25.5.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 210/32


Молба за консултативно становище от Съда на ЕАСТ, подадена от Trygderetten с дата 26 януари 2022 г., по дело A v Arbeids- og velferdsdirektoratet

(Дело E-2/22)

(2022/C 210/13)

На 26 януари 2022 г. до Съда на ЕАСТ беше отправена молба от Trygderetten (Националния съд по осигурителни спорове), получена в деловодството на Съда на 27 януари 2022 г., за консултативно становище по дело A v Arbeids — og velferdsdirektoratet по следните въпроси:

1)

Попада ли обезщетение като преходното обезщетение (overgangsstønad) — вж. Раздел 15–5, първа алинея от Закона за националното осигуряване, във връзка с втора алинея, първо изречение — в материалния обхват на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1) съгласно:

а.

член 3, параграф 1, и по-специално буква й), или

б.

член 3, параграф 3 във връзка с член 70?

2)

От значение ли е за преценката по въпрос 1) наличието на изискване за професионална дейност за продължаване на правото на обезщетение, когато най-малкото дете навърши една година, вж. раздел 15–6 от Закона за националното осигуряване?


(1)  Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1).