02007R1138 — BG — 06.11.2018 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1138/2007 НА КОМИСИЯТА

от 1 октомври 2007 година

относно разрешаването на нова употреба на бензоената киселина (VevoVitall) като фуражна добавка

(Текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 256, 2.10.2007, p.8)

Отменен със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1550 на Комисията от 16 октомври 2018 година

L 260

3

17.10.2018

 
На следната връзка можете да намерите последната консолидирана версия преди отмяната:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02007R1138-20140828