10.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 9/9


Дело, заведено на 9 ноември 2018 г. от Надзорния орган на ЕАСТ срещу Исландия

(Дело E-6/18)

(2019/C 9/10)

На 9 ноември 2018 г. пред Съда на ЕАСТ беше заведено дело срещу Исландия от Надзорния орган на ЕАСТ, представляван от Carsten Zatschler, Catherine Howdle и Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, в качеството им на представители на Надзорния орган на ЕАСТ, с адрес: Rue Belliard/Belliardstraat 35, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

Надзорният орган на ЕАСТ иска от Съда на ЕАСТ:

1.

Да постанови, че Исландия не е изпълнила задълженията си по акта, посочен в точка 1а от приложение XX към Споразумението за Европейското икономическо пространство (Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда), адаптирана към Споразумението за ЕИП с Протокол 1 към него, и по член 7 от Споразумението за ЕИП, като не е приела мерките, необходими за транспонирането на акта в предвидения срок, или във всеки случай като не е уведомила Надзорния орган на ЕАСТ за тях.

2.

Да нареди на Исландия да заплати съдебните разноски.

Правен и фактически контекст и правни аргументи, приведени в подкрепа на жалбата:

Искът се отнася до неспазването от страна на Исландия в срок до 3 април 2018 г. на мотивираното становище, издадено от Надзорния орган на ЕАСТ на 31 януари 2018 г., отнасящо се до невъвеждането в нейния национален правен ред на Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, посочена в точка 1а от приложение XX към Споразумението за Европейското икономическо пространство и адаптирана към Споразумението с Протокол 1 към него („Актът“).

Надзорният орган на ЕАСТ твърди, че като не е приела в предвидения срок мерките, необходими за прилагането на Акта, Исландия не е изпълнила задълженията си по Акта и по член 7 от Споразумението за ЕИП.