luxembourg (b)

 

BE341

 

 

Arlon

BE342

 

 

Bastogne

BE343

 

 

Marche-en-Famenne

BE344

 

 

Neufchâteau

BE345

 

 

Virton

BE35

 

Namur

 

BE351

 

 

Dinant

BE352

 

 

Namur (Arrondissement)

BE353

 

 

Philippeville

Image

Image

CODE

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

DK

DANMARK

Danmark

DANMARK

DK001

 

 

København og Frederiksberg

Kommuner

DK002

 

 

Københavns amt

DK003

 

 

Frederiksborg amt

DK004

 

 

Roskilde amt

DK005

 

 

Vestsjællands amt

DK006

 

 

Storstrøms amt

DK007

 

 

Bornholms amt

DK008

 

 

Fyns amt

DK009

 

 

Sønderjyllands amt

DK00A

 

 

Ribe amt

DK00B

 

 

Vejle amt

DK00C

 

 

Ringkøbing amt

DK00D

 

 

Århus amt

DK00E

 

 

Viborg amt

DK00F

 

 

Nordjyllands amt

Image

CODE

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

DE

 

 

DEUTSCHLAND

DE1

BADEN-WÜRTTEMBERG

 

 

DE11

 

Stuttgart

 

DE111

 

 

Stuttgart, Stadtkreis

DE112

 

 

Böblingen

DE113

 

 

Esslingen

DE114

 

 

Göppingen

DE115

 

 

Ludwigsburg

DE116

 

 

Rems-Murr-Kreis

DE117

 

 

Heilbronn, Stadtkreis

DE118

 

 

Heilbronn, Landkreis

DE119

 

 

Hohenlohekreis

DE11A

 

 

Schwäbisch Hall

DE11B

 

 

Main-Tauber-Kreis

DE11C

 

 

Heidenheim

DE11D

 

 

Ostalbkreis

DE12

 

Karlsruhe

 

DE121

 

 

Baden-Baden, Stadtkreis

DE122

 

 

Karlsruhe, Stadtkreis

DE123

 

 

Karlsruhe, Landkreis

DE124

 

 

Rastatt

DE125

 

 

Heidelberg, Stadtkreis

DE126

 

 

Mannheim, Stadtkreis

DE127

 

 

Neckar-Odenwald-Kreis

DE128

 

 

Rhein-Neckar-Kreis

DE129

 

 

Pforzheim, Stadtkreis

DE12A

 

 

Calw

DE12B

 

 

Enzkreis

DE12C

 

 

Freudenstadt

DE13

 

Freiburg

 

DE131

 

 

Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

DE132

 

 

Breisgau-Hochschwarzwald

DE133

 

 

Emmendingen

DE134

 

 

Ortenaukreis

DE135

 

 

Rottweil

DE136

 

 

Schwarzwald-Baar-Kreis

DE137

 

 

Tuttlingen

DE138

 

 

Konstanz

DE139

 

 

Lörrach

DE13A

 

 

Waldshut

DE14

 

Tübingen

 

DE141

 

 

Reutlingen

DE142

 

 

Tübingen, Landkreis

DE143

 

 

Zollernalbkreis

DE144

 

 

Ulm, Stadtkreis

DE145

 

 

Alb-Donau-Kreis

DE146

 

 

Biberach

DE147

 

 

Bodenseekreis

DE148

 

 

Ravensburg

DE149

 

 

Sigmaringen

DE2

BAYERN

 

 

DE21

 

Oberbayern

 

DE211

 

 

Ingolstadt, Kreisfreie Stadt

DE212

 

 

München, Kreisfreie Stadt

DE213

 

 

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

DE214

 

 

Altötting

DE215

 

 

Berchtesgadener Land

DE216

 

 

Bad Tölz-Wolfratshausen

DE217

 

 

Dachau

DE218

 

 

Ebersberg

DE219

 

 

Eichstätt

DE21A

 

 

Erding

DE21B

 

 

Freising

DE21C

 

 

Fürstenfeldbruck

DE21D

 

 

Garmisch-Partenkirchen

DE21E

 

 

Landsberg a. Lech

DE21F

 

 

Miesbach

DE21G

 

 

Mühldorf a. Inn

DE21H

 

 

München, Landkreis

DE21I

 

 

Neuburg-Schrobenhausen

DE21J

 

 

Pfaffenhofen a. d. Ilm

DE21K

 

 

Rosenheim, Landkreis

DE21L

 

 

Starnberg

DE21M

 

 

Traunstein

DE21N

 

 

Weilheim-Schongau

DE22

 

Niederbayern

 

DE221

 

 

Landshut, Kreisfreie Stadt

DE222

 

 

Passau, Kreisfreie Stadt

DE223

 

 

Straubing, Kreisfreie Stadt

DE224

 

 

Deggendorf

DE225

 

 

Freyung-Grafenau

DE226

 

 

Kelheim

DE227

 

 

Landshut, Landkreis

DE228

 

 

Passau, Landkreis

DE229

 

 

Regen

DE22A

 

 

Rottal-Inn

DE22B

 

 

Straubing-Bogen

DE22C

 

 

Dingolfing-Landau

DE23

 

Oberpfalz

 

DE231

 

 

Amberg, Kreisfreie Stadt

DE232

 

 

Regensburg, Kreisfreie Stadt

DE233

 

 

Weiden i. d. OPf., Kreisfreie Stadt

DE234

 

 

Amberg-Sulzbach

DE235

 

 

Cham

DE236

 

 

Neumarkt i. d. OPf.

DE237

 

 

Neustadt a. d. Waldnaab

DE238

 

 

Regensburg, Landkreis

DE239

 

 

Schwandorf

DE23A

 

 

Tirschenreuth

DE24

 

Oberfranken

 

DE241

 

 

Bamberg, Kreisfreie Stadt

DE242

 

 

Bayreuth, Kreisfreie Stadt

DE243

 

 

Coburg, Kreisfreie Stadt

DE244

 

 

Hof, Kreisfreie Stadt

DE245

 

 

Bamberg, Landkreis

DE246

 

 

Bayreuth, Landkreis

DE247

 

 

Coburg, Landkreis

DE248

 

 

Forchheim

DE249

 

 

Hof, Landkreis

DE24A

 

 

Kronach

DE24B

 

 

Kulmbach

DE24C

 

 

Lichtenfels

DE24D

 

 

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

DE25

 

Mittelfranken

 

DE251

 

 

Ansbach, Kreisfreie Stadt

DE252

 

 

Erlangen, Kreisfreie Stadt

DE253

 

 

Fürth, Kreisfreie Stadt

DE254

 

 

Nürnberg, Kreisfreie Stadt

DE255

 

 

Schwabach, Kreisfreie Stadt

DE256

 

 

Ansbach, Landkreis

DE257

 

 

Erlangen-Höchstadt

DE258

 

 

Fürth, Landkreis

DE259

 

 

Nürnberger Land

DE25A

 

 

Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim

DE25B

 

 

Roth

DE25C

 

 

Weißenburg-Gunzenhausen

DE26

 

Unterfranken

 

DE261

 

 

Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt

DE262

 

 

Schweinfurt, Kreisfreie Stadt

DE263

 

 

Würzburg, Kreisfreie Stadt

DE264

 

 

Aschaffenburg, Landkreis

DE265

 

 

Bad Kissingen

DE266

 

 

Rhön-Grabfeld

DE267

 

 

Haßberge

DE268

 

 

Kitzingen

DE269

 

 

Miltenberg

DE26A

 

 

Main-Spessart

DE26B

 

 

Schweinfurt, Landkreis

DE26C

 

 

Würzburg, Landkreis

DE27

 

Schwaben

 

DE271

 

 

Augsburg, Kreisfreie Stadt

DE272

 

 

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

DE273

 

 

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

DE274

 

 

Memmingen, Kreisfreie Stadt

DE275

 

 

Aichach-Friedberg

DE276

 

 

Augsburg, Landkreis

DE277

 

 

Dillingen a.d. Donau

DE278

 

 

Günzburg

DE279

 

 

Neu-Ulm

DE27A

 

 

Lindau (Bodensee)

DE27B

 

 

Ostallgäu

DE27C

 

 

Unterallgäu

DE27D

 

 

Donau-Ries

DE27E

 

 

Oberallgäu

DE3

BERLIN

Berlin

 

DE301

 

 

Berlin-West, Stadt

DE302

 

 

Berlin-Ost, Stadt

DE4

BRANDENBURG

Brandenburg

 

DE401

 

 

Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt

DE402

 

 

Cottbus, Kreisfreie Stadt

DE403

 

 

Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt

DE404

 

 

Potsdam, Kreisfreie Stadt

DE405

 

 

Barnim

DE406

 

 

Dahme-Spreewald

DE407

 

 

Elbe-Elster

DE408

 

 

Havelland

DE409

 

 

Märkisch-Oderland

DE40A

 

 

Oberhavel

DE40B

 

 

Oberspreewald-Lausitz

DE40C

 

 

Oder-Spree

DE40D

 

 

Ostprignitz-Ruppin

DE40E

 

 

Potsdam-Mittelmark

DE40F

 

 

Prignitz

DE40G

 

 

Spree-Neiße

DE40H

 

 

Teltow-Fläming

DE40I

 

 

Uckermark

DE5

BREMEN

Bremen

 

DE501

 

 

Bremen, Kreisfreie Stadt

DE502

 

 

Bremerhaven, Kreisfreie Stadt

DE6

HAMBURG

Hamburg

 

DE601

 

 

Hamburg, Freie - und Hansestadt

DE7

HESSEN

 

 

DE71

 

Darmstadt

 

DE711

 

 

Darmstadt, Kreisfreie Stadt

DE712

 

 

Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

DE713

 

 

Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt

DE714

 

 

Wiesbaden, Kreisfreie Stadt

DE715

 

 

Bergstraße

DE716

 

 

Darmstadt-Dieburg

DE717

 

 

Groß-Gerau

DE718

 

 

Hochtaunuskreis

DE719

 

 

Main-Kinzig-Kreis

DE71A

 

 

Main-Taunus-Kreis

DE71B

 

 

Odenwaldkreis

DE71C

 

 

Offenbach, Landkreis

DE71D

 

 

Rheingau-Taunus-Kreis

DE71E

 

 

Wetteraukreis

DE72

 

Gießen

 

DE721

 

 

Gießen, Landkreis

DE722

 

 

Lahn-Dill-Kreis

DE723

 

 

Limburg-Weilburg

DE724

 

 

Marburg-Biedenkopf

DE725

 

 

Vogelsbergkreis

DE73

 

Kassel

 

DE731

 

 

Kassel, Kreisfreie Stadt

DE732

 

 

Fulda

DE733

 

 

Hersfeld-Rotenburg

DE734

 

 

Kassel, Landkreis

DE735

 

 

Schwalm-Eder-Kreis

DE736

 

 

Waldeck-Frankenberg

DE737

 

 

Werra-Meißner-Kreis

DE8

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Mecklenburg-Vorpommern

 

DE801

 

 

Greifswald, Kreisfreie Stadt

DE802

 

 

Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt

DE803

 

 

Rostock, Kreisfreie Stadt

DE804

 

 

Schwerin, Kreisfreie Stadt

DE805

 

 

Stralsund, Kreisfreie Stadt

DE806

 

 

Wismar, Kreisfreie Stadt

DE807

 

 

Bad Doberan

DE808

 

 

Demmin

DE809

 

 

Güstrow

DE80A

 

 

Ludwigslust

DE80B

 

 

Mecklenburg-Strelitz

DE80C

 

 

Müritz

DE80D

 

 

Nordvorpommern

DE80E

 

 

Nordwestmecklenburg

DE80F

 

 

Ostvorpommern

DE80G

 

 

Parchim

DE80H

 

 

Rügen

DE80I

 

 

Uecker-Randow

DE9

NIEDERSACHSEN

 

 

DE91

 

Braunschweig

 

DE911

 

 

Braunschweig, Kreisfreie Stadt

DE912

 

 

Salzgitter, Kreisfreie Stadt

DE913

 

 

Wolfsburg, Kreisfreie Stadt

DE914

 

 

Gifhorn

DE915

 

 

Göttingen

DE916

 

 

Goslar

DE917

 

 

Helmstedt

DE918

 

 

Northeim

DE919

 

 

Osterode am Harz

DE91A

 

 

Peine

DE91B

 

 

Wolfenbüttel

DE92

 

Hannover

 

DE921

 

 

Hannover, Kreisfreie Stadt

DE922

 

 

Diepholz

DE923

 

 

Hameln-Pyrmont

DE924

 

 

Hannover, Landkreis

DE925

 

 

Hildesheim

DE926

 

 

Holzminden

DE927

 

 

Nienburg (Weser)

DE928

 

 

Schaumburg

DE93

 

Lüneburg

 

DE931

 

 

Celle

DE932

 

 

Cuxhaven

DE933

 

 

Harburg

DE934

 

 

Lüchow-Dannenberg

DE935

 

 

Lüneburg, Landkreis

DE936

 

 

Osterholz

DE937

 

 

Rotenburg (Wümme)

DE938

 

 

Soltau-Fallingbostel

DE939

 

 

Stade

DE93A

 

 

Uelzen

DE93B

 

 

Verden

DE94

 

Weser-Ems

 

DE941

 

 

Delmenhorst, Kreisfreie Stadt

DE942

 

 

Emden, Kreisfreie Stadt

DE943

 

 

Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt

DE944

 

 

Osnabrück, Kreisfreie Stadt

DE945

 

 

Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt

DE946

 

 

Ammerland

DE947

 

 

Aurich

DE948

 

 

Cloppenburg

DE949

 

 

Emsland

DE94A

 

 

Friesland

DE94B

 

 

Grafschaft Bentheim

DE94C

 

 

Leer

DE94D

 

 

Oldenburg, Landkreis

DE94E

 

 

Osnabrück, Landkreis

DE94F

 

 

Vechta

DE94G

 

 

Wesermarsch

DE94H

 

 

Wittmund

DEA

NORDRHEIN-WESTFALEN

 

 

DEA1

 

Düsseldorf

 

DEA11

 

 

Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

DEA12

 

 

Duisburg, Kreisfreie Stadt

DEA13

 

 

Essen, Kreisfreie Stadt

DEA14

 

 

Krefeld, Kreisfreie Stadt

DEA15

 

 

Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt

DEA16

 

 

Mülheim a. d. Ruhr, Kreisfreie Stadt

DEA17

 

 

Oberhausen, Kreisfreie Stadt

DEA18

 

 

Remscheid, Kreisfreie Stadt

DEA19

 

 

Solingen, Kreisfreie Stadt

DEA1A

 

 

Wuppertal, Kreisfreie Stadt

DEA1B

 

 

Kleve

DEA1C

 

 

Mettmann

DEA1D

 

 

Neuss

DEA1E

 

 

Viersen

DEA1F

 

 

Wesel

DEA2

 

Köln

 

DEA21

 

 

Aachen, Kreisfreie Stadt

DEA22

 

 

Bonn, Kreisfreie Stadt

DEA23

 

 

Köln, Kreisfreie Stadt

DEA24

 

 

Leverkusen, Kreisfreie Stadt

DEA25

 

 

Aachen, Landkreis

DEA26

 

 

Düren

DEA27

 

 

Erftkreis

DEA28

 

 

Euskirchen

DEA29

 

 

Heinsberg

DEA2A

 

 

Oberbergischer Kreis

DEA2B

 

 

Rheinisch-Bergischer-Kreis

DEA2C

 

 

Rhein-Sieg-Kreis

DEA3

 

Münster

 

DEA31

 

 

Bottrop, Kreisfreie Stadt

DEA32

 

 

Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt

DEA33

 

 

Münster, Kreisfreie Stadt

DEA34

 

 

Borken

DEA35

 

 

Coesfeld

DEA36

 

 

Recklinghausen

DEA37

 

 

Steinfurt

DEA38

 

 

Warendorf

DEA4

 

Detmold

 

DEA41

 

 

Bielefeld, Kreisfreie Stadt

DEA42

 

 

Gütersloh

DEA43

 

 

Herford

DEA44

 

 

Höxter

DEA45

 

 

Lippe

DEA46

 

 

Minden-Lübbecke

DEA47

 

 

Paderborn

DEA5

 

Arnsberg

 

DEA51

 

 

Bochum, Kreisfreie Stadt

DEA52

 

 

Dortmund, Kreisfreie Stadt

DEA53

 

 

Hagen, Kreisfreie Stadt

DEA54

 

 

Hamm, Kreisfreie Stadt

DEA55

 

 

Herne, Kreisfreie Stadt

DEA56

 

 

Ennepe-Ruhr-Kreis

DEA57

 

 

Hochsauerlandkreis

DEA58

 

 

Märkischer Kreis

DEA59

 

 

Olpe

DEA5A

 

 

Siegen-Wittgenstein

DEA5B

 

 

Soest

DEA5C

 

 

Unna

DEB

RHEINLAND-PFALZ

 

 

DEB1

 

Koblenz

 

DEB11

 

 

Koblenz, Kreisfreie Stadt

DEB12

 

 

Ahrweiler

DEB13

 

 

Altenkirchen (Westerwald)

DEB14

 

 

Bad Kreuznach

DEB15

 

 

Birkenfeld

DEB16

 

 

Cochem-Zell

DEB17

 

 

Mayen-Koblenz

DEB18

 

 

Neuwied

DEB19

 

 

Rhein-Hunsrück-Kreis

DEB1A

 

 

Rhein-Lahn-Kreis

DEB1B

 

 

Westerwaldkreis

DEB2

 

Trier

 

DEB21

 

 

Trier, Kreisfreie Stadt

DEB22

 

 

Bernkastel-Wittlich

DEB23

 

 

Bitburg-Prüm

DEB24

 

 

Daun

DEB25

 

 

Trier-Saarburg

DEB3

 

Rheinhessen-Pfalz

 

DEB31

 

 

Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt

DEB32

 

 

Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt

DEB33

 

 

Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt

DEB34

 

 

Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt

DEB35

 

 

Mainz, Kreisfreie Stadt

DEB36

 

 

Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt

DEB37

 

 

Pirmasens, Kreisfreie Stadt

DEB38

 

 

Speyer, Kreisfreie Stadt

DEB39

 

 

Worms, Kreisfreie Stadt

DEB3A

 

 

Zweibrücken, Kreisfreie Stadt

DEB3B

 

 

Alzey-Worms

DEB3C

 

 

Bad Dürkheim

DEB3D

 

 

Donnersbergkreis

DEB3E

 

 

Germersheim

DEB3F

 

 

Kaiserslautern, Landkreis

DEB3G

 

 

Kusel

DEB3H

 

 

Südliche Weinstraße

DEB3I

 

 

Ludwigshafen, Landkreis

DEB3J

 

 

Mainz-Bingen

DEB3K

 

 

Pirmasens

DEC

SAARLAND

Saarland

 

DEC01

 

 

Stadtverband Saarbrücken

DEC02

 

 

Merzig-Wadern

DEC03

 

 

Neunkirchen

DEC04

 

 

Saarlouis

DEC05

 

 

Saarpfalz-Kreis

DEC06

 

 

Sankt Wendel

DED

SACHSEN

Sachsen

 

DED01

 

 

Chemnitz, Kreisfreie Stadt

DED02

 

 

Dresden, Kreisfreie Stadt

DED03

 

 

Görlitz, Kreisfreie Stadt

DED04

 

 

Leipzig, Kreisfreie Stadt

DED05

 

 

Plauen, Kreisfreie Stadt

DED06

 

 

Zwickau, Kreisfreie Stadt

DED07

 

 

Auerbach

DED08

 

 

Klingenthal

DED09

 

 

Oelsnitz

DED0A

 

 

Plauen-Land

DED0B

 

 

Reichenbach

DED0C

 

 

Annaberg

DED0D

 

 

Bautzen

DED0E

 

 

Chemnitzer Land

DED0F

 

 

Delitzsch

DED0G

 

 

Döbeln

DED0H

 

 

Freiberg

DED0I

 

 

Leipziger Land

DED0J

 

 

Meißen

DED0K

 

 

Mittlerer Erzgebirgkreis

DED0L

 

 

Mittweida

DED0M

 

 

Muldentalkreis

DED0N

 

 

Niederschlesischer Oberlausitzkreis

DED0P

 

 

Riesa-Großenhain

DED0Q

 

 

Löbau-Zittau

DED0R

 

 

Sächsische Schweiz

DED0S

 

 

Stollberg

DED0T

 

 

Torgau-Oschatz

DED0U

 

 

Weißeritzkreis

DED0V

 

 

Aue-Schwarzenberg

DED0W

 

 

Kamenz

DED0X

 

 

Zwickauer Land

DED0Y

 

 

Dresden-Land

DED0Z

 

 

Hoyerswerda

DEE

SACHSEN-ANHALT

 

 

DEE1

 

Dessau

 

DEE11

 

 

Dessau, Kreisfreie Stadt

DEE12

 

 

Anhalt-Zerbst

DEE13

 

 

Bernburg

DEE14

 

 

Bitterfeld

DEE15

 

 

Köthen

DEE16

 

 

Wittenberg

DEE2

 

Halle

 

DEE21

 

 

Halle/Saale, Stadtkreis

DEE22

 

 

Burgenlandkreis

DEE23

 

 

Mansfelder Land

DEE24

 

 

Merseburg-Querfurt

DEE25

 

 

Saalkreis

DEE26

 

 

Sangerhausen

DEE27

 

 

Weißenfels

DEE3

 

Magdeburg

 

DEE31

 

 

Magdeburg, Kreisfreie Stadt

DEE32

 

 

Aschersleben-Staßfurt

DEE33

 

 

Bördekreis

DEE34

 

 

Halberstadt

DEE35

 

 

Jerichower Land

DEE36

 

 

Ohrekreis

DEE37

 

 

Stendal

DEE38

 

 

Quedlinburg

DEE39

 

 

Schönebeck

DEE3A

 

 

Wernigerode

DEE3B

 

 

Altmarkkreis Salzwedel

DEF

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Schleswig-Holstein

 

DEF01

 

 

Flensburg, Kreisfreie Stadt

DEF02

 

 

Kiel, Kreisfreie Stadt

DEF03

 

 

Lübeck, Kreisfreie Stadt

DEF04

 

 

Neumünster, Kreisfreie Stadt

DEF05

 

 

Dithmarschen

DEF06

 

 

Herzogtum Lauenburg

DEF07

 

 

Nordfriesland

DEF08

 

 

Ostholstein

DEF09

 

 

Pinneberg

DEF0A

 

 

Plön

DEF0B

 

 

Rendsburg-Eckernförde

DEF0C

 

 

Schleswig-Flensburg

DEF0D

 

 

Segeberg

DEF0E

 

 

Steinburg

DEF0F

 

 

Stormarn

DEG

THÜRINGEN

Thüringen

 

DEG01

 

 

Erfurt, Kreisfreie Stadt

DEG02

 

 

Gera, Kreisfreie Stadt

DEG03

 

 

Jena, Kreisfreie Stadt

DEG04

 

 

Suhl, Kreisfreie Stadt

DEG05

 

 

Weimar, Kreisfreie Stadt

DEG06

 

 

Eichsfeld

DEG07

 

 

Nordhausen

DEG08

 

 

Wartburgkreis

DEG09

 

 

Unstrut-Hainich-Kreis

DEG0A

 

 

Kyffhäuserkreis

DEG0B

 

 

Schmalkalden-Meiningen

DEG0C

 

 

Gotha

DEG0D

 

 

Sömmerda

DEG0E

 

 

Hildburghausen

DEG0F

 

 

Ilm-Kreis

DEG0G

 

 

Weimarer Land

DEG0H

 

 

Sonneberg

DEG0I

 

 

Saalfeld-Rudolstadt

DEG0J

 

 

Saale-Holzland Kreis

DEG0K

 

 

Saale-Orla-Kreis

DEG0L

 

 

Greiz

DEG0M

 

 

Altenburger Land

Image

Image

Image

Image

Image

CODE

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

GR

 

 

ELLADA

GR1

VOREIA ELLADA

 

 

GR11

 

Anatoliki Makedonia, Thraki

 

GR111

 

 

Evros

GR112

 

 

Xanthi

GR113

 

 

Rodopi

GR114

 

 

Drama

GR115

 

 

Kavala

GR12

 

Kentriki Makedonia

 

GR121

 

 

Imathia

GR122

 

 

Thessaloniki

GR123

 

 

Kilkis

GR124

 

 

Pella

GR125

 

 

Pieria

GR126

 

 

Serres

GR127

 

 

Chalkidiki

GR13

 

Dytiki Makedonia

 

GR131

 

 

Grevena

GR132

 

 

Kastoria

GR133

 

 

Kozani

GR134

 

 

Florina

GR14

 

Thessalia

 

GR141

 

 

Karditsa

GR142

 

 

Larisa

GR143

 

 

Magnisia

GR144

 

 

Trikala

GR2

KENTRIKI ELLADA

 

 

GR21

 

Ipeiros

 

GR211

 

 

Arta

GR212

 

 

Thesprotia

GR213

 

 

Ioannina

GR214

 

 

Preveza

GR22

 

Ionia Nisia

 

GR221

 

 

Zakynthos

GR222

 

 

Kerkyra

GR223

 

 

Kefallinia

GR224

 

 

Lefkada

GR23

 

Dytiki Ellada

 

GR231

 

 

Aitoloakarnania

GR232

 

 

Achaia

GR233

 

 

Ileia

GR24

 

Sterea Ellada

 

GR241

 

 

Voiotia

GR242

 

 

Evvoia

GR243

 

 

Evrytania

GR244

 

 

Fthiotida

GR245

 

 

Fokida

GR25

 

Peloponnisos

 

GR251

 

 

Argolida

GR252

 

 

Arkadia

GR253

 

 

Korinthia

GR254

 

 

Lakonia

GR255

 

 

Messinia

GR3

ATTIKI

Attiki

Attiki

GR4

NISIA AIGAIOU, KRITI

 

 

GR41

 

Voreio Aigaio

 

GR411

 

 

Lesvos

GR412

 

 

Samos

GR413

 

 

Chios

GR42

 

Notio Aigaio

 

GR421

 

 

Dodekanisos

GR422

 

 

Kyklades

GR43

 

Kriti

 

GR431

 

 

Irakleio

GR432

 

 

Lasithi

GR433

 

 

Rethymni

GR434

 

 

Chania

Image

Image

CODE

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

ES

 

 

ESPAÑA

ES1

NOROESTE

 

 

ES11

 

Galicia

 

ES111

 

 

La Coruna

ES112

 

 

Lugo

ES113

 

 

Orense

ES114

 

 

Pontevedra

ES12

 

Principado de Asturias

Principado de Asturias

ES13

 

Cantabria

Cantabria

ES2

NORESTE

 

 

ES21

 

Pais Vasco

 

ES211

 

 

Alava

ES212

 

 

Guipuzcoa

ES213

 

 

Vizcaya

ES22

 

Comunidad Foral de Navarra

Comunidad Foral de Navarra

ES23

 

La Rioja

La Rioja

ES24

 

Aragón

 

ES241

 

 

Huesca

ES242

 

 

Teruel

ES243

 

 

Zaragoza

ES3

COMUNIDAD DE MADRID

Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid

ES4

CENTRO (E)

 

 

ES41

 

Castilla y León

 

ES411

 

 

Avila

ES412

 

 

Burgos

ES413

 

 

León

ES414

 

 

Palencia

ES415

 

 

Salamanca

ES416

 

 

Segovia

ES417

 

 

Soria

ES418

 

 

Valladolid

ES419

 

 

Zamora

ES42

 

Castilla-la Mancha

 

ES421

 

 

Albacete

ES422

 

 

Ciudad Real

ES423

 

 

Cuenca

ES424

 

 

Guadalajara

ES425

 

 

Toledo

ES43

 

Extremadura

 

ES431

 

 

Badajoz

ES432

 

 

Cáceres

ES5

ESTE

 

 

ES51

 

Cataluña

 

ES511

 

 

Barcelona

ES512

 

 

Girona

ES513

 

 

Lleida

ES514

 

 

Tarragona

ES52

 

Comunidad Valenciana

 

ES521

 

 

Alicante

ES522

 

 

Castellon De La Plana

ES523

 

 

Valencia

ES53

 

Islas Baleares

Islas Baleares

ES6

SUR

 

 

ES61

 

Andalucia

 

ES611

 

 

Almeria

ES612

 

 

Cadiz

ES613

 

 

Cordoba

ES614

 

 

Granada

ES615

 

 

Huelva

ES616

 

 

Jaen

ES617

 

 

Málaga

ES618

 

 

Sevilla

ES62

 

Región de Murcia

Región de Murcia

ES63

 

Ceuta y Melilla

 

ES631

 

 

Ceuta

ES632

 

 

Melilla

ES7

CANARIAS

Canarias

 

ES701

 

 

Las Palmas

ES702

 

 

Santa Cruz De Tenerife

Image

Image

CODE

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

FR

 

 

FRANCE

FR1

ÎLE DE FRANCE

Île de France

 

FR101

 

 

Paris

FR102

 

 

Seine-et-Marne

FR103

 

 

Yvelines

FR104

 

 

Essonne

FR105

 

 

Hauts-de-Seine

FR106

 

 

Seine-Saint-Denis

FR107

 

 

Val-de-Marne

FR108

 

 

Val-d'Oise

FR2

BASSIN PARISIEN

 

 

FR21

 

Champagne-Ardenne

 

FR211

 

 

Ardennes

FR212

 

 

Aube

FR213

 

 

Marne

FR214

 

 

Haute-Marne

FR22

 

Picardie

 

FR221

 

 

Aisne

FR222

 

 

Oise

FR223

 

 

Somme

FR23

 

Haute-Normandie

 

FR231

 

 

Eure

FR232

 

 

Seine-Maritime

FR24

 

Centre

 

FR241

 

 

Cher

FR242

 

 

Eure-et-Loir

FR243

 

 

Indre

FR244

 

 

Indre-et-Loire

FR245

 

 

Loir-et-Cher

FR246

 

 

Loiret

FR25

 

Basse-Normandie

 

FR251

 

 

Calvados

FR252

 

 

Manche

FR253

 

 

Orne

FR26

 

Bourgogne

 

FR261

 

 

Côte-d'Or

FR262

 

 

Nièvre

FR263

 

 

Saône-et-Loire

FR264

 

 

Yonne

FR3

NORD - PAS-DE-CALAIS

Nord - Pas-de-Calais

 

FR301

 

 

Nord

FR302

 

 

Pas-de-Calais

FR4

EST

 

 

FR41

 

Lorraine

 

FR411

 

 

Meurthe-et-Moselle

FR412

 

 

Meuse

FR413

 

 

Moselle

FR414

 

 

Vosges

FR42

 

Alsace

 

FR421

 

 

Bas-Rhin

FR422

 

 

Haut-Rhin

FR43

 

Franche-Comté

 

FR431

 

 

Doubs

FR432

 

 

Jura

FR433

 

 

Haute-Saône

FR434

 

 

Territoire de Belfort

FR5

OUEST

 

 

FR51

 

Pays de la Loire

 

FR511

 

 

Loire-Atlantique

FR512

 

 

Maine-et-Loire

FR513

 

 

Mayenne

FR514

 

 

Sarthe

FR515

 

 

Vendée

FR52

 

Bretagne

 

FR521

 

 

Côtes-d'Armor

FR522

 

 

Finistère

FR523

 

 

Ille-et-Vilaine

FR524

 

 

Morbihan

FR53

 

Poitou-Charentes

 

FR531

 

 

Charente

FR532

 

 

Charente-Maritime

FR533

 

 

Deux-Sèvres

FR534

 

 

Vienne

FR6

SUD-OUEST

 

 

FR61

 

Aquitaine

 

FR611

 

 

Dordogne

FR612

 

 

Gironde

FR613

 

 

Landes

FR614

 

 

Lot-et-Garonne

FR615

 

 

Pyrénées-Atlantiques

FR62

 

Midi-Pyrénées

 

FR621

 

 

Ariège

FR622

 

 

Aveyron

FR623

 

 

Haute-Garonne

FR624

 

 

Gers

FR625

 

 

Lot

FR626

 

 

Hautes-Pyrénées

FR627

 

 

Tarn

FR628

 

 

Tarn-et-Garonne

FR63

 

Limousin

 

FR631

 

 

Corrèze

FR632

 

 

Creuse

FR633

 

 

Haute-Vienne

FR7

CENTRE-EST

 

 

FR71

 

Rhône-Alpes

 

FR711

 

 

Ain

FR712

 

 

Ardèche

FR713

 

 

Drôme

FR714

 

 

Isère

FR715

 

 

Loire

FR716

 

 

Rhône

FR717

 

 

Savoie

FR718

 

 

Haute-Savoie

FR72

 

Auvergne

 

FR721

 

 

Allier

FR722

 

 

Cantal

FR723

 

 

Haute-Loire

FR724

 

 

Puy-de-Dôme

FR8

MÉDITERRANÉE

 

 

FR81

 

Languedoc-Roussillon

 

FR811

 

 

Aude

FR812

 

 

Gard

FR813

 

 

Hérault

FR814

 

 

Lozère

FR815

 

 

Pyrénées-Orientales

FR82

 

Provence-Alpes-Côte d'Azur

 

FR821

 

 

Alpes-de-Haute-Provence

FR822

 

 

Hautes-Alpes

FR823

 

 

Alpes-Maritimes

FR824

 

 

Bouches-du-Rhône

FR825

 

 

Var

FR826

 

 

Vaucluse

FR83

 

Corse

 

FR831

 

 

Corse-du-Sud

FR832

 

 

Haute-Corse

FR9

DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

 

 

FR91

 

Guadeloupe

Gadeloupe

FR92

 

Martinique

Martinique

FR93

 

Guyane

Guyane

FR94

 

Réunion

Réunion

Image

Image

CODE

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

IE

IRELAND

Ireland

IRELAND

IE001

 

 

Border

IE002

 

 

Dublin

IE003

 

 

Mid-East

IE004

 

 

Midland

IE005

 

 

Mid-West

IE006

 

 

South-East (IRL)

IE007

 

 

South-West (IRL)

IE008

 

 

West

Image

CODE

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

IT

 

 

ITALIA

IT1

NORD OVEST

 

 

IT11

 

Piemonte

 

IT111

 

 

Torino

IT112

 

 

Vercelli

IT113

 

 

Biella

IT114

 

 

Verbano-Cusio-Ossola

IT115

 

 

Novara

IT116

 

 

Cuneo

IT117

 

 

Asti

IT118

 

 

Alessandria

IT12

 

Valle d'Aosta

Valle d'Aosta

IT13

 

Liguria

 

IT131

 

 

Imperia

IT132

 

 

Savona

IT133

 

 

Genova

IT134

 

 

La Spezia

IT2

LOMBARDIA

Lombardia

 

IT201

 

 

Varese

IT202

 

 

Como

IT203

 

 

Lecco

IT204

 

 

Sondrio

IT205

 

 

Milano

IT206

 

 

Bergamo

IT207

 

 

Brescia

IT208

 

 

Pavia

IT209

 

 

Lodi

IT20A

 

 

Cremona

IT20B

 

 

Mantova

IT3

NORD EST

 

 

IT31

 

Trentino-Alto Adige

 

IT311

 

 

Bolzano-Bozen

IT312

 

 

Trento

IT32

 

Veneto

 

IT321

 

 

Verona

IT322

 

 

Vicenza

IT323

 

 

Belluno

IT324

 

 

Treviso

IT325

 

 

Venezia

IT326

 

 

Padova

IT327

 

 

Rovigo

IT33

 

Friuli-Venezia Giulia

 

IT331

 

 

Pordenone

IT332

 

 

Udine

IT333

 

 

Gorizia

IT334

 

 

Trieste

IT4

EMILIA-ROMAGNA

Emilia-Romagna

 

IT401

 

 

Piacenza

IT402

 

 

Parma

IT403

 

 

Reggio nell'Emilia

IT404

 

 

Modena

IT405

 

 

Bologna

IT406

 

 

Ferrara

IT407

 

 

Ravenna

IT408

 

 

Forlì-Cesena

IT409

 

 

Rimini

IT5

CENTRO (I)

 

 

IT51

 

Toscana

 

IT511

 

 

Massa-Carrara

IT512

 

 

Lucca

IT513

 

 

Pistoia

IT514

 

 

Firenze

IT515

 

 

Prato

IT516

 

 

Livorno

IT517

 

 

Pisa

IT518

 

 

Arezzo

IT519

 

 

Siena

IT51A

 

 

Grosseto

IT52

 

Umbria

 

IT521

 

 

Perugia

IT522

 

 

Terni

IT53

 

Marche

 

IT531

 

 

Pesaro e Urbino

IT532

 

 

Ancona

IT533

 

 

Macerata

IT534

 

 

Ascoli Piceno

IT6

LAZIO

Lazio

 

IT601

 

 

Viterbo

IT602

 

 

Rieti

IT603

 

 

Roma

IT604

 

 

Latina

IT605

 

 

Frosinone

IT7

ABRUZZO-MOLISE

 

 

IT71

 

Abruzzo

 

IT711

 

 

L'Aquila

IT712

 

 

Teramo

IT713

 

 

Pescara

IT714

 

 

Chieti

IT72

 

Molise

 

IT721

 

 

Isernia

IT722

 

 

Campobasso

IT8

CAMPANIA

Campania

 

IT801

 

 

Caserta

IT802

 

 

Benevento

IT803

 

 

Napoli

IT804

 

 

Avellino

IT805

 

 

Salerno

IT9

SUD

 

 

IT91

 

Puglia

 

IT911

 

 

Foggia

IT912

 

 

Bari

IT913

 

 

Taranto

IT914

 

 

Brindisi

IT915

 

 

Lecce

IT92

 

Basilicata

 

IT921

 

 

Potenza

IT922

 

 

Matera

IT93

 

Calabria

 

IT931

 

 

Cosenza

IT932

 

 

Crotone

IT933

 

 

Catanzaro

IT934

 

 

Vibo Valentia

IT935

 

 

Reggio di Calabria

ITA

SICILIA

Sicilia

 

ITA01

 

 

Trapani

ITA02

 

 

Palermo

ITA03

 

 

Messina

ITA04

 

 

Agrigento

ITA05

 

 

Caltanissetta

ITA06

 

 

Enna

ITA07

 

 

Catania

ITA08

 

 

Ragusa

ITA09

 

 

Siracusa

ITB

SARDEGNA

Sardegna

 

ITB01

 

 

Sassari

ITB02

 

 

Nuoro

ITB03

 

 

Oristano

ITB04

 

 

Cagliari

Image

Image

CODE

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

LU

 

 

LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

 

LUXEMBOURG

(GRAND-DUCHÉ)

Luxembourg

(Grand-Duché)

Luxembourg

(Grand-Duché)


CODE

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

NL

 

 

NEDERLAND

NL1

NOORD-NEDERLAND

 

 

NL11

 

Groningen

 

NL111

 

 

Oost-Groningen

NL112

 

 

Delfzijl en omgeving

NL113

 

 

Overig Groningen

NL12

 

Friesland

 

NL121

 

 

Noord-Friesland

NL122

 

 

Zuidwest-Friesland

NL123

 

 

Zuidoost-Friesland

NL13

 

Drenthe

 

NL131

 

 

Noord-Drenthe

NL132

 

 

Zuidoost-Drenthe

NL133

 

 

Zuidwest-Drenthe

NL2

OOST-NEDERLAND

 

 

NL21

 

Overijssel

 

NL211

 

 

Noord-Overijssel

NL212

 

 

Zuidwest-Overijssel

NL213

 

 

Twente

NL22

 

Gelderland

 

NL221

 

 

Veluwe

NL222

 

 

Achterhoek

NL223

 

 

Arnhem/Nijmegen

NL224

 

 

Zuidwest-Gelderland

NL23

 

Flevoland

Flevoland

NL3

WEST-NEDERLAND

 

 

NL31

 

Utrecht

Ultrecht

NL32

 

Noord-Holland

 

NL321

 

 

Kop van Noord-Holland

NL322

 

 

Alkmaar en omgeving

NL323

 

 

IJmond

NL324

 

 

Agglomeratie Haarlem

NL325

 

 

Zaanstreek

NL326

 

 

Groot-Amsterdam

NL327

 

 

Het Gooi en Vechtstreek

NL33

 

Zuid-Holland

 

NL331

 

 

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek

NL332

 

 

Agglomeratie's-Gravenhage

NL333

 

 

Delft en Westland

NL334

 

 

Oost-Zuid-Holland

NL335

 

 

Groot-Rijnmond

NL336

 

 

Zuidoost-Zuid-Holland

NL34

 

Zeeland

 

NL341

 

 

Zeeuwsch- Vlaanderen

NL342

 

 

Overig Zeeland

NL4

ZUID-NEDERLAND

 

 

NL41

 

Noord-Brabant

 

NL411

 

 

West-Noord-Brabant

NL412

 

 

Midden-Noord-Brabant

NL413

 

 

Noordoost-Noord-Brabant

NL414

 

 

Zuidoost-Noord-Brabant

NL42

 

Limburg (NL)

 

NL421

 

 

Noord-Limburg

NL422

 

 

Midden-Limburg

NL423

 

 

Zuid-Limburg

Image

Image

CODE

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

AT

 

 

ÖSTERREICH

AT1

OSTÖSTERREICH

 

 

AT11

 

Burgenland

 

AT111

 

 

Mittelburgenland

AT112

 

 

Nordburgenland

AT113

 

 

Südburgenland

AT12

 

Niederösterreich

 

AT121

 

 

Mostviertel-Eisenwurzen

AT122

 

 

Niederösterreich-Süd

AT123

 

 

Sankt Pölten

AT124

 

 

Waldviertel

AT125

 

 

Weinviertel

AT126

 

 

Wiener Umland/Nordteil

AT127

 

 

Wiener Umland/Südteil

AT13

 

Wien

Wien

AT2

SÜDÖSTERREICH

 

 

AT21

 

Kärnten

 

AT211

 

 

Klagenfurt-Villach

AT212

 

 

Oberkärnten

AT213

 

 

Unterkärnten

AT22

 

Steiermark

 

AT221

 

 

Graz

AT222

 

 

Liezen

AT223

 

 

Östliche Obersteiermark

AT224

 

 

Oststeiermark

AT225

 

 

West- und Südsteiermark

AT226

 

 

Westliche Obersteiermark

AT3

WESTÖSTERREICH

 

 

AT31

 

Oberösterreich

 

AT311

 

 

Innviertel

AT312

 

 

Linz-Wels

AT313

 

 

Mühlviertel

AT314

 

 

Steyr-Kirchdorf

AT315

 

 

Traunviertel

AT32

 

Salzburg

 

AT321

 

 

Lungau

AT322

 

 

Pinzgau-Pongau

AT323

 

 

Salzburg und Umgebung

AT33

 

Tirol

 

AT331

 

 

Außerfern

AT332

 

 

Innsbruck

AT333

 

 

Osttirol

AT334

 

 

Tiroler Oberland

AT335

 

 

Tiroler Unterland

AT34

 

Vorarlberg

 

AT341

 

 

Bludenz-Bregenzer Wald

AT342

 

 

Rheintal-Bodenseegebiet

Image

Image

CODE

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

PT

 

 

PORTUGAL

PT1

CONTINENTE

 

 

PT11

 

Norte

 

PT111

 

 

Minho-Lima

PT112

 

 

Cávado

PT113

 

 

Ave

PT114

 

 

Grande Porto

PT115

 

 

Tâmega

PT116

 

 

Entre Douro e Vouga

PT117

 

 

Douro

PT118

 

 

Alto Trás-os-Montes

PT12

 

Centro (P)

 

PT121

 

 

Baixo Vouga

PT122

 

 

Baixo Mondego

PT123

 

 

Pinhal Litoral

PT124

 

 

Pinhal Interior Norte

PT125

 

 

Dâo-Lafôes

PT126

 

 

Pinhal Interior Sul

PT127

 

 

Serra da Estrela

PT128

 

 

Beira Interior Norte

PT129

 

 

Beira Interior Sul

PT12A

 

 

Cova da Beira

PT13

 

Lisboa e Vale do Tejo

 

PT131

 

 

Oeste

PT132

 

 

Grande Lisboa

PT133

 

 

Península de Setúbal

PT134

 

 

Médio Tejo

PT135

 

 

Lezíria do Tejo

PT14

 

Alentejo

 

PT141

 

 

Alentejo Litoral

PT142

 

 

Alto Alentejo

PT143

 

 

Alentejo Central