18.2.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 58/54


Държавна помощ — Решение да не се повдигат възражения

(2021/C 58/10)

Надзорният орган на ЕАСТ не повдига възражения по следната мярка за държавна помощ:

Дата на приемане на решението

11 ноември 2020 г.

Дело №

85838

Решение №

131/20/COL

Държава от ЕАСТ

Норвегия

Наименование

Регионално диференцирани социалноосигурителни вноски за 2021 г.

Правно основание

Годишна резолюция на Парламента относно ставките на социалноосигурителните вноски и др. и раздел 23-2 от Закон № 19 от 28 февруари 1997 г. относно националната осигурителна схема (Folketrygdloven)

Вид на мярката

Схема

Цел

Регионална помощ

Вид на помощта

Намаления на данъци

Интензитет

от 3,1 до 12,4

Продължителност

1.1.2021 г.—31.12.2021 г.

Икономически сектори

Хоризонтална схема: всички сектори, обхванати от Насоките за регионалната помощ за периода 2014—2021 г.

Име и адрес на предоставящия орган

Правителство на Норвегия

Автентичният текст на решението, от който са отстранени поверителните данни, се намира на уебсайта на Надзорния орган на ЕАСТ: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/