52008PC0209(01)

Предложение за решение на Съвета относно подписването от името на Европейската общност и нейните държави-членки на протокол към споразумението между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга,относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република България и Румъния като договарящи страни след присъединяването им към Европейския съюз /* COM/2008/0209 окончателен */


[pic] | КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |

Брюксел, 22.4.2008 г

COM(2008) 209 окончателен

2008/0080 (AVC)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

относно подписването от името на Европейската общност и нейните държави-членки на протокол към споразумението между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга,относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република България и Румъния като договарящи страни след присъединяването им към Европейския съюз

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

относно подписването от името на Европейската общност и нейните държави-членки на протокол към споразумението между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга, относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република България и Румъния като договарящи страни след присъединяването им към Европейския съюз

(представени от Комисията)

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

Споразумението между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, за свободното движение на хора влезе в сила на 1 юни 2002 г.

Споразумението следва да бъде изменено за да отрази присъединяването на България и Румъния като договарящи се страни.

След като на 5 май 2006 г. Комисията бе упълномощена, тя проведе преговори за сключване на протокол с Конфедерация Швейцария за адаптиране на споразумението. Преговорите приключиха на 29 януари 2008 г. и на 29 февруари 2008 г. бе парафиран проект на протокола.

Проектът на протокола, изменящ споразумението, предвижда специален преходен период за заети работници и доставчици на услуги в определени сектори, които са граждани на Република България и Румъния. Този преходен период ще приключи най-късно 10 години след влизането в сила на протокола.

Проектът на протокола въвежда също така технически адаптации специално що се отнася до приложение ІІ (Координация на схемите за социална сигурност) и такива, които се отнасят да придобиването на недвижими имоти. Необходимите адаптации на приложение ІІІ относно взаимното признаване на професионалните квалификации ще бъдат приети от Съвместния комитет по споразумението.

Правните основания на предложените решения на Съвета са същите, като тези, използвани в първоначалното споразумение.

Що се отнася до ратификацията от държавите-членки, съгласно член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване, Комисията следва да представи на Съвета проект на протокола за подписване и сключване.

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

относно подписването от името на Европейската общност и нейните държави-членки на протокол към споразумението между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга,относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република България и Румъния като договарящи страни след присъединяването им към Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 310 във връзка с член 300, параграф 2, алинея първа от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на България и Румъния от 25 април 2005 г., приложен към Договора за присъединяване, и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията[1],

като има предвид, че:

(1) На 5 май 2006 г. Комисията бе упълномощена да проведе преговори с Конфедерация Швейцария за подписването на протокол към споразумението между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга, относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република България и Румъния като договарящи страни след присъединяването им към Европейския съюз. Тези преговори приключиха.

(2) Съгласно член 6, параграф 2 от Договора за присъединяване, Комисията представи на Съвета проект на протокола.

(3) Желателно е проектът на протокола, който бе парафиран на 29 февруари 2008 г., да бъде подписан.

РЕШИ:

Член 1

С настоящето председателят на Съвета се оправомощява да определи лицето, упълномощено да подпише от името на Европейската общност и нейните държави-членки протокол към споразумението между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга, относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република България и Румъния като договарящи страни след присъединяването им към Европейския съюз.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Съвета

Председател

2008/0080 (AVC)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

относно подписването от името на Европейската общност и нейните държави-членки на протокол към споразумението между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга, относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република България и Румъния като договарящи страни след присъединяването им към Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 310 във връзка с член 300, параграф 2, алинея първа, второ изречение и с член 300, параграф 3, алинея втора от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на България и Румъния от 25 април 2005 г., приложен към Договора за присъединяване, и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията[2],

като взе съгласието на Европейския парламент[3]

като има предвид, че:

(1) На 5 май 2006 г. Комисията бе упълномощена да проведе преговори с Конфедерация Швейцария за подписването на протокол към споразумението между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга, относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република България и Румъния като договарящи страни след присъединяването им към Европейския съюз. Тези преговори приключиха.

(2) Съгласно Решение …./…./ЕО на Съвета от …… 2008 г. и в очакване на окончателното му сключване на по-късна дата, настоящият протокол е подписан от името на Европейската общност и нейните държави-членки на …..2008 г.

(3) Протоколът следва да бъде сключен,

РЕШИ:

Член 1

С настоящото протоколът към споразумението между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга, относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република България и Румъния като договарящи страни след присъединяването им към Европейския съюз се одобрява от името на Европейската общност и нейните държави-членки.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета от името на Общността и нейните държави-членки предава нотификацията за одобрение съгласно процедурата определена в член 6 от протокола.

Член 3

Това решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Съвета

Председател

Проект

ПРОТОКОЛ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И НЕЙНИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА,

И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ, ОТ ДРУГА,

ОТНОСНО СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА във връзка с УЧАСТИЕТО НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ КАТО ДОГОВАРЯЩИ СТРАНИ

СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО ИМ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПРОЕКТ ПРОТОКОЛ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И НЕЙНИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ, ОТ ДРУГА,ОТНОСНО СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ КАТО ДОГОВАРЯЩИ СТРАНИ СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО ИМ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

представлявана от Съвета на Европейския съюз,

и

Република Австрия, Кралство Белгия, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Ирландия, Кралство Испания, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Малта, Кралство Нидерландия, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Полша, Португалската република, РУМЪНИЯ, Република Словения, Словашката република, Република Унгария, Република Финландия, Френската република, Чешката република И Кралство Швеция,

наричани по-нататък „държавите-членки“,

също представлявани от Съвета на Европейския съюз,

от една страна,

и

конфедерация Швейцария,

наричана по-нататък „Швейцария“,

от друга страна,

наричани по-нататък „договарящи се страни“,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението от 21 юни 1999 г. между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, относно свободното движение на хора (наричано по-нататък „споразумението“), което влезе в сила на 1 юни 2002 г.;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Протоколът от 26 октомври 2004 г. (наричан по-нататък „Протоколът от 2004 г.“), който влезе в сила на 1 април 2006 г., към Споразумението от 21 юни 1999 г. между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, за свободното движение на хора във връзка с участието, като договарящи се страни след присъединяването им към Европейския съюз, на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД присъединяването на Република България и Румъния (наричани по-нататък „новите държави-членки“) към Европейския съюз на 1 януари 2007 г.,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че новите държави-членки стават договарящи се страни по споразумението;

КАТО СЪЗНАВАТ, че Актът за присъединяване дава на Съвета на Европейския съюз правомощието да сключва от името на държавите-членки на Европейския съюз протокол относно присъединяването на новите държави-членки към споразумението;

СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

1. Новите държави-членки стават договарящи се страни по споразумението.

2. От влизането в сила на настоящия протокол, разпоредбите на споразумението са задължителни за новите държави-членки така, както са задължителни за настоящите страни по споразумението съгласно реда и условията, установени в настоящия протокол.

Член 2

В основната част на споразумението и в приложение I към него се адаптират по следния начин:

а) Списъкът на договарящите страни по споразумението се заменя със следния:

„ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

Кралство Белгия,

Република България

Чешката република,

Кралство Дания,

Федерална република Германия,

Република Естония,

Република Гърция,

Кралство Испания,

Френската република,

Ирландия,

Италианската република,

Република Кипър,

Република Латвия,

Република Литва,

ВеликоТО херцогство Люксембург,

Република Унгария,

Република Малта,

Кралство Нидерландия,

Република Австрия,

Република Полша,

Португалската република,

Румъния,

Република Словения,

Словашката република,

Република Финландия,

Кралство Швеция,

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

от една страна,

и

конфедерация Швейцария,

от друга страна,“

б) В член 10 от споразумението се добавят следните параграфи 1б, 2б, 3б, 4в и 5б в края съответно на параграфи 1а, 2а, 3а, 4б и 5а:

„1б. Швейцария може да запази за период от две години след влизането в сила на протокола към това споразумение относно участието на Република България и Румъния като договарящи страни на количествени ограничения по отношение на достъпа на работници, заети в Швейцария, и самонаети лица, които са граждани на Република България и Румъния, за следните две категории пребиваване: пребиваване за период от повече от четири месеца и по-малко от една година, и пребиваване за период, равен на или превишаващ една година. За пребиваване с продължителност по-малко от четири месеца няма количествено ограничение.

Преди края на преходния период, упоменат по-горе, Съвместният комитет преразглежда резултатите на преходния период, прилаган по отношение на граждани на новите държави-членки въз основа на доклад от Швейцария. При завършване на преразглеждането и не по-късно от изтичането на гореспоменатия период, Швейцария уведомява Съвместния комитет дали ще продължи да прилага количествени ограничения за работници, наети в Швейцария. Швейцария може да продължи да прилага подобни мерки за период от пет години след влизането в сила на гореспоменатия протокол. При отсъствието на уведомление от страна на Швейцария, преходният период ще изтече в края на двугодишния период, определен в алинея първа.

В края на преходния период, определен в този параграф, се премахват всички количествени ограничения, които се отнасят до граждани на Република България и Румъния. Тези държави-членки имат право да въведат същите количествени ограничения за швейцарски граждани за същите периоди.“

„2б. Швейцария и Република България и Румъния могат да запазят за период от две години след влизането в сила на протокола към това споразумение относно участието на Република България и Румъния като договарящи страни, за работници от някоя от тези договарящи се страни, наети на тяхна територия, контрола върху приоритета на работници, интегрирани в редовния пазар на труда, и заплащането и условията на труд, които се прилагат по отношение на граждани на заинтересованата договорна страна. Извършването на същия контрол може да бъде запазен за лица, предоставящи услуги, посочени в член 5, параграф 1 от това споразумение, в следните четири сектора: услуги в растениевъдството; строителство, включително свързаните с него браншове; охранителни дейности; промишлено почистване (съответно кодове по NACE[4] 01.41; 45.1 до 4; 74.60; 74.70). По време на преходните периоди, указани в параграфи 1б, 2б, 3б и 4в, Швейцария отдава предпочитание на работниците, които са граждани на новите държави-членки пред работниците, които са граждани на държави, които не са членки на ЕС и ЕАСТ, по отношение достъпа до нейния пазар на труда. Контролът върху приоритета на работниците, интегрирани в редовния пазар на труда, не се прилага за доставчиците на услуги, либерализирани със специално споразумение между договарящите се страни относно предоставянето на услуги (включително споразумението относно някои аспекти на обществените поръчки, доколкото то обхваща предоставянето на услуги). За същия период могат да бъдат поддържани изисквания за квалификация по отношение на разрешения за пребиваване за срок от по-малко от четири месеца[5] и към лица, предоставящи услуги, посочени в член 5, параграф 1 от споразумението, в четирите горепосочени сектора.

В рамките на две години след влизането в сила на протокола към това споразумение относно участието на Република България и Румъния като договарящи страни, Съвместният комитет ще преразгледа действието на преходните мерки, които се съдържат в този параграф, въз основа на доклади, изготвени от всяка договаряща се страна, прилагаща въпросните мерки. При приключване на преразглеждането и не по-късно от две години след влизането в сила на гореспоменатия протокол., договорната страна, която е прилагала временните мерки, посочени в настоящия параграф, и е уведомила Съвместния комитет относно своето намерение да продължи да прилага такива временни мерки, може да продължи да прави това до изтичането на пет години след влизането в сила на протокола. При отсъствието на такова уведомление, преходният период ще изтече в края на двугодишния период, определен в алинея първа.

В края на преходния период, установен по настоящия параграф, всички ограничения, споменати по-горе в настоящия параграф, се премахват.“

„3б. При влизането в сила на протокола към настоящото споразумение относно участието на Република България и Румъния като договарящи страни и до края на периода, установен в параграф 1б, Швейцария запазва на годишна основа ( pro rata temporis ) в рамките на своята обща квота за трети държави, по отношение на работници, наети в Швейцария, и за самонаети лица, които са граждани на тези нови държави-членки, следният минимален брой нови разрешения за пребиваване[6] в съответствие със схемата по-долу:

До | Брой разрешения за период равен на или надвишаващ една година | Брой разрешения за период, по-дълъг от четири месеца и по-кратък от една година |

Първа година | 362 | 3620 |

Втора година | 523 | 4 987 |

Трета година: | 684 | 6 355 |

Четвърта година | 885 | 7 722 |

Пета година | 1 046 | 9 090’ |

„4в. В края на периода, установен в параграф 1б и в настоящия параграф, и до 10 години след влизането в сила на протокола към това споразумение относно участието на Република България и Румъния като договарящи страни към гражданите на тези нови държави-членки ще се отнасят разпоредбите на член 10, параграф 4 от настоящото споразумение.

В случай на сериозни сътресения на пазара на труда или заплаха за подобни такива, Швейцария и всяка от новите държави-членки, която е въвела преходни мерки, уведомява Съвместния комитет относно тези обстоятелства преди края на петгодишния преходен период, определен в параграф 2б, алинея 2. В такъв случай уведомяващата страна може да продължи да прилага към работниците, наети на нейна територия, мерките описани в параграфи 1б, 2б и 3б за период от седем години след влизането в сила на гореспоменатия протокол. В този случай, годишният брой разрешения за пребиваване, упоменат в параграф 1б, се определя както следва:

До | Брой разрешения за период равен на или надвишаващ една година | Брой разрешения за период, по-дълъг от четири месеца и по-кратък от една година |

Шеста година | 1 126 | 10 457 |

Седма година | 1 207 | 11 664’ |

„5б. Преходните разпоредби на параграфи 1б, 2б, 3б и 4в, и по-специално тези на параграф 2б относно приоритета на работниците, интегрирани в редовния пазар на труда, и контрола върху заплащането и условията на труд, не се прилагат към наети и самонаети лица, които към момента на влизане в сила на протокола към настоящото споразумение по отношение на участието като договарящи се страни на Република България и Румъния, имат право да извършват стопанска дейност на територията на договорните страни. Такива лица се ползват от професионална и географска мобилност.

Притежателите на разрешения за пребиваване, валидни за по-малко от една година, имат право на подновяване на своите разрешения; изчерпването на определените квоти разрешения не може да бъде прилагано срещу тях. Притежателите на разрешителни за пребиваване, валидни за период, равен или превишаващ една година, автоматично имат право на удължаване на техните разрешения. Такива наети и самонаети лица се ползват от правото на свободно придвижване, предоставено на трайно установени лица, съгласно основните разпоредби на настоящото споразумение, и по-конкретно член 7 от него, от влизането в сила на гореспоменатия протокол.“

в) В член 27, параграф 2 от приложение I към споразумението позоваването на „член 10, параграфи 2, 2б, 4а и 4б“ се заменя с позоваване на „член 10, параграфи 2, 2а, 2б, 4а, 4б и 4в“.

Член 3

Чрез дерогация от член 25 от приложение I към споразумението, се прилагат преходните периоди по приложение I към настоящия протокол.

Член 4

1. Приложение ІІ към споразумението се изменя в съответствие с приложение 2 към настоящия протокол.

2. Приложение ІІІ към споразумението се адаптира посредством решение на Съвместния комитет, създаден съгласно член 14 от споразумението.

Член 5

1. Приложенията 1 и 2 към настоящия протокол представляват неразделна част от него.

2. Настоящият протокол, заедно с протокола от 2004 г., представляват неразделна част от споразумението.

Член 6

1. Настоящият протокол се ратифицира или одобрява от Съвета на Европейския съюз, от името на държавите-членки и Европейската общност, и от Конфедерация Швейцария в съответствие с техните собствени процедури.

2. Съветът на Европейския съюз и Швейцария се уведомяват взаимно относно осъществяването на тези процедури.

Член 7

Настоящият протокол влиза в сила на първия ден от първия месец след датата на депозиране на последния ратификационен инструмент.

Член 8

Настоящият протокол остава в сила за същия срок и съгласно същите условия, както споразумението.

Член 9

1. Настоящият протокол, както и декларациите, приложени към него, се изготвят на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.

2. Българската и румънската езикова версия на споразумението, включваща всички приложения, протоколи и заключителния акт, са еднакво автентични. Съвместният комитет, създаден съгласно член 14 от споразумението, одобрява автентичните текстове на споразумението на новите езици.

Съставено в … на … ден от месец … през две хиляди и осма година.

За Съвета на Европейския съюз:

За Конфедерация Швейцария:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Преходни мерки за закупуването на земя и жилище

1. Република България

Република България може да поддържа за период от пет години след влизането в сила на този протокол ограниченията, заложени в нейното законодателство, съществуващи в момента на подписване на протокола, относно придобиването на собственост върху земя за второ жилище от граждани на Швейцария, които не са постоянно пребиваващи в България и от юридически лица, учредени в съответствие с швейцарското законодателство.

Разпоредбата на преходната алинея не се прилага за граждани на Швейцария, законно пребиваващи в България, към които се прилагат правилата и процедурите, на които се подчиняват българските граждани.

Република България може да поддържа за период от седем години от датата на влизане в сила на този протокол ограниченията, заложени в нейното законодателство, съществуващи в момента на подписване на протокола, относно придобиването на собственост върху земеделска земя, гори и горска земя от граждани на Швейцария, които не са постоянно пребиваващи в България и от юридически лица, учредени в съответствие с швейцарското законодателство. При никакви обстоятелства швейцарски гражданин не може да бъде третиран по-неблагоприятно при придобиването на земеделска земя, гори и горска земя от установеното към момента на подписване на настоящия протокол положение или да бъде третиран по по-рестриктивен начин в сравнение с гражданин на трета държава..

Самонаети земеделски производители, граждани на Швейцария, които желаят да се установят и да пребивават постоянно в България, са извън обхвата на разпоредбите на предходната алинея или на каквито и да било процедури, различни от тези, прилагани към български граждани.

Общ преглед на тези преходни мерки ще бъде направен на третата година след датата на влизане в сила на този протокол. Съвместният комитет може да реши да съкрати или да прекрати преходния период, посочен в алинея първа.

2. Румъния

Румъния може да поддържа за период от пет години след влизането в сила на този протокол ограниченията, заложени в нейното законодателство, съществуващи в момента на подписване на протокола, относно придобиването на собственост върху земя за второ жилище от граждани на Швейцария, които не са постоянно пребиваващи в Румъния и от предприятия, учредени в съответствие с швейцарското законодателство, и които не са установени и не разполагат с клон или с представителна агенция на територията на Румъния.

Разпоредбата на преходната алинея не се прилага за граждани на Швейцария, законно пребиваващи в Румъния, към които се прилагат правилата и процедурите, на които се подчиняват румънските граждани.

Румъния може да поддържа за период от седем години от датата на влизане в сила на този протокол ограниченията, заложени в нейното законодателство, съществуващи към момента на подписване на протокола, относно придобиването на собственост върху земеделска земя, гори и горска земя от граждани на Швейцария и от предприятия, учредени в съответствие с швейцарското законодателство, и които не са нито установени, нито регистрирани в Румъния. При никакви обстоятелства швейцарски гражданин не може да бъде третиран по-неблагоприятно при придобиването на земеделска земя, гори и горска земя от установеното към момента на подписване на настоящия протокол положение или да бъде третиран по по-рестриктивен начин в сравнение с гражданин на трета държава..

Самонаети земеделски производители, граждани на Швейцария, които желаят да се установят и да пребивават постоянно в Румъния, са извън обхвата на разпоредбите на предходната алинея или на каквито и да било процедури, различни от тези, прилагани към румънски граждани.

Общ преглед на тези преходни мерки ще бъде направен на третата година след датата на влизане в сила на този протокол. Съвместният комитет може да реши да съкрати или да прекрати преходния период, посочен в алинея първа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Приложение II към Споразумението между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, за свободното движение на хора се изменя, както следва:

1. Под заглавието „За целите на настоящото споразумение регламентът се адаптира, както следва:“ точка 1 от раздел А от приложение II към споразумението се изменя, както следва:

а) под буква и) относно приложение III, част А, се добавя следното след последния текст „Словакия — Швейцария“ :

„България —Швейцария

Никакви.

Румъния —Швейцария

Няма конвенция.“

б) под буква й) относно приложение III, част Б, се добавя следното след последния текст „Словакия — Швейцария“ :

„България —Швейцария

Никакви.

Румъния —Швейцария

Няма конвенция.“

2. Вмъква се следното под заглавието „Раздел А: актове, посочени в“ под точка 1. „Регламент (ЕИО) № 1408/71“ след „304R 631: Регламент (ЕО) № 631/2004 …“:

„Раздел 2 (Свободно движение на хора — социална сигурност) от Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета от 20 ноември 2006 г. за адаптиране на някои регламенти и решения в областта на свободното движение на стоки, свободното движение на хора, дружественото право, политиката на конкуренция, селското стопанство (включително ветеринарно и фитосанитарно законодателство), транспортната политика, данъчното облагане, статистиката, енергетиката, околната среда, сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи, митническия съюз, външните отношения, общата външна политика и политиката на сигурност и институциите поради присъединяването на България и Румъния, доколкото разпоредбите му засягат актове на Общността, посочени в приложение ІІ към това споразумение.“

3. Вмъква се следното под заглавието „Раздел А: актове, посочени в“ под точка 2. „Регламент (ЕИО) № 574/72“ след „304R 631: Регламент (ЕО) № 631/2004 …“:

„Раздел 2 (Свободно движение на хора — социална сигурност) от Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета от 20 ноември 2006 г. за адаптиране на някои регламенти и решения в областта на свободното движение на стоки, свободното движение на хора, дружественото право, политиката на конкуренция, селското стопанство (включително ветеринарно и фитосанитарно законодателство), транспортната политика, данъчното облагане, статистиката, енергетиката, околната среда, сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи, митническия съюз, външните отношения, общата външна политика и политиката на сигурност и институциите поради присъединяването на България и Румъния, доколкото разпоредбите му засягат актове на Общността, посочени в приложение ІІ към това споразумение.“

4. Вмъква се следното под заглавието „Раздел Б: Актове, които договорните страни трябва да вземат предвид“ под точки „4.18. 383 D 0117: Решение № 117 …“, „4.27. 388 D 64: Решение № 136 …“, „4,37. 393 D 825: Решение № 150 …“, след “12003 TN 02/02 A: Акт относно условията за присъединяване на Чешката република, Република Естония, …“, и под точка „4.77: Решение № 192 …“:

„Раздел 2 (Свободно движение на хора — социална сигурност) от Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета от 20 ноември 2006 г. за адаптиране на някои регламенти и решения в областта на свободното движение на стоки, свободното движение на хора, дружественото право, политиката на конкуренция, селското стопанство (включително ветеринарно и фитосанитарно законодателство), транспортната политика, данъчното облагане, статистиката, енергетиката, околната среда, сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи, митническия съюз, външните отношения, общата външна политика и политиката на сигурност и институциите поради присъединяването на България и Румъния, доколкото разпоредбите му засягат актове на Общността, посочени в приложение ІІ към това споразумение.“

5. За работници, които са граждани на Република България и Румъния, разпоредбите, съдържащи се в параграф 1 от раздел „Застраховка срещу безработица“ от протокола към приложение II, се прилагат до края на седмата година след влизането в сила на този протокол.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

относно адаптирането на приложение ІІІ към споразумението

Договарящите си страни декларират, че с оглед на безпрепятственото изпълнение на споразумението, приложение ІІІ към него ще бъде адаптирано възможно най-скоро, за да включи, между другото, Директива 2005/36/ЕО, както е изменена от Директива 2006/100/ЕО и новите швейцарски текстове.

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Швейцария относно автономни мерки към датата на подписване

Швейцария ще предостави временен достъп до своя трудов пазар на граждани на новите държави-членки въз основа на своето национално законодателство преди влизането в сила на временните спогодби, съдържащи се в протокола. За тази цел Швейцария ще предостави специфични квоти за краткосрочни, както и за дългосрочни разрешения за работа, съгласно определеното в член 10, параграф 1 от споразумението, в полза на граждани на новите държави-членки, считано от датата на подписване на протокола. Квотите ще бъдат 282 за дългосрочни разрешения и 1 006 за краткосрочни разрешения годишно. Освен това на 2 011 работници на краткосрочно назначение ще бъде разрешено да пребивават по-малко от 4 месеца.

[1] OВ C , , стр. .

[2] OВ C , , стр. .

[3] Становище на Европейския парламент

[4] NACE: Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета от 9 октомври 1990 г. относно статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (ОВ L 293, 24.10.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и Съвета от 29 септември 2003 г. (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

[5] Работници могат да кандидатстват за разрешения за краткосрочно пребиваване съгласно квотите, упоменати в параграф 3б, дори за период по-кратък от четири месеца.

[6] Тези разрешения се предоставят в допълнение на квотата, определена в член 10 от това споразумение, запазени за наети и самонаети лица, граждани на държавите-членки към момента на подписване на това споразумение (21 юни 1999 г.) и на държавите-членки, придобили статут на договарящи се страни по това споразумение съгласно протокола от 2004 г. Те допълват също така броя разрешения, предоставени по съществуващите двустранни споразумения за обмен на стажанти между Швейцария и новите държави-членки.