31.3.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/11


РЕШЕНИЕ НА СЪДА

от 10 декември 2020 година

по дело E-13/19

Hraðbraut ehf. срещу Министерството на образованието, науката и културата, Verzlunarskóli Íslands ses., Tækniskólinn ehf., и Menntaskóli Borgarfjarðar ehf.

(Обществени поръчки — Директива 2014/24/ЕС — Обществена поръчка за услуги — Член 37 от Споразумението за ЕИП — Понятие „услуги“ — гимназиален етап на средно образование)

(2021/C 113/06)

По дело E-13/19, Hraðbraut ehf./Министерството на образованието, науката и културата, Verzlunarskóli Íslands ses., Tækniskólinn ehf., и Menntaskóli Borgarfjarðar ehf. — МОЛБА до Съда по член 34 от Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд от Комитета по жалбите в областта на обществените поръчки (Kærunefnd útboðsmála) относно тълкуването на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2014/18/ЕО, и по-специално член 2, параграф 1, точка 9 и член 74 от нея, Съдът в състав Páll Hreinsson, председател, Per Christiansen (съдия докладчик) и Bernd Hammermann, съдии, постанови на 10 декември 2020 г. решение, чийто диспозитив гласи:

Поръчките с характеристики като описаните в молбата, които нямат за предмет предоставянето на услуги по смисъла на Директива 2014/24/ЕС, не представляват обществени поръчки за услуги по смисъла на член 2, параграф 1, точка 9 от тази директива.