14.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 271/10


Дело, заведено на 3 юни 2022 г. от Надзорния орган на ЕАСТ срещу Исландия

(Дело E-6/22)

(2022/C 271/09)

На 3 юни 2022 г. пред Съда на ЕАСТ беше заведено дело срещу Исландия от Надзорния орган на ЕАСТ, представляван от Kyrre Isaksen, Ingibjörg-Ólöf Vilhjálmsdóttir и Melpo-Menie Joséphidès, в качеството им на представители на Надзорния орган на ЕАСТ, с адрес: Avenue de Arts 19H, B-1000 Brussels, Belgium.

Надзорният орган на ЕАСТ иска от Съда на ЕАСТ:

1.

Да постанови, че Исландия не е изпълнила задълженията си по член 7 от Споразумението за ЕИП, като не е въвела акта, посочен в точка 19би от приложение IX към Споразумението за Европейското икономическо пространство (Делегиран регламент (ЕС) 2016/778 на Комисията от 2 февруари 2016 г. за допълване на Директива № 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на обстоятелствата и условията, при които плащането на извънредни последващи вноски може да бъде частично или изцяло отложено, както и по отношение на критериите за определяне на дейностите, услугите и операциите — във връзка с критичните функции, и за определяне на стопанските дейности и свързаните с тях услуги — във връзка с основните стопански дейности), адаптиран с Протокол 1 към Споразумението за ЕИП, във вътрешния си правен ред;

2.

Да нареди на Исландия да заплати съдебните разноски.

Правна и фактическа обстановка и основания, приведени в подкрепа на иска:

С настоящата искова молба Надзорният орган на ЕАСТ иска да се постанови, че Исландия не е приела необходимите мерки, за да включи акта, посочен в точка 19би от приложение IX към Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), а именно Делегиран регламент (ЕС) 2016/778 на Комисията от 2 февруари 2016 г. за допълване на Директива № 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на обстоятелствата и условията, при които плащането на извънредни последващи вноски може да бъде частично или изцяло отложено, както и по отношение на критериите за определяне на дейностите, услугите и операциите — във връзка с критичните функции, и за определяне на стопанските дейности и свързаните с тях услуги — във връзка с основните стопански дейности („акта“), адаптиран с Протокол 1 към Споразумението за ЕИП, във вътрешния си правен ред.

Надзорният орган на ЕАСТ твърди, че като не е въвела акта в своя вътрешен правен ред в предвидения срок, Исландия не е изпълнила задълженията си по член 7 от Споразумението за ЕИП.